CCOO signa el conveni col.lectiu del comerç de mobles de Catalunya


CCOO firma el convenio colectivo del comercio de muebles de Catalunya

Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio colectivo con una vigencia de dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades son las siguientes:

- - - - - - -

Avui, dijous 23 de setembre de 2021, la patronal de el sector i els sindicats UGT i CCOO hem signat el conveni col·lectiu amb una vigència de dos anys (2021 i 2022).

Les principals novetats són les següents:


Vigència: 2 anys (2021-2022).

Nous llocs de treball i nivells retributius: introduïm la definició i nivell retributiu de Responsable de RRHH i de Tècnic / a en reforma d'interiors.

Jornada: s'introdueix nou text que estableix que les reunions de treball hauran de desenvolupar dins de la jornada diària de la persona treballadora

Retribucions: increment de l'1,75 % sobre tots els conceptes regulats en el conveni. També s'estableix l'obligació d'acordar amb la representació legal de les persones treballadores un sistema de comissions per venda. A més, millorem la taula salarial amb el personal que cobra comissions amb increments addicionals a l'increment pactat.

Formació: Les empreses es comprometen a donar formació en matèria d'igualtat i / o assetjament sexual i / o per raó de sexe a totes les persones treballadores dins de la jornada laboral.

Plans d'igualtat, mesures d'igualtat i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe: s'estableixen nous redactats.

Violència de gènere: la utilització de permisos necessaris per a la realització de gestions administratives, judicials o mèdiques, incloses aquelles que puguin afectar els/les fills/es al seu càrrec, per fer efectiu el seu dret a la protecció o a l'assistència social integral, no serà considerada absència a l'efecte del cobrament de primes o plus tinguin per finalitat la d'incentivar la presència a la feina.

Adaptació de la jornada: regulem el dret a sol·licitar les adaptacions de la durada i distribució de la jornada per fer efectiu el dret a la conciliació de la vida personal i laboral.

Teletreball i treball a distància: establim pautes per a la seva negociació en les empreses.

L'acord suposa avenços, nous drets (sobretot en matèria d'igualtat i teletreball) i cap retrocés en els drets i en les condicions de treball.

- - - - - - - -

CCOO firma el convenio colectivo del comercio de muebles de Catalunya

Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio colectivo con una vigencia de dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades son las siguientes:

Vigencia: 2 años (2021-2022).

Nuevos puestos de trabajo y niveles retributivos: introducimos la definición y nivel retributivo de Responsable de RRHH y de Técnico/a en reforma de interiores.

Jornada: se introduce nuevo texto que establece que las reuniones de trabajo deberán desarrollarse dentro de la jornada diaria de la persona trabajadora

Retribuciones: incremento del 1,75 % sobre todos los conceptos regulados en el convenio. También se establece la obligación de acordar con la representación legal de las personas trabajadoras un sistema de comisiones por venta. Además, mejoramos la tabla salarial del personal que cobra comisiones con incrementos adicionales al incremento pactado.

Formación: Las empresas se comprometen a dar formación en materia de igualdad y/o acoso sexual y/o por razón de sexo a todas las personas trabajadoras dentro de la jornada laboral.

Planes de igualdad,  medidas de igualdad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo: se establecen nuevos redactados.

Violencia de género: la utilización de permisos necesarios para la realización de gestiones administrativas, judiciales o médicas, incluidas aquellas que puedan afectar a los/as hijos/as a su cargo, para hacer efectivo su derecho a la protección o a la asistencia social integral, no será considerada ausencia a los efectos del cobro de primas o pluses cuya finalidad sea la de incentivar la presencia en el trabajo.

Adaptación de la jornada: regulamos el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral.

Teletrabajo y trabajo a distancia: establecemos pautas para su negociación en las empresas.

El acuerdo supone avances, nuevos derechos (sobre todo en materia de igualdad y teletrabajo) y ningún retroceso en los derechos y en las condiciones de trabajo.

 

CCOO Serveis