A l´hora de fer la declaració de la renda de 2020 has de tenir en compte aquesta deducció!

IRPF 2020: la Generalitat va aprovar una nova deducció que afecta declarants amb 2 o més pagadors


Cuando vayas a hacer la declaración de la renta 2020 has de tener en cuenta esta deducción!

IRPF 2020: la Generalitat aprobó una nueva deducción que afecta a contribuyentes con 2 o más pagadores


IRPF 2020

 • Deducció aplicable a partir de l’IRPF de l’exercici 2020, a presentar entre el 7 d’abril i el 30 de juny del 2021.

 

2 o més pagadors

(ERTO Covid i altres)

 • Et pots aplicar la deducció si durant l’any 2020 vas tenir dos o més pagadors (per exemple, l’empresa on treballaves i el SEPE), i els teus rendiments de treball bruts no van superar els 22.000 euros anuals.
 • Cal complir altres requisits que pots consultar al manual de l’IRPF del 2020 o al web de l’ATC atc.gencat.cat

 

CASELLA 0824

 • Recorda marcar la casella 0824 de la declaració per aplicar la deducció.
 • El programa Renta Web revisarà si compleixes tots els requisits i, si és el cas, calcularà l’import que et correspon.

 

Tingues present que...

 • Aquesta és una deducció de la part autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota integra catalana i la quota integra estatal. Sempre que aquesta diferència sigui positiva, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català, fet que suposarà un estalvi per al contribuent. L’objectiu és evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats pel fet de tenir dos o més pagadors.
 • Això, però, no garanteix que el resultat de la declaració sigui a retornar. El resultat dependrà de les retencions practicades durant l’any, que són una competència estatal.  Si les retencions són nul·les o molt baixes és possible que el resultat sigui a pagar.

- - - - - - - -

Cuando vayas a hacer la declaración de la renta 2020 has de tener en cuenta esta deducción!

IRPF 2020: la Generalitat aprobó una nueva deducción que afecta a contribuyentes con 2 o más pagadores

 

IRPF 2020

 • Deducción aplicable a partir del IRPF del ejercicio 2020, a presentar entre el 7 de abril y el 30 de junio de 2021.

 

2 o más pagadores

(ERTO Covid y otros)

 • Puede aplicar la deducción si en 2020 tenía dos o más pagadores (por ejemplo, la empresa donde trabajaba y el SEPE), y sus ingresos brutos no superaron los 22.000 euros anuales.
 • Es necesario cumplir con otros requisitos que puede consultar en el manual del IRPF del 2020 o en el sitio web de ATC atc.gencat.cat

 

CASILLA 0824

 • Recuerde marcar la casilla 0824 de la declaración para aplicar la deducción.
 • El programa Renta Web revisará si cumple con todos los requisitos y, en su caso, calculará el importe que le corresponda.

 

Tenga en cuenta que...

 • Se trata de una deducción de la parte autonómica del IRPF equivalente a la diferencia entre la cuota integrada catalana y la cuota integrada estatal. Siempre que esta diferencia sea positiva, la Generalitat dejará de cobrar el diferencial catalán, lo que ahorrará al contribuyente. El objetivo es evitar que estos trabajadores sean penalizados por tener dos o más pagadores.

Esto, sin embargo, no garantiza que el resultado de la declaración de impuestos sea a devolver. El resultado dependerá de las retenciones realizadas durante el año, que son una competencia estatal. Si las retenciones son nulas o muy bajas es posible que el resultado sea a pagar.