Conveni Hostaleria Catalunya

No falta personal el que falten són millors condicions de treball


Des de CCOO pensem que el problema són les condicions de treball. A moltes empreses no es compleixen els contractes de treball ni els convenis (excés de jornada, hores no retribuïdes, incompliment del descans setmanal i entre jornades, etc.). A més, és un sector on la conciliació de la vida personal i laboral és difícil i els salaris són baixos.

- - - - - - -

No falta personal lo que faltan son mejores condiciones de trabajo

Desde CCOO pensamos que el problema son las condiciones de trabajo. En muchas empresas no se cumplen los contratos de trabajo ni los convenios (exceso de jornada, horas no retribuidas, incumplimiento del descanso semanal y entre jornadas, etc.). Además, es un sector dónde la conciliación de la vida personal y laboral es difícil y los salarios son bajos.


En la passada reunió del 24 de maig, la patronal va tornar a plantejar qüestions de la seva plataforma, però com que en reunions anteriors segueixen sense assumir res de les qüestions més importants de les plataformes dels sindicats.

Som a finals de maig i la patronal encara no ens ha fet arribar cap proposta d’increment salarial. I el més preocupant és que ens van dir que al subsector de la restauració, els salaris són més alts que a Madrid i que els resta competitivitat, És a dir, que pensen solucionar la falta de personal al sector baixant els salaris….

Per part de CCOO hem situat les prioritats per a aquesta negociació:

 • Salari: matèria prioritària després de dos anys de congelació salarial i l'elevat índex de preus de consum. Millorar l'enquadrament d'alguns nivells retributius.
 • La millora del contracte fix discontinu i del contracte a temps parcial
 • Externalitzacions: ampliar garanties d’aplicació del conveni d’hostaleria a tots els llocs de treball.
 • Formació: regular el dret a la formació per garantir la professionalitat al sector i la promoció professional.
 • Reducció de la jornada laboral, millora del descans setmanal, millora dels permisos retribuïts, de les festes no recuperables, etc.
 • Adaptació de la jornada laboral per a la conciliació de la vida laboral i personal, etc.

D'altra banda, durant les darreres setmanes, des dels mitjans de comunicació s'està posant molt èmfasi en la dificultat que tenen les empreses per trobar persones treballadores al sector.

Des de CCOO pensem que el problema són les condicions de treball. A moltes empreses no es compleixen els contractes de treball ni els convenis (excés de jornada, hores no retribuïdes, incompliment del descans setmanal i entre jornades, etc.). A més, és un sector on la conciliació de la vida personal i laboral és difícil i els salaris són baixos.

Tampoc no es fa una aposta clara per la formació i la qualificació que permeti la promoció al lloc de treball.

Per tant, o milloren les condicions de treball o continuarem amb els problemes de sempre.

La propera reunió serà 14 de juny de 2022.

Seguirem informant!

- - - - - - -

No falta personal lo que faltan son mejores condiciones de trabajo

En la pasada reunión del 24 de mayo, la patronal volvió a plantear cuestiones de su plataforma, pero como en reuniones anteriores siguen sin asumir nada de las cuestiones más importantes de las plataformas de los sindicatos.

Estamos a finales de mayo y la patronal aún no nos ha hecho llegar ninguna propuesta de incremento salarial. Y lo más preocupante es que nos dijeron que en el subsector de la restauración, los salarios son más altos que en Madrid y que les resta competitividad. Es decir, que piensan solucionar la falta de personal en el sector bajando los salarios…

Por parte de CCOO hemos situado las prioridades para esta negociación:

 • Salario: materia prioritaria después de dos años de congelación salarial y el elevado índice de precios al consumo. Mejorar el encuadramiento de algunos niveles retributivos.
 • La mejora del contrato fijo discontinuo y del contrato a tiempo parcial
 • Externalizaciones: ampliar garantías de aplicación del convenio de hostelería a todos los puestos de trabajo.
 • Formación: regular el derecho a la formación para garantizar la profesionalidad en el sector y la promoción profesional.
 • Reducción de la jornada de trabajo, mejora del descanso semanal, mejora de los permisos retribuidos, de las fiestas no recuperables, etc.
 • Adaptación de la jornada laboral para la conciliación de la vida laboral y personal, etc.

Por otro lado, durante las últimas semanas, desde los medios de comunicación se está haciendo mucho hincapié en la dificultad que tienen las empresas para encontrar personas trabajadoras en el sector.

Desde CCOO pensamos que el problema son las condiciones de trabajo. En muchas empresas no se cumplen los contratos de trabajo ni los convenios (exceso de jornada, horas no retribuidas, incumplimiento del descanso semanal y entre jornadas, etc.). Además, es un sector dónde la conciliación de la vida personal y laboral es difícil y los salarios son bajos.

Tampoco se hace una apuesta clara por la formación y la cualificación que permita la promoción en el puesto de trabajo.

Por lo tanto, o mejoran las condiciones de trabajo o seguiremos con los problemas de siempre.

La próxima reunión será 14 de junio de 2022.

¡Seguiremos informando!

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/