Mediació Assegurances Privades      Comunicat 11            21/07/2023

Signat el Conveni de Mediació d´Assegurances per als anys 2023-2026


Ahir i després d'una reunió maratoniana de la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades, les parts vam aconseguir un acord final i es va procedir a la signatura del nou Conveni Col·lectiu amb vigència 2023-2026.

Firmado el Convenio de Mediación de Seguros Para los años 2023 - 2026

En el día de ayer y tras una reunión maratoniana de la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados, las partes logramos alcanzar un acuerdo final y se procedió a la firma del nuevo Convenio Colectivo con vigencia 2023 - 2026.


Com avançàvem en el nostre anterior comunicat d'12 de juliol, les posicions estaven molt properes encara que quedaven força aspectes per concretar que es van poder anar consensuant en una llarga reunió que es va allargar passades les deu de la nit.

El contingut essencial del nou Conveni es resumeix en:

 • Es redueix la jornada màxima anual a 1.720 hores (reducció 8 hores)
 • S'incrementa un dia més de vacances, total 25 dies laborables
 • S'afegeixen dies addicionals de vacances acumulatius per antiguitat a l'empresa:

Als 20 anys d'antiguitat 1 dia més

Als 30 anys d'antiguitat 1 dia més

 • Increment salarial:

 

2023

2024

2025

2026

4 %

3 %

3 %

1,25% **

 

 

 

 

** L'any 2026 les empreses destinaran l'1,25% per incrementar la taula salarial i un 1,50% s'aportarà a una Assegurança d'Aportació Definida a què successivament les empreses hauran d'aportar anualment aquest percentatge sobre el salari base de l'any anterior, tal com consta quantificat a la taula salarial del conveni col·lectiu sota l'epígraf “còmput anual x 14” i que vindrà a substituir a l’actual “Premi de Jubilació”.

Es manté la taula d'Increment Salarial Variable per a cada any de vigència del Conveni

S'incorpora a la Taula Salarial de 2023 el vigent Salari Mínim Interprofessional (SMI) com a salari del Subgrup VI Nivell 9: 15.120 euros/any

 

 • Dietes i despeses de locomoció. Queden establerts finalment de la següent manera:

 

DIETAS Y GASTOS

2023

2024

2025

2026

KM

0,365

0,365

0,375

0,38

PERNOCTA

36

36

36

36

SIN PERNOCTA

15,50

15,50

15,50

15,50

COMIDA

13

13

13

13

 

 • Regulació del teletreball: es regula d'acord amb la Llei 10/2021 de treball a distància. S'estableix una compensació de despeses d'1 euro diari per cada dia efectiu de teletreball, aquesta compensació serà revalorable anualment en el mateix percentatge que les taules salarials.
 • S'hi incorporen nous articles sobre el Dret a la Desconnexió Digital i Drets Digitals.
 • Es millora el Capítol de Política d'Igualtat, se separa el Protocol contra l'assetjament laboral o el mobbing (Salut Laboral) del Protocol contra l'assetjament sexual o per raó de sexe (Igualtat).
 • Es millora la regulació per a la Protecció a les víctimes de violència de gènere i violència sexual.
 • S'incorpora el compromís de les parts per a l'estudi i l'adaptació de la classificació professional durant la vigència del Conveni Collectiu.

 

En definitiva, el nou Conveni Col·lectiu de Mediació d'Assegurances Privades millora les condicions de treball de les persones treballadores del Sector. Des de CCOO valorem satisfactòriament l'acord assolit i esperem que, després del tràmit de revisió i registre per part del Ministeri, el puguem veure aviat publicat al BOE

 

Forma part d'un projecte important en Mediació d'Assegurances

Afília-t a CCOO

 

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 11            21/07/2023

 

Firmado el Convenio de Mediación de Seguros Para los años 2023 - 2026

En el día de ayer y tras una reunión maratoniana de la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados, las partes logramos alcanzar un acuerdo final y se procedió a la firma del nuevo Convenio Colectivo con vigencia 2023 - 2026.

Como adelantábamos en nuestro anterior comunicado de 12 de julio, las posiciones estaban muy cercanas aunque aún quedaban bastantes aspectos por concretar que se pudieron ir consensuando en una larga reunión que se prolongó hasta pasadas las diez de la noche.

El contenido esencial del nuevo Convenio se resume en:

 • Se reduce la Jornada máxima anual a 1.720 horas (reducción 8 horas)
 • Se incrementa un día más de vacaciones, total 25 días laborables
 • Se añaden días adicionales de vacaciones acumulativos por antigüedad en la empresa:

A los 20 años de antigüedad 1 día más

A los 30 años de antigüedad 1 día más

 • Incremento salarial:

 

2023

2024

2025

2026

4 %

3 %

3 %

1,25% **

 

 

 

 

** En el año 2026 las empresas destinarán el 1,25% para incrementar la tabla salarial y un 1,50% se aportará a un Seguro de Aportación Definida al que sucesivamente las empresas deberán aportar anualmente dicho porcentaje sobre el salario base del año anterior, tal como consta cuantificado en la tabla salarial del convenio colectivo bajo el epígrafe «cómputo anual x 14»y que vendrá a sustituir al actual “Premio de Jubilación”.

Se mantiene la tabla de Incremento Salarial Variable para cada año de vigencia del Convenio

Se Incorpora a la Tabla Salarial de 2023 el vigente Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como salario del Subgrupo VI Nivel 9: 15.120 euros/año

 • Dietas y gastos de locomoción. Quedan establecidos finalmente de la siguiente manera:

 

DIETAS Y GASTOS

2023

2024

2025

2026

KM

0,365

0,365

0,375

0,38

PERNOCTA

36

36

36

36

SIN PERNOCTA

15,50

15,50

15,50

15,50

COMIDA

13

13

13

13

 

 • Regulación del teletrabajo: se regula conforme a la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Se establece una compensación de gastos de 1 euro diario por cada día efectivo de teletrabajo, dicha compensación será revalorizable anualmente en el mismo porcentaje que las tablas salariales.
 • Se incorporan nuevos artículos sobre el Derecho a la Desconexión Digital y Derechos Digitales.
 • Se mejora el Capítulo de Política de Igualdad, se separa el Protocolo contra el acoso laboral o mobbing (Salud Laboral) del Protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo (Igualdad).
 • Se mejora la regulación para la Protección a las víctimas de violencia de género y violencia sexual.
 • Se incorpora el compromiso de las partes para el estudio y adaptación de la clasificación profesional durante la vigencia del Convenio Colectivo.

En definitiva, el nuevo Convenio Colectivo de Mediación de Seguros Privados viene a mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del Sector. Desde CCOO valoramos satisfactoriamente el acuerdo alcanzado y esperamos que, tras el trámite de revisión y registro por parte del Ministerio, lo podamos ver publicado pronto en el BOE

Forma parte de un proyecto importante en Mediación de Seguros

 

Afíliate a CCOO