Si has estat afectada o afectat per un ERTO el 2020, això pot influir en la declaració de la renda.


Si has estado afectada o afectado por un ERTE en 2020, esto puede influir en tu declaración de la renta.


 

1.- Les prestacions per ERTO estan subjectes a IRPF i no estan exemptes.

Les persones afectades per un ERTO tindrien 2 pagadors (la seva empresa abans/després de l'ERTO i el SEPE durant l’ERTO). Això vol dir que estan obligades a presentar declaració?

cal presentar declaració:

  • Prestació del SEPE major a 1.500 euros +
  • Retribució de l'empresa més gran de 14.000 euros

NO cal presentar declaració:

  • Prestació del SEPE menor de 1.500 euros +
  • Retribució de l'empresa menor de 22.000 euros

2.- Què passa si el SEPE t'ha pagat més del que et corresponia?

En aquest cas el SEPE t'ha exigit o t’exigirà que tornis el que has cobrat de més.

A.- Si la devolució es va produir l'any passat, el SEPE hi haurà consignat les retribucions i l'esborrany de la renda estarà OK.

B.- Si la devolució s'ha produït o es produirà aquest any, en la declaració s'advertirà de l'existència d'aquest reemborsament * pendent perquè la persona contribuent pugui rectificar l'esborrany si escau.

* Si el SEPE no ha iniciat el procediment, en l’esborrany s'indicarà que hi ha una quantia pendent de devolució però no s’indicarà l'import.

 

Si has estado afectada o afectado por un ERTE en 2020, esto puede influir en tu declaración de la renta.

1.- Las prestaciones por ERTE están sujetas a IRPF y no están exentas.

Las personas afectadas por un ERTE tendrían 2 pagadores (su empresa antes/después del ERTE y el SEPE durante el ERTE). ¿Esto significa que están obligadas a presentar declaración?

hay que presentar declaración:

  • Prestación del SEPE mayor a 1.500 euros +
  • Retribución de la empresa mayor de 14.000 euros

NO hay que presentar declaración:

  • Prestación del SEPE menor de 1.500 euros +
  • Retribución de la empresa menor de 22.000 euros

2.- En este caso el SEPE te ha exigido o te exigirá que devuelvas lo que has cobrado de más.

A.- Si la devolución se produjo el año pasado, el SEPE habrá consignado las retribuciones y tu borrador de la renta estará OK.

B.- Si la devolución se ha producido o se producirá este año, en la declaración se advertirá de la existencia de este reembolso * pendiente para que la persona contribuyente pueda rectificar el borrador si procede.

*Si el SEPE no ha iniciado el procedimiento, en el borrador se indicará que existe una cuantía pendiente de devolución pero no se indicará el importe.