Jornada "La funció dels CEE en les polítiques europees de futur", 20 d´octubre de 2020

CCOO aposta per una millor democratització dels centres de treball com un dels objectius dels comités europeus


Sota el títol “La funció dels CEE en les polítiques europees de futur”, les CCOO de Catalunya ha organitzat una jornada al voltant dels comitès d'empresa europeus de les federacions d'Indústria, Serveis a la Ciutadania i la de Serveis amb una important aportació i participació. A la jornada hi han assistit de forma telemàtica unes 70 persones.

- - - - - - - - - - -

Jornada "La función delsCEE en los políticas europeas de futuro", 20 de octubre de 2020

CCOO apuesta por una mejor democratización de los centros de trabajo como uno de los objectivos de los comités europeos

Con el título "La función de los CEE en los políticas europeas de futuro", CCOO de Catalunya ha organizado una jornada sobre los Comités de empresa europeos de las federaciones de Industria, Servicios a la Ciutadania y la de Servicios con una importante aportación y participación.En la jornada han asistido de forma telemática unas 70 persones.

 


La idea general era posar de manifest un seguit d'accions que estan desenvolupant els comitès europeus en el marc de la realitat de les polítiques europees avui i de cara al futur, per fer front a les reestructuracions que tindran lloc a tots els sector com a conseqüència de la pandèmia.

Sota aquesta premisa, l’Esteban Sanabria, secretari d'acció sindical i negociació col·lectiva de CCOO Serveis Catalunya, ha realitzat la presentació de la jornada, juntament amb els respectius secretaris generals de la Federació d'Indústria i Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC), en la que ha fet èmfasi en la importància de la tasca internacional en sectors molt diversos, com són els de la federació de serveis.

A continuació, Carles Català, membre de la secretaria d'internacional de la Federación CCOO de Servicios, juntament amb Michela Albarello, secretària d'Internacional de la CONC, han presentant les conclusions de la darrera enquesta d’ETUI (organisme de recerca de la Confederació Europea de Sindicats), en la que es posa de manifest tot un seguit de mancances en l'acció quotidiana dels CEE. El company Carles Català ha volgut posar de manifest la necessitat del treball en xarxa a tots els nivells amb la intenció de sindicalitzar al màxim una realitat que hauria de ser més útil sindicalment del que és en l'actualitat.

Finalment han tingut lloc un parell de taules d'experiències concretes, en una de les quals ha participat el company Carlos Soriano, delegat de CCOO Serveis de T-Systems, empresa que pertany al grup Deutsche Telekom i en la que Carlos pertany al seu CEE. Carlos Soriano ha volgut positivitzar esmentant que la feina que acostumen a fer sempre els comitès europeus té la vessant constructiva que fa que la pròpia empresa cooperi i aprofiti al màxim el CEE com un òrgan real de consulta.

Per CCOO Serveis no solament valorem positivament haver pogut aportar els nostres punts de vista, sinó que traslladem la necessitat de seguir desenvolupant el treball internacional en la recerca d'una millor sindicalització dels CEEs i per avançar en una democràcia real en els centres de treball, com s'ha fet palès a llarg de les experiències compartides en la jornada.

- - - - - - - - - 

Jornada "La función delsCEE en los políticas europeas de futuro", 20 de octubre de 2020

CCOO apuesta por una mejor democratización de los centros de trabajo como uno de los objectivos de los comités europeos

Con el título "La función de los CEE en los políticas europeas de futuro", CCOO de Catalunya ha organizado una jornada sobre los Comités de empresa europeos de las federaciones de Industria, Servicios a la Ciutadania y la de Servicios con una importante aportación y participación.En la jornada han asistido de forma telemática unas 70 persones.

La idea general era poner de manifiesto una serie de acciones que se están desarrollando en los Comités europeos en el marco de la realidad de las políticas europeas hoy y de cara al futuro, para hacer frente a las reestructuraciones que tendrán lugar en todos los sector como consecuencia de la pandemia.

Bajo esta premisa, Esteban Sanabria, secretari d’acció sindical i negociació col·lectiva de CCOO Serveis Catalunya, ha realizado la presentación de la jornada, junto con los respectivos secretarios generals de la Federación de Industria y Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC), en la que ha hecho énfasis en la importancia del trabajo internacional en sectores muy diversos, como son los de la federación de servicios.

A continuación, Carles Català, miembro de la secretaria de internacional de la Federación CCOO de Servicios, junto amb Michela Albarello, secretaría de Internacional de la CONC, han presentando les conclusions de la última encuesta de ETUI (organismo de investigación de la Confederació Europea de Sindicatos), en la que se pone de manifiesto toda una lista de carencias en la acción cotidiana de los CEE. El compañero Carles Català ha querido poner de manifiesto la necesidad del trabajo en red a todos los niveles con la intención de sindicalizar al máximo una realidad que debería de ser más útil sindicalmente de lo que es en la actualidad.

Finalmente han tenido lugar un par de mesas de experiencias concretas, en una de las que ha participado el compañero Carlos Soriano, delegado de CCOO Servicios de T-Systems, empresa que pertenece al grupo Deutsche Telekom y en la que Carlos pertenece a su CEE . Carlos Soriano ha querido positivizar mencionando que el trabajo que suelen hacer siempre los comités europeos tiene la vertiente constructiva que hace que la propia empresa coopere y aproveche al máximo el CEE como un órgano real de consulta.

Para CCOO Serveis no sólo valoramos positivamente haber podido aportar nuestros puntos de vista, sino que trasladamos la necesidad de seguir desarrollando el trabajo internacional en la búsqueda de una mejor sindicalización de los CEEs y para avanzar en una democracia real en los centros de trabajo, como se ha hecho patente a lo largo de las experiencias compartidas en la jornada.