Conveni OODD Catalunya

Tenim Preacord del Conveni d'OODD pels anys 2017-18 ratificat pels delegades i delegats


A l'assemblea de delegats i delegades celebrada el 18/07/2017 hem ratificat per unanimitat el preacord que CCOO i UGT vam signar el passat 10 de juliol, en el que van pactar amb les patronals del sector (Foment i Pimec) el nou conveni pels anys 2017-2018, del que el més rellevant és:


- Increment salarial 2017 i  2018:

o   Tant pel 2017 com pel 2018, 1.5% general; 1.9% pels nivells 3 dels grups 5/6/7; es reflectirà a taules cada any.

o   Efectes retroactius des de l'1 de gener de 2017.

o   Es revisaran en funció del que determini el AENC; en el cas de que no hi hagi a l'AENC acord per la revisió del 2018 s'aplicarà el mateix criteri que es pacti a l'AENC pel 2017.

- Plus idiomes (ja vam informar a l'anterior comunicat de aquest plusos):

o   per l'ús d'un o més idiomes estrangers, sempre que no sigui inherent al lloc de treball (per exemple, traductor/a-interpret).

o   5% sobre el salari base -merita mensualment.

- Plus disponibilitat: 

o  per estar disponible fora de la jornada -mòbil, busca, etc.. En el cas de que l'empresa contactés ja es tracta d'hores extraordinàries.

o   2 taules: preu per hora normal i preu per hora nocturna, 25 de desembre y 1 de gener.

Ambdós plusos s'actualitzaran en la mateixa mesura que el salari base.

Es podran compensar i absorbir només si existeix un complement equivalent, i sempre que el total percebut no sigui inferior desprès d'aplicar-los.

A l'assemblea s'han debatut i aclarit els dubtes, i s'ha remarcat la necessitat de coordinar amb l'agrupació les situacions que puguin sortir a l'hora de aplicar aquest nous plusos. 

El proper dia 24 de juliol procedirem a la signatura del nou conveni, encara que no serà efectiu fins que no es publiqui al DOGC.

CCOO Serveis Catalunya


Afilia-t'hi!