Signat el conveni de comerç de materials de la construcció de Barcelona per als anys 2023 i 2024


Des de CCOO valorem l'acord positivament. Traslladem al conveni col•lectiu els increments salarials i la revisió salarial de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva.

Firmado el convenio de comercio de materiales de la construcción de Barcelona para los años 2023 y 2024

Desde CCOO valoramos positivamente el acuerdo. Trasladamos al convenio colectivo los incre-mentos salariales y la revisión salarial del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.


uni_p El 24 de juliol del 2023, CCOO, UGT i la patronal ANDIMAC hem signat el nou conveni col•lectiu amb les següents novetats:

 • Durada: 2 anys (2023-2024).
 • A partir de gener de 2024 s'estableix la promoció automàtica de l'especialitat Professional d'Ofici de 3a/Carretiller/a a la de Professional d'Ofici de 2a transcorreguts 3 anys en l'especialitat, prèvia sol•licitud per part de la persona treballadora.
 • A partir de gener de 2024 s'estableix la promoció automàtica de l'especialitat Oficial Administratiu/iva de 3a a la d'Oficial Administratiu/iva de 2a transcorreguts 3 anys en l'especialitat, prèvia sol•licitud per part de la persona treballadora.
 • Increment salarial:

• 4% per a l'any 2023. Finalitzat l'any 2023, si l'IPC fos superior al 4% s'aplicarà un increment addicional màxim d'un 1% amb efecte de l'1 de gener del 2024.

• 3% per a l'any 2024. Finalitzat l'any 2024, si l'IPC fos superior al 3% s'aplicarà un increment addicional màxim d'un 1% amb efecte de l'1 de gener del 2025.

 • Introducció dins del text del conveni dels nous permisos retribuïts per defunció, accident, malaltia, intervenció quirúrgica i hospitalització de familiars sobre la base del RDL 5/2023.
 • Adequació del capítol de contractació a la reforma laboral.

Des de CCOO valorem l'acord positivament. Traslladem al conveni col•lectiu els increments salarials i la revisió salarial de l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva.

A més garantim la promoció professional i salarial automàtica de persones treballadores que abans no tenien garantida aquesta promoció.

Adeqüem el text del conveni a les reformes legislatives que han suposat una millora en la regulació de diferents drets laborals.

Continuem avançant!

 

Firmado el convenio de comercio de materiales de la construcción de Barcelona para los años 2023 y 2024

El 24 de julio de 2023, CCOO, UGT y la patronal ANDIMAC hemos firmado el nuevo convenio colectivo con las siguientes novedades:

 • Duración: 2 años (2023-2024).
 • A partir de enero de 2024 se establece la promoción automática de la especialidad Profesional de Oficio de 3ª/Carretillero/a a la de Profesional de Oficio de 2ª transcurridos 3 años en la especialidad, previa solicitud por parte de la persona trabajadora.
 • A partir de enero de 2024 se establece la promoción automática de la especialidad Oficial Administrativo/a de 3ª a la de Oficial Administrativo/a de 2ª transcurridos 3 años en la especialidad, previa solicitud por parte de la persona trabajadora.
 • Incremento salarial:

• 4% para el año 2023. Finalizado el año 2023, si el IPC fuera superior al 4% se aplicará un incremento adicional máximo de un 1% con efecto del 1 de enero de 2024.

• 3% para el año 2024. Finalizado el año 2024, si el IPC fuera superior al 3% se aplicará un incremento adicional máximo de un 1% con efecto del 1 de enero de 2025.

 • Introducción dentro del texto del convenio de los nuevos permisos retribuidos por fallecimiento, accidente, enfermedad, intervención quirúrgica y hospitalización de familiares en base al RDL 5/2023.
 • Adecuación del capítulo de contratación a la reforma laboral.

Desde CCOO valoramos positivamente el acuerdo. Trasladamos al convenio colectivo los incre-mentos salariales y la revisión salarial del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva.

Además garantizamos la promoción profesional y salarial automática de personas trabajadoras que antes no tenían garantizada dicha promoción.

Adecuamos el texto del convenio a las reformas legislativas que han supuesto una mejora en la regulación de diferentes derechos laborales.

¡Seguimos avanzando!