Negocició col.lectiva

Registre de la jornada: 2 d´octubre darrere oportunitat per l´acord.


Aquest dijous, 12 de setembre, s'ha celebrat una nova reunió del Conveni Col.lectiu de Banca. Després de l'última, el passat 30 de juliol en la que es van donar alguns punts de coincidència, sobre el registre de la jornada. Avui CCOO hem tornat a posar damunt de la taula aquells elements que ineludiblement ha de contenir i aquells altres que no acceptem:

 


-No acceptem que hi hagi una clàusula de desvinculació de l'acord que permeti a aquelles entitats que vulguin, no aplicar l'acord sectorial.

-No acceptem que els excessos sobre la jornada es computin a partir de les 1.700 hores del Conveni Col·lectiu perquè, pràcticament en tots els bancs, la jornada real d'obligat compliment és inferior a aquesta xifra.

-La formació de caràcter obligatori ha de tenir la consideració de temps de treball efectiu.

-Ha d’estar regulat l'ús dels diferents dispositius des dels que es pugui realitzar el registre per part de la persona treballadora i garantir la seva privacitat. 

-Ha de donar-se informació periòdica als sindicats del contingut del registre de les plantilles per a poder testar el correcte compliment del sistema i de les incidències que es puguin produir.

-És necessària la constitució d'una Comissió Paritària de seguiment de l'acord sectorial per a poder valorar el seu desenvolupament.

-S’ha de reconèixer el dret a la desconnexió i recollir en aquest acord el compromís d'abordar diferents mesures per a garantir aquest dret en la negociació de l'actual Conveni Col·lectiu sectorial. 

La patronal AEB ha quedat en respondre als nostres plantejaments en la propera sessió que tindrà lloc el 2 d'octubre, aquesta és l'última en la que es tractarà el tema del registre. CCOO hem emplaçat a la patronal a tractar els continguts del Conveni.

S'ha establert un calendari de negociació per blocs, sent el capítol Sisè del Conveni: “Temps de Treball” el primer a posar-se damunt de la taula.

CCOO Servicios