COMERÇ DEL METALL - TARRAGONA

CCOO hem signat el conveni del comerç del metall de Tarragona, per als anys 2017 i 2018


A la reunió del dia 24 de juliol de 2017 s'ha  signat el conveni col·lectiu del comerç del metall per a Tarragona i província. Com a principals novetats s'ha negociat el següent:


*     S'incorpora una clàusula per evitar la pèrdua de vigència del conveni, de tal manera que, una cop denunciat el conveni, seguirà aplicant-se en règim d'ultraactivitat fins a la signatura d'un nou conveni.

*     Es pacta la revalorització sobre tots els conceptes retributius: dieta completa, mitja dieta, quilometratge, ajuda escolar, salari base i antiguitat.

*     Els percentatges d'increment, sobre tots els conceptes anteriorment esmentats, són de l'1,6% per a l'any 2017 i de l'1,9% per a l'any 2018.

*     Com a conseqüència d'eliminar la referència a l'antiga ordenança laboral, hem incorporat un text nou de règim sancionador que substitueix al de l'antiga ordenança. Aquest text és el que es va pactar en el conveni de comerç de metall de Barcelona.

Valorem com a positiu el fet que sumem un altre conveni col·lectiu més que modifica el contemplat en l'Estatut dels Treballadors des de l'any 2012 respecte a la pèrdua de vigència dels convenis col·lectius. A més, en matèria d'increment salarial, hem passat d'un 2% per al període 2016-17 a un 3,5% per al període 2017-18.

CCOO Serveis Catalunya


Afilia-t'hi!