Signat el conveni col.lectiu de comerç de peix fresc i congelat de Barcelona i província per als anys 2021-2022


Firmado el convenio colectivo de comercio de pescado fresco y congelado de Barcelona y provincia para los años 2021-2022

El convenio colectivo, de dos años de duración, contiene las siguientes novedades:

--------

El conveni col·lectiu, de dos anys de durada, conté les novetats següents:


- S'ha revisat tot el text del conveni i s'hi ha incorporat un llenguatge inclusiu (no sexista). També, pel que fa als llocs de treball, s'estableixen en masculí i femení.

- Increment salarial: Pel 2021: 8,4 % per al grup I, 7,3 % per al grup II, 6,10 % per al grup III i 7,7 % per al grup IV.

Per a l'any 2022: 2 % per a tots els grups professionals.

- Vacances: Introduïm un nou redactat per garantir que no es perdin les vacances per coincidir amb períodes de suspensió del contracte (per naixement, adopció i acolliment) i pel fet de coincidir amb períodes d'incapacitat temporal.

- Jornada: es redueixen 4 hores durant la vigència del conveni. Per a l'any 2021 serà de 1.774 hores i pel 2022 de 1.770 hores.

- Permisos retribuïts: s’estableix nou redactat respecte a l’acreditació de parelles de fet. També s'aclareix el redactat perquè les llicències retribuïdes es gaudeixin en dies laborables.

 

Valorem de manera positiva la signatura del conveni, ja que suposa un avenç significatiu en matèria salarial i de jornada de treball, en un sector fortament feminitzat.

- - - - - - - -

Firmado el convenio colectivo de comercio de pescado fresco y congelado de Barcelona y provincia para los años 2021-2022

El convenio colectivo, de dos años de duración, contiene las siguientes novedades:

- Se ha revisado todo el texto del convenio y se ha incorporado un lenguaje inclusivo (no sexista). También,  respecto a  los puestos de trabajo, se establecen en masculino y en femenino.

- Incremento salarial:

Para el 2021: 8,4 % para el grupo I, 7,3 % para el grupo II, 6,10 % para el grupo III y 7,7 % para el grupo IV.

Para el año 2022: 2 % para todos los grupos profesionales.

- Vacaciones: Introducimos un nuevo redactado para garantizar que no se pierdan las vacaciones por coincidir con periodos de suspensión del contrato (por nacimiento, adopción y acogida) y por el hecho de coincidir con periodos de incapacidad temporal.

- Jornada: se reducen 4 horas durante la vigencia del convenio. Para el año 2021 será de 1.774 horas y para el 2022 de 1.770 horas.

- Permisos retribuidos: se establece nuevo redactado respecto a la acreditación de parejas de hecho. También se clarifica el redactado para que las licencias retribuidas se disfruten en días laborables.

Valoramos de manera positiva la firma del convenio, ya que supone un avance significativo en materia salarial y de jornada de trabajo, en un sector fuertemente feminizado.


CCOO Serveis