#25N  #ToleranciaCero  #25NViolenciaS  #VivasLibresUnidas #ToleranciaZero  #25NViolències #VivesLliuresUnides
#25N #ToleranciaCero #25NViolenciaS #VivasLibresUnidas #ToleranciaZero #25NViolències #VivesLliuresUnides

Ni un pas enrere en la lluita contra les violències masclistes

La lluita contra les violències masclistes és un compromís en el qual actuem cada dia.  Donar visibilitat a les causes, el nostre interès per acabar amb les desigualtats de gènere, exigir que s'afronti socialment i es dediquin els recursos necessaris, són elements que estan presents permanentment en la nostra activitat sindical.

- - - - - - 

Ni un paso atrás en la lucha contra las violencias machistas

La lucha contra las violencias machistas es un compromiso en el que actuamos cada día. Dar visibilidad a las causas, nuestro empeño en acabar con las desigualdades de género, exigir que se afronte socialmente y se dediquen los recursos necesarios, son elementos que están presentes permanentemente en nuestra actividad sindical.


 

Totes les violències fan mal. Actua!
# 25NViolencias sexuals, insults, econòmiques, retallades, psicològiques, assetjament, feminicidi. Obre els ulls. No ho ignoris. Actua!
Seguim en la lluita contra les violències masclistes.

 - - - - - - - - - -

A CCOO desarmem el masclisme

 

A CCOO desarmem el masclisme amb protocols que garanteixin el compromís de les empreses, la protecció de l'ocupació, l'aplicació eficaç i ràpida de NPS drets existents i la seva ampliació. Campanyes de conccienciación i sensibilització.

 

Negar l'existència de la violència masclista és invisibilitzar todasl les dones que han lluitat i lluiten per sobreviure. encara que portem la boca tapada, no ens querdaremos en siñencio.

 

A la violència masclista tolerància zero.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Todas las violencias duelen. ¡Actúa!

#25NViolencias sexuales, insultos, económicas, recortes, psicológicas, acoso, feminicidio. Abre los ojos. No lo ignores. ¡Actúa!

Seguimos en la lucha contra las violencias machistas.

- - - - - - - - -

En CCOO desarmamos el machismo

 

En CCOO desarmamos el machismo con protocolos que garanticen el compromiso de las empresas, la protección del empleo, la aplicación eficaz y rápida de ñps derechos existentes y su ampliación. Campañas de conccienciación y sensibilización.

 

Negar la existencia de la violencia machista es invisibilizar a todasl las mujeres que han luchado y luchan por sobrevivir. aunque llevemos la boca tapada, no nos querdaremos en siñencio.

 

A la violencia machista tolerancia cero.

- - - - - - - - - - - - - -

 

Ni un pas enrere en la lluita contra les violències masclistes

 

La lluita contra les violències masclistes és un compromís en el qual actuem cada dia. Donar visibilitat a les causes, el nostre interès per acabar amb les desigualtats de gènere, exigir que s'afronti socialment i es dediquin els recursos necessaris, són elements que estan presents permanentment en la nostra activitat sindical.

Les xifres d'assassinades ens estremeixen, però cal també fer visible que les violències masclistes afecten a un nombre altíssim de dones supervivents, dones que tenen minvats els seus drets, la seva llibertat. En l'àmbit de les empreses, centrem les nostres actuacions en l'aplicació de drets laborals que garanteixin a aquestes treballadores fer compatible aquesta situació tan dramàtica amb la seva seguretat, el manteniment d'un lloc de treball que li aporti recursos econòmics, de comunicació i de recuperació.

 

L'assetjament sexual i per raó de sexe, és una altra de les formes en què es manifesta la violència masclista, que traspassa els murs de l'empresa i contra la qual vam actuar al desenvolupament de protocols que facin intervenir a les empreses assumint la responsabilitat que els correspon.

 

 


 

 

Ni un paso atrás en la lucha contra las violencias machistas

 

La lucha contra las violencias machistas es un compromiso en el que actuamos cada día. Dar visibilidad a las causas, nuestro empeño en acabar con las desigualdades de género, exigir que se afronte socialmente y se dediquen los recursos necesarios, son elementos que están presentes permanentemente en nuestra actividad sindical.

 

Las cifras de asesinadas nos estremecen, pero es necesario también visibilizar que las violencias machistas atañen a un número altísimo de mujeres supervivientes, mujeres que tienen mermados sus derechos, su libertad. En el ámbito de las empresas, centramos nuestras actuaciones en la aplicación de derechos laborales que garanticen a estas trabajadoras hacer compatible esta situación tan dramática con su seguridad, el mantenimiento de un puesto de trabajo que le aporte recursos económicos, de comunicación y de recuperación.

 

El acoso sexual y por razón de sexo, es otra de las formas en las que se manifiesta la violencia machista, que traspasa los muros de la empresa y contra la que actuamos en el desarrollo de protocolos que hagan intervenir a las empresas asumiendo la responsabilidad que les corresponde.

 

16/11/20