Banc Sabadell lliura a la Representació Legal dels Treballadors l´informe tècnic i anuncia uns criteris d´afectació insultants


A la reunió d'avui dijous, la primera del període formal de la negociació l'ERO, la Direcció de Banc ha lliurat als membres de la Taula de Negociació l'informe tècnic complet que hauria de justificar un ERO. Informe de què ja va fer un avenç i què CCOO va poder desmuntar els seus arguments.

- - - - - -

Banco Sabadell entrega a la RLT el informe técnico y anuncia unos criterios de afectación insultantes

En la reunión de hoy jueves, la primera del periodo formal de la negociación del ERE, la Dirección del Banco ha entregado a los miembros de la Mesa de Negociación el informe técnico completo que debería justificar un ERE. Informe del que ya hizo un avance y del que CCOO pudo desmontar sus argumentos.


El sindicat suposa que, a falta d'un anàlisi meticulós de la mateixa, aquesta documentació serà el típic "tallar i enganxar", amb un contingut esbiaixat com els que han presentat en altres processos del sector i en el qual s'obviarà segur la seva desastrosa gestió que ha fet que el Banc no estigui com a ells els agradaria.

En aquesta sessió, la Direcció de Banc ha anunciat alguns dels criteris d'afectació de la plantilla que pretenen implantar i que són, sent benèvols, un insult a la intel·ligència i una falta de respecte a aquesta plantilla.

CCOO no només rebutja aquests criteris, sinó que exigeix ??a aquesta Direcció més respecte a les persones que estem en aquesta Mesa i que intentem defensar no només 1936 llocs de treball, sinó també l'estabilitat de les seves famílies.

No poden continuar culpant quan:

 • Ningú ha assumit responsabilitats per la gestió del TSB, que ens ha costat centenars de milions d'euros.

· El CEO incrementa el seu salari fix (falta el variable) un 48%.

 • Estem en un entorn de recuperació econòmica i cal que s’atengui a la nostra clientela amb els estàndards de qualitat de Banc Sabadell (llevat que aquesta part ja no els importi res).

CCOO ha exigit que tot aquest procés sigui voluntari. S’està treballant perquè aquest procés no sigui traumàtic i esperem que la Direcció sigui respectuosa i plantegi i escolti les mesures des de la perspectiva de la responsabilitat obligada cap a una plantilla professional i lleial.

D'altra banda, CCOO ha tornat a insistir en diferents mesures que es poden adoptar, entre d'altres:

 • Voluntarietat per a tota la plantilla. CCOO podem demostrar-los que és possible.

· Rebaixar de manera considerable el nombre d'afectats i nombre d'oficines tancades, per garantir la continuïtat del negoci.

· Prioritzar les prejubilacions i jubilacions anticipades, en condicions similars a les últimes sortides.

· Baixes incentivades ben remunerades i voluntàries.

· Implementar el teletreball per minimitzar qualsevol mesura de mobilitat geogràfica.

· Recol·locació de personal en empreses de el grup.

 • Internalització de tasques externalitzades (recuperació de mora, gestió targetes ...)

La propera reunió tindrà lloc el proper dimecres 22 de setembre. Fins llavors el sindicat espera que l'empresa recapaciti i, si vol tirar endavant aquesta reestructuració, haurà de mostrar una cara més professional.

En aquesta reunió ha quedat palesa la poca serietat de l'empresa i els seus assessors a l'hora de plantejar aquesta negociació. Pretenien lliurar la documentació i acabar la reunió. Sense comentaris.

La Direcció pretén aplicar criteris que són inassumibles:

 • Criteris de prevalença perjudicials i que no permeten voluntarietat en les adscripcions.

· Impedir que la plantilla entre 50-55 anys i la de més de 63 anys puguin adscriure voluntàriament a les mesures que es poguessin acordar, i no obstant això sí es veuria afectada per la mobilitat geogràfica.

 • Si no es cobreixen les places, volen aplicar l'acomiadament forçós i amb criteris sobre la base de la valoració d'acompliment.

- - - - - - -

Banco Sabadell entrega a la RLT el informe técnico y anuncia unos criterios de afectación insultantes

En la reunión de hoy jueves, la primera del periodo formal de la negociación del ERE, la Dirección del Banco ha entregado a los miembros de la Mesa de Negociación el informe técnico completo que debería justificar un ERE. Informe del que ya hizo un avance y del que CCOO pudo desmontar sus argumentos.

El sindicato supone que, a falta de un análisis meticuloso del mismo, esta documentación será el típico “cortar y pegar”, con un contenido sesgado como los que han presentado en otros procesos del sector y en el que se obviará seguro su desastrosa gestión que ha hecho que el Banco no esté como a ellos les gustaría.

En esta sesión, la Dirección del Banco ha anunciado algunos de los criterios de afectación de la plantilla que pretenden implantar y que son, siendo benévolos, un insulto a la inteligencia y una falta de respeto a esta plantilla.

CCOO no solo rechaza estos criterios, sino que exige a esta Dirección más respeto a las personas que estamos en esta Mesa y que intentamos defender no sólo 1936 empleos, sino también la estabilidad de sus familias.

No pueden continuar culpando cuando:

 • Nadie ha asumido responsabilidades por la gestión del TSB, que nos ha costado cientos de millones de euros.
 • El CEO incrementa su salario fijo (falta el variable) un 48%.
 • Estamos en un entorno de recuperación económica y hace falta quien atienda a nuestra clientela con los estándares de calidad de Banco Sabadell (a menos que esta parte ya no les importe nada).

CCOO ha exigido que todo este proceso sea voluntario. Esta trabajando para que este proceso no sea traumático y espera que la Dirección sea respetuosa y plantee y escuche las medidas desde la perspectiva de la responsabilidad obligada hacia una plantilla profesional y leal.

Por otra parte, CCOO ha vuelto a insistir en diferentes medidas que se pueden adoptar, entre otras:

 • Voluntariedad para toda la plantilla. CCOO podemos demostrarles que es posible.
 • Rebajar de forma considerable el número de afectados y número de oficinas cerradas, para garantizar la continuidad del negocio.
 • Priorizar las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, en condiciones similares a las últimas salidas.
 • Bajas incentivadas bien remuneradas y voluntarias.
 • Implementar el teletrabajo para minimizar cualquier medida de movilidad geográfica.
 • Recolocación de personal en empresas del grupo.
 • Internalización de tareas externalizadas (recuperación de mora, gestión tarjetas...)

La próxima reunión tendrá lugar el próximo miércoles 22 de septiembre. Hasta entonces el sindicato espera que la empresa recapacite y, si quiere sacar adelante esta reestructuración, deberá mostrar una cara más profesional.

En esta reunión ha quedado patente la poca seriedad de la empresa y sus asesores a la hora de plantear esta negociación. Pretendían entregar la documentación y acabar la reunión. Sin comentarios.

La Dirección pretende aplicar criterios que son inasumibles:

 • Criterios de prevalencia perjudiciales y que no permiten voluntariedad en las adscripciones.
 • Impedir que la plantilla entre 50-55 años y la de más de 63 años puedan adscribirse voluntariamente a las medidas que se pudieran acordar, y sin embargo sí se vería afectada por la movilidad geográfica.

Si no se cubren las plazas, quieren aplicar el despido forzoso y con criterios en base a la Valoración de desempeño.