CCOO valora la campanya d´estiu al Garraf positivament, però reivindica un canvi de model turístic


CCOO valora la campaña de verano en el Garraf positivamente, pero reivindica un cambio de modelo turístico

A pesar de la reducción del paro, hay una transformación decidida y urgente del sector

- - - - - - -

Tot i la reducció de l’atur, cal una transformació decidida i urgent del sector


Diferents administracions públiques han avançat dades sobre l’ocupació hotelera a la comarca del Garraf durant els mesos d’estiu. A l’agost es va arribar a superar el 70% d‘ocupació a hotels i càmpings, i les cases rurals van tenir la meitat del seu allotjament en servei. En conjunt, la campanya turística ha estat al voltant d’un 30% millor que l’any 2020, que va patir un impacte de la COVID-19 més intens.

Segons la informació presentada per LABturisme (Diputació de Barcelona), el Garraf ha estat una de les comarques amb major nombre de turistes i de pernoctacions de la tota la província, tan sols superada per la potència del Maresme.

El turisme amb origen a l’Estat espanyol ha estat el majoritari, però es va produir una recuperació del nombre de clients estrangers a l’agost. En tot cas, es consolida un perfil de turisme vacacional més intern i de proximitat.

Els resultats de la campanya d’estiu al Garraf permeten fer una primera valoració positiva. Es recuperen nivells d’activitat econòmica i ocupació en els diferents subsectors (comerç, restauració, hostaleria i transports), tot i que encara estan lluny d’exercicis anteriors.

Condicions de treball al sector

Un tema destacable per a CCOO és la important reducció de l’atur al sector turístic (més de 21 punts) a tota la demarcació de Barcelona. En el cas dels serveis d’allotjament, el descens del nombre de persones desocupades ha estat de més del 35%.

Però el sector turístic continua basat en la precarització de les condicions laborals (amb forta intermediació d’ETTs i abús de la subcontractació a través d’empreses de serveis), altíssima temporalitat, rotació, parcialitat no volguda, economia submergida, discrecionalitat empresarial i salaris baixos.

CCOO exigeix que s’abordi a fons un canvi de paradigma a les relacions laborals, on guanyi espai la formació i la qualificació professional, la dignificació de condicions de treball, un increment sostingut dels salaris i l’adequació de les categories professionals.

Propostes sindicals per un nou model turístic

CCOO continua proposant als espais on està present diferents mesures en matèria d’ocupació, salut, fiscalitat o infraestructures. Per exemple, el sindicat defensa l’extensió de sistemes de certificació com Fairhotels1, basat en la valoració d’indicadors de sostenibilitat, qualitat de l’ocupació i responsabilitat social de les empreses.

El sindicat considera important la certificació de les professions en restauració i hostaleria, i augmentar els cicles formatius associats a aquests sectors, el que s’ha de desenvolupar també als centres de formació de la comarca del Garraf.

El Garraf és un destí consolidat, però resta encara massa depenent del model de “sol i platja”. Cal incorporar els seus importants valors culturals, naturals, gastronòmics, marítims i, fins i tot, industrials, a un nou concepte de turisme, més modern, diversificat i més sostenible. Un increment dels viatgers de proximitat permetria la desestacionalització, el que impulsaria els nivells d’ocupació durant tot l’any i distribuir certs impactes locals.

El turisme ha de rebre una gran transformació, el que requereix mesures específiques i pressupostos concrets que possibilitin una transició justa a nivell social, mediambiental i, especialment, per a les persones treballadores. Haurà de combinar mesures de digitalització, sostenibilitat ecològica i planificació urbanística avançada. CCOO reivindica un Pla Nacional del Turisme a Catalunya, amb consens sobre mesures que puguin concretar-se a nivell territorial, superant el predomini dels interessos econòmics. Resulta clau reforçar la coordinació i la col·laboració entre consells i consorcis amb competències turístiques (com el Node Garraf) en matèria d’anàlisi, estratègies compartides i implementació de mesures i polítiques concretes.

Aquest sector d’activitat ha de ser conseqüent amb la necessitat de fer front a reptes ambientals com l’emergència climàtica. La modernització i la rehabilitació d’equipaments turístics amb suport públic (avançant en economia circular, eficiència energètica, reducció de consums d’aigua, recuperació de residus, etc), la promoció de serveis i proveïdors de proximitat o l’aposta decidida per la mobilitat sostenible i segura (les xarxes de transport públic i de carrils bici són força febles a la comarca), esdevenen eixos per avançar en els objectius de desenvolupament sostenible que ha d’assolir tota Catalunya, a criteri de CCOO. Però també són elements cada cop més valorats per turistes de tota mena, és a dir, un factor de competitivitat estratègic.

