EL REGISTRE DE LA JORNADA DE TREBALL


RD – Llei 8/2019, article 34 de l’eEstatut dels Treballadors

El sistema ha d’incloure, com a mínim, el moment d'inici i finalització de la jornada diària realitzada (això inclou guàrdies / disponibilitats).


Ha de proporcionar informació fiable, immodificable i no manipulable ni alterable a posteriori.

Els registres romanguin a disposició de les persones treballadores, de les seves RLT i de la Inspecció de Treball.

Pots consultar l’informe de CCOO sobre Registre de la Jornada de Treball elaborat per la Secretaria Confederal d'Acció Sindical i Gabinet Jurídic Confederal CCOO sobre la Guia sobre el registre de jornada, publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, l'dia 13 de maig de 2019.

 

EL REGISTRO DE LA JORNADA DE TRABAJO

RD – Ley 8/2019, artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores

El sistema deberá, como mínimo, incluir el momento de inicio y finalización de la jornada diaria realizada (esto incluye guardias/disponibilidades).

Debe proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable ni alterable a posteriori.

Los registros permanezcan a disposición de las personas trabajadoras, de sus RLT y de la Inspección de Trabajo.

Puedes consultar el informe de CCOO sobre Registro de la Jornada de Trabajo elaborado por la Secretaría Confederal de Acción Sindical y Gabinete Jurídico Confederal CCOO sobre la Guía sobre el registro de jornada, publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el día 13 de mayo de 2019.