La patronal de Drogueries, Perfumeries i Herboristeries pretén castigar econòmicament als treballadors/es que estiguin de baixa


Avui, hem tornat a tenir reunió del conveni de drogueries i perfumeries, on la patronal del sector pretén vincular qualsevol avenç en la negociació amb eliminar del conveni el complement d'IT.

La patronal de Droguerías, Perfumerías y Herboristerías pretende castigar económicamente a los trabajadores/as que estén de baja

Hoy, hemos vuelto a tener reunión del convenio de droguerías y perfumerías, en la que la patronal del sector pretende vincular cualquier avance en la negociación con eliminar del convenio el complemento de IT.


Pensàvem que les empreses del sector (SEPHORA, CLAREL, DRUNI, DOUGLAS, JULIA, MARVIMUNO, AROMES, ARENAL, EUROMADI,…), havien re?exionat i haurien comprès que els treballadors del sector hem perdut molt poder adquisitiu i, que la majoria de les persones treballadores (Grup I, II i III.2) estan percebent el Salari Mínim, pel que l’increment salarial hauria de millorar allò pactat entre els sindicats i la CEOE (AENC), sobretot, tenint en compte que la majoria de les empreses han recuperat la facturació d'abans de la pandèmia i que les vendes el 2022 han estat superiors a l'11% (dades de STANPA).

La realitat és que la seva pretensió és aprofitar aquesta negociació per eliminar els drets econòmics que tenen les persones treballades quan es posen malalts. D'una banda, proposen una pujada similar al que recull l'AENC però, de l'altra, vinculen aquesta pujada però castigant econòmicament les baixes, cosa que comporta que els treballadors, quan estiguin malalts, veuran reduït significativament el salari.

LA SEVA INTENCIÓ ÉS CLARA, VOLEN COMPENSAR LA PUJADA DEL CONVENI AMB EL COMPLEMENT D'INCAPACITAT TEMPORAL. AIXÍ, ELLS AUGMENTEN BENEFICIS I RETALLEN DESPESES, PERÒ LA PLANTILLA PERDEM PODER ADQUISITIU, MÉS ENCARA, SI A MÉS TENS LA MALA SORT DE POSAR-TE MALALT o MALALTA.

La nostra posició és clara, no vincularem les millores del conveni (salari, jornada, etc.) amb l'eliminació del complement d'IT.

SEGUIREM INFORMANT

 

La patronal de Droguerías, Perfumerías y Herboristerías pretende castigar económicamente a los trabajadores/as que estén de baja

Hoy, hemos vuelto a tener reunión del convenio de droguerías y perfumerías, en la que la patronal del sector pretende vincular cualquier avance en la negociación con eliminar del convenio el complemento de IT.

Pensábamos que las empresas del sector (SEPHORA, CLAREL, DRUNI, DOUGLAS, JULIA, MARVIMUNO, AROMAS, ARENAL, EUROMADI,…), habían re?exionado y habrían comprendido que los trabajadores del sector hemos perdido mucho poder adquisitivo y, que la mayoría de las personas trabajadoras (Grupo I, II y III.2) están percibiendo el Salario Mínimo, por lo que el incremento salarial debería mejorar lo pactado entre los sindicatos y la CEOE (AENC), máxime, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas han recuperado la facturación de antes de la pandemia y que las ventas en 2022 han sido superiores al 11% (datos de STANPA).

La realidad, es que su pretensión es aprovechar esta negociación para eliminar los derechos económicos que tienen las personas trabajadas cuando se ponen enfermos. Por un lado, proponen una subida similar a lo que recoge el AENC pero, por otro lado, vinculan esa subida pero castigando económicamente las bajas, lo que conlleva que los trabajadores, cuando estén enfermos, verán reducido signi?cativamente su salario.

SU INTENCIÓN ES CLARA, QUIEREN COMPENSAR LA SUBIDA DEL CONVENIO CON EL COMPLEMENTO DE INCAPACIDAD TEMPORAL. ASÍ, ELLOS AUMENTAN BENEFICIOS Y RECORTAN GASTOS, PERO LA PLANTILLA PERDEMOS PODER ADQUISITIVO, MAS TODAVÍA, SI ADEMÁS TIENES LA MALA SUERTE DE PONERTE MALA/O.

Nuestra posición es clara, no vincularemos las mejoras del convenio (salario, jornada, etc) con la eliminación del complemento de IT.

SEGUIREMOS INFORMANDO