Pendents de decidir sobre el preacord del Conveni d´Hostaleria de Catalunya

En la reunió del 26 de juliol de la negociació del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hi va haver un principi d’acord verbal (pendent de signatura) entre UGT i la patronal del sector. Per part de CCOO vam dir que no subscrivim el preacord però que iniciarem assemblees i consultes per determinar la nostra posició, si signarem o no, el proper dia 20 de setembre de 2022.

- - - - -

Pendientes de decidir sobre el preacuerdo del Conveni d’Hostaleria de Catalunya

En la reunión del 26 de juliol de la negociación del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hubo un principio de acuerdo verbal (pendiente de firma) entre UGT y la patronal del sector. Por parte de CCOO dijimos que no suscribimos el preacuerdo pero que vamos a iniciar asambleas y consultas para determinar nuestra posición, si firmaremos o no, el próximo día 20 de septiembre de 2022.


Són molts els articles que es modifiquen, i el redactat final que és determinant, per aquest motiu volem ser prudents fins a disposar de la redacció final de cadascun dels articles en matèria d'àmbit funcional, mobilitat funcional, excedències, contractació, flexibilitat horària, vacances, calendari laboral, llicències, etc.

També és important per a CCOO acabar d'aclarir, d'una vegada per totes, que el treball de les cambreres de pisos és activitat d'hostaleria, perquè no quedi dubte que en cas d'externalització, el conveni d'aplicació és el de hoteleria.

Hi ha qüestions importants que s'han recollit de la plataforma de CCOO com són incloure les empreses de repartiment de menjar i beguda fora de l'establiment a través de plataformes digitals i regular el nivell retributiu dels repartidors/es. També el dret a accedir a la jubilació parcial com a dret de les persones treballadores que compleixen els requisits legals.

És obvi que moltes coses s'han quedat en proposta i la patronal no les ha volgut assumir com la millora del contracte fix discontinu i la contractació a temps parcial, la formació professional, el temps de treball (reducció de jornada, millora del descans setmanal, millora dels permisos retribuïts, de les festes no recuperables).

En matèria salarial, la patronal assumeix increments del 4% per a aquest any 2022, del 3% per a l'any 2023 i del 2% per a l'any 2024.

Són increments importants en comparació al període 2020-2021, que es van congelar els salaris, encara que no es preveu la revisió salarial.

CCOO iniciarà un procés d'assemblees i consultes per determinar quin serà el posicionament del sindicat, signa o no, el proper dia 20 de setembre.

Continuarem informant!

- - - - - -

Pendientes de decidir sobre el preacuerdo

En la reunión del 26 de juliol de la negociación del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hubo un principio de acuerdo verbal (pendiente de firma) entre UGT y la patronal del sector. Por parte de CCOO dijimos que no suscribimos el preacuerdo pero que vamos a iniciar asambleas y consultas para determinar nuestra posición, si firmaremos o no, el próximo día 20 de septiembre de 2022.

Son muchos los artículos que se modifican, y el redactado final que de los mismos es determinante, Por este motivo queremos ser cautos hasta disponer de la redacción final de cada uno de los artículos en materia de ámbito funcional, movilidad funcional, excedencias, contratación, flexibilidad horaria, vacaciones, calendario laboral, licencias, etc.

También es importante para CCOO acabar de clarificar, de una vez por todas, que el trabajo de las/os camareras/os de pisos es actividad de hostelería, para que no quede duda que en caso de externalización, el convenio de aplicación es el de hostelería.

Hay cuestiones importantes que se han recogido de la plataforma de CCOO como son incluir a las empresas de reparto de comida y bebida fuera del establecimiento a través de plataformas digitales y regular el nivel retributivo de los/as repartidores/as. También el derecho a acceder a la jubilación parcial como derecho de las personas trabajadoras que cumplen con los requisitos legales.

Es obvio que muchas cosas se han quedado en propuesta y la patronal no las ha querido asumir como la mejora del contrato fijo discontinuo y la contratación a tiempo parcial, la formación profesional, el tiempo de trabajo  (reducción de jornada, mejora del descanso semanal, mejora de los permisos retribuidos, de las fiestas no recuperables).

En materia salarial, la patronal asume incrementos del 4% para este año 2022, del 3% para el año 2023 y del 2% para el año 2024.

Son incrementos importantes en comparación al periodo 2020-2021, que se congelaron los salarios, aunque no se contempla la revisión salarial.

CCOO iniciará un proceso de asambleas y consultas para determinar cuál va a ser el posicionamiento del sindicato, firma o no, el próximo día 20 de septiembre.

¡Seguiremos informando!