Instruccions publicades per l'AEAT per a la regularització IRPF en les prestacions de Maternitat i Paternitat


El Ministeri d'Hisenda ha fet públic el procediment que l'Agència Tributària ha engegat per donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, que fixa com a doctrina legal que "Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l?Impost sobre la Renda de les Persones Físiques". pdf
print
pmail

Terminis de reclamació de les prestacions de maternitat i paternitat:

*      Les prestacions percebudes o que es percebin durant l'any 2018: es regularitzaran en la propera campanya de renda, de manera que els i les contribuents solament hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se'ls ofereixin.

*      Les prestacions percebudes durant els anys 2016 i 2017: podran sol·licitar la seva regularització a partir de gener de 2019 des de la web de l'Agència Tributària www.agenciatributaria.es. En els casos en què les prestacions es percebessin en més d'un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d'IRPF de cada any.

*      Les prestacions percebudes durant els anys 2014 i 2015: poden sol·licitar la seva regularització a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, www.agenciatributaria.es, on s'ha habilitat un espai web específic, en el qual la persona perceptora de la prestació haurà d'indicar en quins d'aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancària de la seva titularitat, on s'abonarà la devolució que procedeixi.

No és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en cada cas l'AEAT recaptarà directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment.

El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària utilitzant CL@vePIN, Certificat electrònic o el sistema REN0 (número de referència per a serveis de renda), sol·licitant-ho al portal de l'AEAT a Internet indicant les següents dades:

·         Nombre de DNI i la seva data de validesa.

·         Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d'algun compte bancari en la qual l'interessat figuri com a titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016.

Alternativament, podrà utilitzar-se el formulari en paper per a la seva presentació en qualsevol de les oficines de registre de l'AEAT, si bé no és vàlid l'ús d'aquest formulari per fer constar dades no contemplades en el mateix, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d'aquestes dades addicionals. En aquest supòsit haurà de substituir-se l'ús d'aquest formulari per un escrit en el qual es descriguin detalladament les circumstàncies concurrents, acompanyat, si escau, de la corresponent documentació.

L'Agència Tributària ha informat també que, en relació a les sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d'un recurs o reclamació, no serà necessari la presentació de cap sol·licitud addicional de manera que l'aplicació de l'exempció fiscal correspondrà a l'òrgan que estigui coneixent del recurs o reclamació.

Esperem que aquesta informació sigui d'utilitat.