VI Conveni d´ITV Catalunya

Per apropar posicions, exigim un conveni just


En la passada reunió del 25 de maig de negociació del conveni, cadascuna de les organitzacions hem explicat quines són les nostres prioritats en aquesta negociació amb la idea d'anar apropant posicions

- - - - - -

Para acercar posiciones, exigimos un convenio justo

En la pasada reunión del 25 de mayo de la negociación del convenio, cada una de las organizaciones hemos explicado cuáles son nuestras prioridades en esta negociación con la idea de ir acercando posiciones.


Per part de CCOO hem insistit en temes com:

 • L’increment salarial i clàusules de revisió salarial. Revisió de nivells retributius i increment de dietes i desplaçaments.
 • Prioritat per passar de temps parcial a temps complet, consolidació d'hores complementàries.
 • Contracte de relleu i jubilació parcial.
 • La reducció de la jornada, la millora de la distribució irregular, el calendari laboral, el descans setmanal i el registre horari.
 • La millora de les llicències retribuïdes.
 • Millorar la reducció de la jornada per guarda legal.
 • Permisos no retribuïts i excedències.
 • Assegurança d’accidents de treball.
 • Salut laboral i adaptació del lloc de treball.
 • Nous drets laborals: teletreball, desconnexió digital, etc.

D'altra banda, CCOO lamentem que des de la patronal no s'assumeixi cap de les nostres reivindicacions i se segueixi insistint en qüestions que des del nostre punt de vista empitjoren les condicions del conveni actual.

Finalment informar-vos que la patronal ha decidit aplicar a les diferents empreses afectades pel conveni, un increment “a compte” del que s'acordi finalment del 2,5%.

És cert que des dels sindicats plantegem un increment “a compte” de la pujada que es pacti, però vam proposar que fos al voltant del 3,5%-4%.

La propera reunió serà el proper dijous 30 de juny de 2022.

Per un conveni just!

Seguirem informant!

- - - - - - -
Para acercar posiciones, exigimos un convenio justo

En la pasada reunión del 25 de mayo de la negociación del convenio, cada una de las organizaciones hemos explicado cuáles son nuestras prioridades en esta negociación con la idea de ir acercando posiciones.

Por parte de CCOO hemos insistido en temas tales como:

 • El incremento salarial y cláusulas de revisión salarial. Revisión de niveles retributivos e incremento de dietas y desplazamientos.
 • Prioridad para pasar de tiempo parcial a tiempo completo, Consolidación de horas complementarias.
 • Contrato de relevo y jubilación parcial.
 • La reducción de la jornada, la mejora de la distribución irregular, calendario laboral, descanso semanal y registro horario.
 • La mejora de las licencias retribuidas.
 • Mejorar la reducción de jornada por guarda legal.
 • Permisos no retribuidos y excedencias.
 • Seguro de accidentes de trabajo.
 • Salud laboral y adaptación del puesto de trabajo.
 • Nuevos derechos laborales: teletrabajo, desconexión digital, etc.

Por otro lado, CCOO lamentamos que desde la patronal no se asuma ninguna de nuestras reivindicaciones y se siga insistiendo en cuestiones que desde nuestro punto de vista empeoran las condiciones del actual convenio.

Finalmente informaros que la patronal ha decidido aplicar en las diferentes empresas afectadas por el convenio, un incremento “a cuenta” de lo que se acuerde finalmente del 2,5%.

Es cierto que desde los sindicatos planteamos un incremento “a cuenta” de la subida que se pacte, pero propusimos que fuese entorno al 3,5%´- 4%.

La próxima reunión será el próximo jueves 30 de junio de 2022.

¡Por un convenio justo!

¡Seguiremos informando!