1 https://fairhotels.es/home

- - - - - - - - -

CCOO valora la campaña de verano en el Garraf positivamente, pero reivindica un cambio de modelo turístico

A pesar de la reducción del paro, hay una transformación decidida y urgente del sector

Diferentes administraciones públicas han avanzado datos sobre la ocupación hotelera en la comarca del Garraf durante los meses de verano. En agosto se llegó a superar el 70 % de ocupación en hoteles y campings, y las casas rurales tuvieron la mitad de su alojamiento en servicio. En conjunto, la campaña turística ha sido alrededor de un 30 % mejor que el año 2020, que sufrió un impacto de la Covid-19 más intenso.

Según la información presentada por LABturisme (Diputació de Barcelona), el Garraf ha sido una de las comarcas con mayor número de turistas y de pernoctaciones de la toda la provincia, tan sólo superada por la potencia del Maresme.

El turismo con origen en España ha sido el mayoritario, pero se produjo una recuperación del número de clientes extranjeros en agosto. En todo caso, se consolida un perfil de turismo vacacional más interno y de proximidad.

Los resultados de la campaña de verano en el Garraf permiten hacer una primera valoración positiva. Se recuperan niveles de actividad económica y empleo en los diferentes subsectores (comercio, restauración, hostelería y transportes), aunque aún están lejos de ejercicios anteriores.

Condiciones de trabajo en el sector

Un tema destacable para CCOO es la importante reducción del paro en el sector turístico (más de 21 puntos) en toda la demarcación de Barcelona. En el caso de los servicios de alojamiento, el descenso del número de personas desempleadas ha sido de más del 35 %.

Pero el sector turístico continúa basado en la precarización de las condiciones laborales (con fuerte intermediación de ETTs y abuso de la subcontratación a través de empresas de servicios), altísima temporalidad, rotación, parcialidad no querida, economía sumergida, discrecionalidad empresarial y salarios bajos.

CCOO exige que se aborde a fondo un cambio de paradigma en las relaciones laborales, donde gane espacio la formación y la cualificación profesional, la dignificación de condiciones de trabajo, un incremento sostenido de los salarios y la adecuación de las categorías profesionales.

 

Propuestas sindicales para un nuevo modelo turístico

CCOO continúa proponiendo a los espacios donde está presente diferentes medidas en materia de empleo, salud, fiscalidad o infraestructuras. Por ejemplo, el sindicato defiende la extensión de sistemas de certificación como Fairhotels1, basado en la valoración de indicadores de sostenibilidad, calidad del empleo y responsabilidad social de las empresas.

El sindicato considera importante la certificación de las profesiones en restauración y hostelería, y aumentar los ciclos formativos asociados a estos sectores, lo que se ha de desarrollar también los centros de formación de la comarca del Garraf.

El Garraf es un destino consolidado, pero queda todavía demasiado dependiendo del modelo de "sol y playa". Hay que incorporar sus importantes valores culturales, naturales, gastronómicos, marítimos y, incluso, industriales, a un nuevo concepto de turismo, más moderno, diversificado y más sostenible. Un incremento de los viajeros de proximidad permitiría la desestacionalización, lo que impulsaría los niveles de ocupación durante todo el año y distribuir ciertos impactos locales.

El turismo debe recibir una gran transformación, lo que requiere medidas específicas y presupuestos concretos que posibiliten una transición justa a nivel social, medioambiental y, especialmente, para las personas trabajadoras. Deberá combinar medidas de digitalización, sostenibilidad ecológica y planificación urbanística avanzada. CCOO reivindica un Plan Nacional del Turismo en Catalunya, con consenso sobre medidas que puedan concretarse a nivel territorial, superando el predominio de los intereses económicos. Resulta clave reforzar la coordinación y la colaboración entre consejos y consorcios con competencias turísticas (como el Nodo Garraf) en materia de análisis, estrategias compartidas e implementación de medidas y políticas concretas.

Este sector de actividad debe ser consecuente con la necesidad de hacer frente a retos ambientales como la emergencia climática. La modernización y la rehabilitación de equipamientos turísticos con apoyo público (avanzando en economía circular, eficiencia energética, reducción de consumos de agua, recuperación de residuos, etc), la promoción de servicios y proveedores de proximidad o la apuesta decidida por la movilidad sostenible y segura (las redes de transporte público y de carriles bici son bastante débiles en la comarca), se convierten en ejes para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible que debe alcanzar toda Catalunya, a criterio de CCOO. Pero también son elementos cada vez más valorados por turistas de todo tipo, es decir, un factor de competitividad estratégico.

1 https://fairhotels.es/home