CCOO signa el conveni col.lectiu de majoristes d´alimentació de Catalunya


CCOO firma el convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya

Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, la patronal CMAC y los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio colectivo con una vigencia de dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades son las siguientes:

---------

Avui, dijous 23 de setembre de 2021, la patronal CMAC i els sindicats UGT i CCOO hem signat el conveni col·lectiu amb una vigència de dos anys (2021 i 2022).

Les principals novetats són les següents:


CCOO signa el conveni col·lectiu de majoristes d'alimentació de Catalunya

 

Avui, dijous 23 de setembre de 2021, la patronal CMAC i els sindicats UGT i CCOO hem signat el conveni col·lectiu amb una vigència de dos anys (2021 i 2022).

Les principals novetats són les següents:

Vigència: 2 anys (2021-2022).

Contractació: S'unifiquen redactats del contracte d'interinitat per a totes les províncies i s'elimina la possibilitat de poder utilitzar el contracte d'obra i servei per a la realització d'inventaris.

S'estableix que en el contracte a temps parcial es farà constar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any.

Registre de jornada: s'introdueix un nou paràgraf regulant el registre de la jornada diària.

Increment salarial: 1,5 % per a cada un dels anys.

Paga de fidelitat (Girona): a l'efecte de percebre aquesta paga, no computaran com a absentisme el temps dedicat a tractaments oncològics.

Llicències: Per a totes les províncies s'augmenta a 5 dies el permís per defunció de cònjuge o parella de fet i fills/es. A més, adaptem la regulació dels permisos tenint en compte els criteris jurisprudencials respecte a l'inici dels permisos retribuïts.

Plans d'igualtat a les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat: s'estableixen nous redactats.

Violència de gènere: la utilització de permisos necessaris per a la realització de gestions administratives, judicials o mèdiques, incloses aquelles que puguin afectar els/les fills/es al seu càrrec, per fer efectiu el seu dret a la protecció o a l'assistència social integral, no serà considerada absència a l'efecte del cobrament de primes o plus tinguin per finalitat la d'incentivar la presència a la feina.

Dret preferent a ocupar vacants de Xofer 1a / C: Es regulen les condicions i requisits per passar de Xofer 2a a Xofer de 1a.

Eliminació de nivells retributius en desús a la província de Lleida.

L'acord suposa avenços i cap retrocés en els drets i en les condicions de treball.

- - - - - - -

CCOO firma el convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya

Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, la patronal CMAC y los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio colectivo con una vigencia de dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades son las siguientes:

Vigencia: 2 años (2021-2022).

Contratación: Se unifican redactados del contrato de interinidad para todas las provincias y se elimina la posibilidad de poder utilizar el contrato de obra y servicio para la realización de inventarios.

Se establece que en el contrato a tiempo parcial se hará constar el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año.

Registro de jornada: se introduce un nuevo párrafo regulando el registro de la jornada diaria.

Incremento salarial: 1,5% para cada uno de los años.

Paga de fidelidad (Girona): a efectos de percibir dicha paga, no computarán como absentismo el tiempo dedicado a tratamientos oncológicos.

Licencias: Para todas las provincias se aumenta a 5 días el permiso por defunción de cónyuge o pareja de hecho e hijos/as. Además, adaptamos la regulación de los permisos teniendo en cuenta los criterios jurisprudenciales respecto al inicio de los permisos retribuidos.

Planes de igualdad en las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad: se establecen nuevos redactados.

Violencia de género: la utilización de permisos necesarios para la realización de gestiones administrativas, judiciales o médicas, incluidas aquellas que puedan afectar a los/as hijos/as a su cargo, para hacer efectivo su derecho a la protección o a la asistencia social integral, no será considerada ausencia a los efectos del cobro de primas o pluses cuya finalidad sea la de incentivar la presencia en el trabajo.

Derecho preferente a ocupar vacantes de Chofer 1ª/C: Se regulan las condiciones y requisitos para pasar de Chofer 2ª a Chofer de 1ª.

Eliminación de niveles retributivos en desuso en la provincia de Lleida.

El acuerdo supone avances y ningún retroceso en los derechos y en las condiciones de trabajo.

CCOO Serveis