NEGOCIACIÓ ERO A H & M - Comunicat Núm.13 - 25 maig 2021

Signat l? acord en l\'ERO de H & M


Firmado el acuerdo en el ERE de H&M

Tras semanas de duras negociaciones y exitosas movilizaciones, hoy día 25 de mayo, hemos firmado el ACUERDO, del proceso de despido colectivo de la empresa H&M.

- - - - - 

Després de setmanes de dures negociacions i reeixides mobilitzacions, avui dia 25 de maig, hem signat l'ACORD, del procés d'acomiadament col·lectiu de l'empresa H & M.


Això ha estat possible al donar-se compliment el nostre objectiu prioritari, que era una reducció important del nombre de persones afectades per extincions directes, de 1.066 a 349, establint-se com a criteri prioritari la voluntarietat i unes bones condicions de sortida de la companyia per a les persones afectades per aquest ERO, evitant així sortides traumàtiques.

Els punts més importants d'aquest acord són:

 - Adscripció voluntària, que no generi vacant, tenint preferència les persones que van ser afectades inicialment.  Aquesta adscripció finalitzarà el termini el 3 de juny, habilitant per a això un procediment intern de què s'informarà en breu.

 - Indemnització de 45/33 dies més una prima per antiguitat:

Fins a 5 anys: 3000 € bruts 

De 5 a 10 anys: 4000 € bruts 

Més de 10 anys: 5000 € bruts

 - Com a mesura per reduir els acomiadaments es produeix una modificació reducció de jornada per a 170 persones, que no podrà ser superior al 20 % de jornada contractada, amb una durada de 24 mesos, després es revisarà per poder tornar a la seva jornada inicial.  Les hores que es redueixin tindran la mateixa indemnització que l'acomiadament.

 - Igualment, s'han aconseguit que s'ofereixin 401 vacants.  Les condicions en cas de vacants de menor jornada seran les mateixes que per a la modificació de reducció de jornada.

 - Les botigues d'Orense, L'Ila i Loranca finalment no tanquen.  La botiga de Vigo es traslladarà a un altre lloc, fins que es produeixi la reobertura el personal estarà en ERTO cobrant el 80 % del salari i no afectarà les pagues extres i les vacances.

Aquest acord no hauria estat possible sense el seguiment massiu per part de la plantilla de les vagues convocades, així com el treball incansable dels membres de la taula de les organitzacions signants i, de la representació legal dels treballadors en el seu conjunt.

-----------

NEGOCIACIÓN ERE EN H&M

Comunicado No 13 25 de mayo de 2021

Firmado el acuerdo en el ERE de H&M

Tras semanas de duras negociaciones y exitosas movilizaciones, hoy día 25 de mayo, hemos firmado el ACUERDO, del proceso de despido colectivo de la empresa H&M.

Ello ha sido posible al darse cumplimiento a nuestro objetivo prioritario, que era una reducción importante del número de personas afectadas por extinciones directas, de 1.066 a 349, estableciéndose como criterio prioritario la voluntariedad y unas buenas condiciones de salida de la compañía para las personas afectadas por este ERE, evitando asi salidas traumaticas.

Los puntos más importantes de este acuerdo son:

- Adscripción voluntaria, que no genere vacante, teniendo preferencia las personas que fueron afectadas inicialmente. Esta adscripción finalizará el plazo el 3 de junio, habilitándose para ello un procedimiento interno del que se informará en breve.

? Indemnización de 45/33 días más una prima por antigüedad:

Hasta 5 años: 3000€ brutos 

De 5 a 10 años: 4000€ brutos 

Más de 10 años: 5000€ brutos

- Como medida para reducir los despidos se produce una modificación reducción de jornada para 170 personas, que no podrá ser superior al 20% de jornada contratada, con una duración de 24 meses, después se revisará para poder volver a su jornada inicial. Las horas que se reduzcan tendrán la misma indemnización que el despido.

- Igualmente, se han conseguido que se oferten 401 vacantes. Las condiciones en caso de vacantes de menor jornada serán las mismas que para la modificación de reducción de jornada.

- Las tiendas de Orense, L’Ila y Loranca finalmente no cierran. La tienda de Vigo se trasladará a otro lugar, hasta que se produzca la reapertura el personal estará en ERTE cobrando el 80% del salario y no afectará a las pagas extras y las vacaciones.

Este acuerdo no habría sido posible sin el seguimiento masivo por parte de la plantilla de las huelgas convocadas, asi como el trabajo incansable de los miembros de la mesa de las organizaciones firmantes y, de la representación legal de los trabajadores en su conjunto.

CCOO Servicios