Mediació Assegurances Privades      Comunicat 10            12/07/2023

Important avenç en la negociació del conveni de mediació d\'asseguances. Consens en moltes propostes


A la reunió de la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades celebrada avui, hi ha hagut un avenç significatiu, existint consens entre les parts en la majoria de les propostes que CCOO incloíem a la nostra plataforma reivindicativa.

- - - - -

Importante avance en la negociación del convenio de Mediación de seguros. Consenso en muchas propuestas

En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados celebrada hoy, ha habido un avance significativo, existiendo consenso entre las partes en la mayoría de las propuestas que CCOO incluíamos en nuestra plataforma reivindicativa.


La Patronal AEMES ha manifestat estar en disposició d'acceptar les propostes següents:

Conveni amb vigència de 4 anys (2023-2026)

Reducció de Jornada màxima anual (8 hores) passaria a ser 1.720 hores Vacances Art.29:

• Augmentar 1 dia de vacances, passant a ser 25 dies feiners.

Una novetat per a aquest conveni a partir de la proposta realitzada per CCOO:

• Dies de vacances afegits com a “Fidelitat de la Persona Treballadora a l'Empresa”:

A partir de 20 anys d'antiguitat a l'empresa à 1 dia més de vacances.

A partir de 25 anys d'antiguitat a l'empresa à 2 dies més de vacances.

A partir de 30 anys d'antiguitat a l'empresa à 3 dies més de vacances.

Art. 40 Dietes i Despeses de Locomoció. En aquest apartat encara no hi ha un consens definitiu entre les parts, la Patronal ha quedat a tornar a analitzar les propostes sindicals, remenant aquestes dades orientatives com a referència:

 

DIETES I DESPESES

2023

2024

2025

2026

KM

0,365

0,37

0,39

0,40

PERNOCTA

39

40

41

42

SENSE  PERNOCTA

19

20

21

22

DINAR

13

13

14

14


Art.42. Retribucions. Condicions Econòmiques per als anys 2023-2026

Increment Salarial, amb data 1 de gener de cada any sobre la taula salarial, complement per experiència, PAE, plus funcional d'inspecció i CAI, en els termes següents i prenent com a referència el V AENC:

 

2023

2024

2025

2026

4 %

3 %

3 %

2,75%

L'any 2026 l'increment es divideix en 2 parts, una que anirà destinada a la Retribució Salarial (aprox. 1,25%) i una altra (aprox. 1,50%) a un Nou Pla d'Aportació Definida tal com proposàvem des de CCOO i que vindrà a substituir l'actual “Premi de Jubilació”, perquè permeti a la persona treballadora consolidar els drets econòmics i passar del que actualment és una expectativa de dret a un dret cert. Tot això serà desenvolupat en una Comissió Mixta.

 Classificació Professional

Revisió del Capítol V per simplificar el sistema de classificació professional, es crearà una Comissió Mixta per fer aquesta revisió.

Incorporació de nova regulació:

Inclusió d'un nou article sobre drets digitals i desconnexió digital. 

Nova regulació de l'article 8 bis sobre Teletreball, en relació amb la Llei 10/2021 de treball a distància. Es fixarà una compensació de despeses de 1 euro diari per cada dia efectiu de teletreball.

Revisió i adaptació de certs capítols, per exemple:

Capítol Formació Professional.

Capítol Política d'Igualtat.

Revisió tècnica de l'articulat del Conveni per adaptar-lo a la legislació vigent.

Les parts hem acordat la revisió i l'intercanvi dels textos dels diferents capítols del conveni, per tornar-nos a veure el dia 20 de juliol, amb l'objectiu de procedir a la signatura del nou Conveni Col·lectiu de Mediació d'Assegurances Privades (2023-2026 ). Confiem a poder complir aquest objectiu i finalitzar la negociació aquest mes de juliol. Informarem puntualment sobre això.

És el moment que defensis les teves condicions laborals

Afília-t a CCOO

 

Mediació Assegurances Privades      Comunicat 10            12/07/2023

Importante avance en la negociación del convenio de Mediación de seguros. Consenso en muchas propuestas

En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados celebrada hoy, ha habido un avance significativo, existiendo consenso entre las partes en la mayoría de las propuestas que CCOO incluíamos en nuestra plataforma reivindicativa.

La Patronal AEMES ha manifestado estar en disposición de aceptar las siguientes propuestas:

Convenio con vigencia de 4 años (2023-2026)

Reducción de Jornada máxima anual (8 horas) pasaría a ser 1.720 horas Vacaciones Art.29:

· Aumentar 1 día de vacaciones, pasando a ser 25 días laborables.

  • Una novedad para este convenio a partir de la propuesta realizada por CCOO:
  • Días de vacaciones añadidos como “Fidelidad de la Persona Trabajadora a la Empresa”:

A partir de 20 años de antigüedad en la empresa à 1 día más de vacaciones. A partir de 25 años de antigüedad en la empresa à 2 días más de vacaciones. A partir de 30 años de antigüedad en la empresa à 3 días más de vacaciones.

Art. 40 Dietas y Gastos de Locomoción. En este apartado aún no hay un consenso definitivo entre las partes, la Patronal ha quedado en volver a analizar las propuestas sindicales, barajando estos datos orientativos como referencia:

DIETAS Y GASTOS

2023

2024

2025

2026

KM

0,365

0,37

0,39

0,40

PERNOCTA

39

40

41

42

SIN PERNOCTA

19

20

21

22

COMIDA

13

13

14

14

 

Art.42. Retribuciones. Condiciones Económicas para los años 2023-2026

Incremento Salarial, con fecha 1 de enero de cada año sobre la tabla salarial, complemento por experiencia, PAE, plus funcional de inspección y CAI, en los siguientes términos y tomando como referencia el V AENC:

 

2023

2024

2025

2026

4 %

3 %

3 %

2,75%


En el año 2026 el incremento se divide en 2 partes, una que irá destinada a la Retribución Salarial (aprox. 1,25%) y otra parte (aprox. 1,50%) a un Nuevo Plan de Aportación Definida tal como proponíamos desde CCOO y que vendrá a sustituir al actual “Premio de Jubilación”, para que permita a la persona trabajadora consolidar los derechos económicos y pasar de lo que actualmente es una expectativa de derecho a un derecho cierto. Todo ello será desarrollado en una Comisión Mixta.

 Clasificación Profesional

Revisión del Capítulo V para simplificar el sistema de clasificación profesional, se creará una Comisión Mixta para realizar esta revisión.

Incorporación de nueva regulación:

  • Inclusión de un nuevo artículo sobre Derechos digitales y Desconexión Digital.
  • Nueva regulación del Artículo 8 bis sobre Teletrabajo, en relación con la Ley 10/2021 de trabajo a distancia. Se fijará una compensación de gastos de 1 euro diario por cada día efectivo de teletrabajo.

Revisión y adaptación de ciertos capítulos, por ejemplo:

  • Capítulo Formación Profesional.
  • Capítulo Política de Igualdad.

Revisión Técnica del articulado del Convenio para adaptarlo a la legislación vigente.

Las partes hemos acordado la revisión y el intercambio de los textos de los distintos capítulos del convenio, para vernos de nuevo el día 20 de julio, con el objetivo de proceder a la firma del nuevo Convenio Colectivo de Mediación de Seguros Privados (2023-2026). Confiemos en poder cumplir este objetivo y finalizar la negociación en el presente mes de julio. Informaremos puntualmente al respecto.

Es el momento de que defiendas tus condiciones laborales

Afíliate a CCOO