ELECCIONS GENERALS

DOGC - Eleccions Generals 28 d´Abril al Congrés dels Diputats i al Senat


DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/63/2019, de 3 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 28 d'abril de 2019.


Este artículo se publicó originalmente en serveistecnics (Agrupació Serveis Tècnics Catalunya) ,

Atesa la convocatòria d'eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el diumenge dia 28 d'abril de 2019, d'acord amb el Reial decret 129/2019, del 4 de març, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, publicat al BOE núm. 55, de 5.3.2019;

Atès el que disposa l'article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.4.1999), i als efectes de l'article 37.3.d) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24.10.2015) , i dels articles 28.1, 72, 76.4 i 78.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral (BOE núm.147, de 20.06.1985), amb les corresponents modificacions;

Atès el que disposen l'Estatut d'autonomia de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en virtut de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1. Permís a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal.

1.1 El diumenge dia 28 d'abril de 2019 les empreses han de concedir a les persones treballadores que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal d'acord amb el que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

1.2 El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

1.3 No cal concedir el permís esmentat a les persones treballadores que realitzin una jornada que coincideixi parcialment amb l'horari d'obertura dels col·legis electorals si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, es concedirà un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s'ha de concedir el permís general de quatre hores.

1.4 S'ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

1.5 Les persones treballadores que tinguin una jornada l'horari de la qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

 

Article 2. Determinació del moment d'utilització de les hores.

La determinació del moment d'utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l'horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l'empresari o empresària.

 

Article 3. Justificants de votació.

A l'efecte de l'abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l'exhibició del justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Article 4. Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal.

4.1 A les persones treballadores que el dia 28 d'abril de 2019 no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d'interventors, se'ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia esmentat i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

4.2 Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s'han de retribuir per l'empresa un cop justificada l'actuació com a membre de mesa o interventor.

 

Article 5. Permís dels membres de mesa electoral o d'interventors que el dia de les eleccions gaudeixen del descans setmanal.

El permís de les cinc primeres hores que estableix l'article anterior es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de mesa o interventor, en les mateixes condicions que estableix l'article 4.

 

Article 6. Permís dels apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen del descans setmanal.

Les empreses han de concedir un permís retribuït durant la jornada completa del diumenge 28 d'abril de 2019 i de caràcter no recuperable a les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats i que aquest dia no gaudeixin del descans setmanal que preveu l'article 37.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

 

Article 7. Possibilitat de canvi de torn.

Si alguna de les persones treballadores incloses als articles 4, 5 i 6 d'aquesta Ordre hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l'empresari o l'empresària, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

 

Article 8. Càlcul de salari de les persones treballadores amb dret al permís.

Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part per una prima o incentiu, la part esmentada s'ha de calcular d'acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

 

Article 9. Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

9.1 S'ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 28 d'abril de 2019, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

9.2 D'aquest permís se'n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 18 d'abril de 2019. En aquest cas és d'aplicació el que disposen els articles 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 3 i 7 d'aquesta Ordre, i s'entenen substituïdes totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral.


banner afiliaci�n