Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 22-04-2024-CVE 2024-03338 |

PUBLICAT CONVENI COL·LECTIU DE COMERÇ DE MATERIALS DE LA CONSTRUCCIÓ DE TARRAGONA PER ALS ANYS 2024-2025


RESOLUCIÓ de 11 d’abril de 2024, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de materials de la construcció, de la província de Tarragona, per als anys 2024-2025 (codi de conveni núm. 43001475011996).


Les principals novetats són les següents:  

  • Reducció dels períodes de prova per a la majoria dels grups professionals.
  • S'estableix un límit màxim a la distribució irregular de la jornada que es pot establir de mutu acord. Es limita al 10% (abans no s'establia cap límit).
  • Es regula el registre de la jornada i control horari així com el dret a la desconnexió digital.
  • Increment salarial: un 3% per a l'any 2024 i un 3% per a l'any 2025. S'estableix una revisió a l'IPC real amb un increment addicional màxim de l'1% per a cadascun dels anys de vigència.
  • S'incorporen les noves llicències retribuïdes. A més s'incorpora un nou dia d'assumptes propis.
  • Contractació i excedències: s'actualitzen tots dos redactats.
  • S'incrementa la quantia de l’assegurança i malaltia de 15.000?€ a 20.000 €.
  • Imports de la mitja dieta i de la dieta completa: increment substancial d'aquests imports.
  • Contractació de persones treballadores amb discapacitat: s'incorpora un nou redactat que prioritza l'accés a l'ocupació sobre les mesures alternatives.
  • Igualtat: s'estableixen nous redactats sobre igualtat retributiva, prevenció de l'assetjament sexual i sobre la igualtat de tracte i oportunitats.

Des de CCOO valorem de manera positiva la incorporació de matèries d'igualtat en un sector altament masculinitzat. Traslladem al conveni els increments salarials pactats en l'Acord per a l'Ocupació i Negociació Col·lectiva i incorporem millores en aspectes socials que milloren la conciliació de la vida laboral