CCOO signa l´acord laboral on les persones repartidores de menjar a domicili passin a ser considerades personal laboral dels convenis d´hostaleria


El 29 de març es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm. 76) l'ampliació de l'Acord Laboral Estatal d'Hostaleria (ALEH) fins al 31 de desembre de 2020, subscrit per les patronals FEHR i CEAT i els sindicats CCOO Serveis i FeSMC-UGT, on les persones repartidores de menjar a domicili, incloses les de plataformes digitals, passen a ser considerats personal laboral del sector d’hostaleria entre altres millores. A partir d'ara, CCOO treballarà perquè la seva categoria professional, el seu salari i les seves funcions seran regulades segons els convenis sectorials que els corresponguin.pdf
print
pmail

La principal novetat ha estat la introducció en l'àmbit funcional de l'ALEH dels repartidors de menjar a domicili, "a peu o en qualsevol tipus de vehicle que no precisi autorització administrativa establerta per la normativa de transport, com a prestació de servei propi de l'establiment o per encàrrec d'una altra empresa, incloses les plataformes digitals o a través de les mateixes". D'aquesta manera, els repartidors abandonen el "limb legal" en el qual es trobaven i passen a ser considerats personal laboral del sector d'hostaleria. A partir d'ara, CCOO treballarà perquè la seva categoria professional, el seu salari i les seves funcions seran regulades segons els convenis sectorials que els corresponguin.

D'altra banda, queda garantida la subrogació empresarial en els supòsits de successió o substitució d'empreses amb concessió administrativa de serveis d'hostaleria als espais públics, com a aeroports i estacions de ferrocarril, ja sigui com una única concessió administrativa, o en els supòsits de segregació en diverses concessions administratives.

Igualment, s'acorda que als treballadors/es que presten els seus serveis a les sales de festes i discoteques, i que prestin serveis d'hostaleria com a cambrer/a, ajudant de cambrer/a, etc., "els és aplicable de forma excloent el present Acord Laboral d'àmbit Estatal per al sector d'Hostaleria i els convenis col·lectius sectorials d'hostaleria vigents en els diferents àmbits de comunitat autònoma o provincial del territori espanyol".

També s'ha definit el lloc de treball d'Escanciador/ra: "Realitzar de forma qualificada el servei d'abocat de la sidra natural, dominant les tècniques d'abocat de la sidra, a la sala, a la vista de la clientela, de manera autònoma i responsable", assignant-ho al grup professional segon.

Des de CCOO Serveis, valorem positivament la modificació efectuada del V Acord marc Laboral d'Hostaleria (ALEH), ja que consolida l'objectiu de les parts d'ordenar i establir l'estructura de la negociació col·lectiva del sector.

CCOO Servicios