CCOO valora molt positivament l\'acord assolit per a la renovació dels ERTO 
 

CCOO DESTAQUEM DE L’ACORD SOBRE ERTO:

CCOO DETACAMOS DEL ACUERDO SOBRE ERTE:

1.- Valorem molt positivament l'acord per a la renovació dels ERTO perquè suposa una regulació molt favorable als interessos dels treballadors i treballadores.

Els ERTO poden seguir sent l'alternativa als acomiadaments

 

2.- No hi ha una segregació sectorial. No queda cap sector fora perquè aquesta opció mai va estar a la taula. A més de pactar en quins termes es renoven els ERTO actuals (on hi hagi causa), s'adapten els ERTO per a noves situacions de rebrot.

 

3.- Millorem la protecció dels que portin més de sis mesos en ERTO, que passen de cobrar el 50% del seu salari a l'70%.

No només no desapareix, sinó que es reforça el compromís de manteniment de l'ocupació. Les empreses que s'acullin a aquests ERTO no podran acomiadar.

 

4.- Introduïm una prestació extraordinària per als fixos discontinus, tot i que s'acabi el període d'activitat habitual que tenien en els anys normals i per tant el seu ERTO, evitant que quedin sense cap protecció fins a la temporada que ve.

 

5.- Els treballadors no consumeixen la seva prestacicón d'atur i es poden continuar acollint ERTO qui no tenien el temps de cotització suficient

 

6.- Hem obert els ERTO de rebrot, perquè en totes les activitats que a partir d'octubre pateixin restriccions d'activitat (total o parcial) puguin tornar a acollir-se a ERTO en un moment de molta incertesa.

 

7.- CCOO aposta per un control estricte de la causa dels ERTE i un control de l'frau que es pogués donar. Espanya destinarà ingents recursos públics per evitar la destrucció massiva d'ocupació.

Instarem a tot l'actiu sindical de CCOO a ser bel·ligerants contra el frau.

 

8.- Un aspecte més de l'acord de ERTO, és que modifica aspectes de les reformes de l'austeritat:

- La reforma de la desocupació que va reduir la prestació a l'50%

- La reforma laboral i les seves comissions ad hoc per a les empreses en què no hi ha representació sindical.

 

#ÉsElMoment

 

1.- Valoramos muy positivamente el acuerdo para la renovación de los ERTE porque supone una regulación muy favorable a los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Los ERTE pueden seguir siendo la alternativa a los despidos

 

2.- No hay una segregación sectorial. No queda ningún sector fuera porque esta opción nunca estuvo en la mesa. Además de pactar en qué términos se renuevan los ERTE actuales (donde haya causa), se adaptan los ERTE para nuevas situaciones de rebrote.

 

3.- Mejoramos la protección de quienes lleven más de seis meses en ERTE, que pasan de cobrar el 50% de su salario al 70%.

No solo no desaparece, sino que se refuerza el compromiso de mantenimiento del empleo. Las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán despedir.

 

4.- Introducimos una prestación extraordinaria para los fijos discontinuos, aun cuando se termine el periodo de actividad habitual que tenían en los años normales y por tanto su ERTE, evitando que queden sin ninguna protección hasta la temporada que viene.

 

5.- Los trabajadores no consumen su prestacicón de desempleo y se pueden continuar acogiendo a ERTE quienes no tenían el tiempo de cotización suficiente

 

6.- Hemos abierto los ERTE de rebrote, para que en todas las actividades que a partir de octubre sufran restricciones de actividad (total o parcial) puedan volver a acogerse a ERTE en un momento de mucha incertidumbre.

 

7.- CCOO apuesta por un control estricto de la causa de los ERTE y un control del fraude que se pudiera dar. España destinará ingentes recursos públicos para evitar la destrucción masiva de empleo.

Instaremos a todo el activo sindical de CCOO a ser beligerantes contra el fraude.

 

8.- Un aspecto más del acuerdo de ERTE, es que modifica aspectos de las reformas de la austeridad:

La reforma del desempleo que redujo la prestación al 50%

La reforma laboral y sus comisiones ad hoc para las empresas en las que no hay representación sindical.

 

#EsElMomento