CCOO signa el conveni del comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya pels anys 2023-2025.

Des de CCOO fem una valoració molt positiva, ja que l'anterior conveni va finalitzar l'any 2019, posteriorment vam poder prorrogar el conveni aprovant taules salarials per als anys 2020, 2021 i 2022, i finalment hem pogut renovar el contingut del conveni. Millorem les condicions salarials sobre la base de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva, així com la jornada, els permisos retribuïts, etc, millorant la conciliació de la vida laboral i personal. 


Les principals novetats són les següents: 

Jornada: reducció de 9 hores en còmput anual (de 1.779 a 1.770 hores). 
Descans setmanal en dissabte: s'estableix el dret a descansar 4 dissabtes per a l'any 
2024 i 5 dissabtes a partir del 2025, per a les persones treballadores que treballin 5 o més dies a la setmana. 
Registre de la jornada laboral: es regula el registre de la jornada. 
Contractació: Es regula la retribució dels contractes de formació en alternança i per a l'obtenció de la pràctica professional. També es regula el contracte d'interinitat i el foment de la contractació per a persones amb discapacitat. 
Consolidació d'hores complementàries: es podran consolidar el 30% de la mitjana d'hores complementàries realitzades. 
Garantia per als contractes fixos discontinus: jornada mínima 20 hores a la setmana i període mínim d'activitat de 3 mesos. A més els contractes fixos discontinus a temps parcial no podran superar el 10% de la plantilla. 
Introducció de noves especialitats: coordinador/ coordinadora de caps de sucursal, cap de sucursal, caixer/caixera. 
Increments salarials: 4% per a l'any 2023, 3% per a l'any 2024 i 3% per al 2025. 
S'estableix una clàusula de revisió salarial a l'IPC real amb el topall d'un 1%. 
Llicències retribuïdes: es recullen les noves llicències retribuïdes, es regula el dret a gaudir d'un dia per assumptes propis i s’amplia la bossa per a visites mèdiques de 30 a 35 hores. 
Es regula el dret a la desconnexió digital i l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació. 
Es regula un nou plus de vestuari de 70?€ anuals per a la conservació i neteja de vestuari. 
Millora del redactat de l'article de protecció de les víctimes de violència de gènere. 
Les hores extraordinàries passen a retribuir-se amb un recàrrec del 50% en lloc del 25%. 
A les hores extres festives l'increment s'estableix en el 75%.