La patronal està allunyada del que mereixen i necessiten les persones treballadores del comerç de Lleida


El passat dijous 6 de juliol del 2023, va tenir lloc una nova reunió per a la negociació del conveni general de comerç per a Lleida i província.

- - - - -

La Patronal está alejada de lo que merecen y necesitan las personas trabajadoras del comercio.

El pasado jueves 6 de julio de 2023, tuvo lugar una nueva reunión para la negociación del convenio general de comercio para Lleida y provincia.


La patronal va presentar una proposta econòmica que consisteix a incrementar els salaris el 4% per a l'any 2023, el 3% per a l'any 2024 i el 3% per a l'any 2025%.

Si bé és cert que aquests percentatges són els pactats a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva entre patronals, UGT i CCOO, la proposta de la patronal ignora un aspecte molt important, com ara la revisió salarial per a cada any entre l'increment salarial pactat i l'IPC real, si aquest és superior, fins a un màxim d'un 1% addicional.

Des de CCOO vam posar de manifest que cal incorporar aquesta clàusula de revisió salarial per a cada any, ja que en cas d'operar suposaria fins a un 1% d'increment addicional.

D'altra banda, la patronal planteja incorporar el plus transport al salari base, un cop actualitzats els imports tant del salari base com del plus transport amb l'increment del 4%.

Aquesta proposta la planteja la Patronal perquè el salari base del conveni està per sota de l'import del Salari Mínim Interprofessional i per no haver d'incrementar tant el salari del conveni.

Des de CCOO hem fet dues propostes al respecte:

  1. Que primer s'iguali el salari base al Salari Mínim Interprofessional (SMI), tan bon punt s'apliqui l'increment i després se li afegeixi el plus transport.
  2. Que s'incorpori un element que compensi les persones treballadores a temps parcial, ja que en incorporar-se el plus transport al salari base ho percebran en proporció a la jornada.

La primera proposta no la van acceptar i respecte a la segona proposta la patronal ens va presentar una contraproposta que compensa la feina a temps parcial però només per als contractes de més de 20 hores a la setmana.

D'altra banda, a la taula salarial que ens plantegen, hi ha nivells retributius que corresponen a diferents nivells de responsabilitat, per la qual cosa plantegem que s'hauria d'establir un salari més gran a més responsabilitat.

En definitiva, avui dia la proposta patronal està allunyada del que les persones treballadores del sector comerç mereixem i necessitem.

La propera reunió serà el 5 de setembre de 2023.

Continuarem informant!

Patronal está alejada de lo que merecen y necesitan las personas trabajadoras del comercio.

El pasado jueves 6 de julio de 2023, tuvo lugar una nueva reunión para la negociación del convenio general de comercio para Lleida y provincia.

La patronal presentó una propuesta económica que consiste en incrementar los salarios el 4% para el año 2023, el 3% para el año 2024 y el 3% para el año 2025%.

Si bien es cierto que estos porcentajes son los pactados en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva entre patronales, UGT y CCOO, la propuesta de la patronal ignora un aspecto muy importante, como es la revisión salarial para cada año entre el incremento salarial pactado y el IPC real, si éste fuera superior, hasta un máximo de un 1% adicional.

Desde CCOO pusimos de manifiesto que es necesario incorporar dicha cláusula de revisión salarial para cada año, ya que en caso de operar, supondría hasta un 1% de incremento adicional.

Por otro lado, la patronal plantea incorporar el plus transporte en el salario base, una vez actualizados los importes tanto del salario base como del plus transporte con el incremento del 4%.

Dicha propuesta la plantea la Patronal  porque el salario base del convenio  está por debajo del importe del Salario Mínimo Interprofesional y para no tener que incrementar “tanto” el salario del convenio.

Desde CCOO hemos hecho dos propuestas al respecto:

  1. Que primero se iguale el salario base al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), luego que se aplique el incremento y después  se le añada el plus transporte.
  2. Que se incorpore un elemento que compense a las personas trabajadoras a tiempo parcial, ya que al incorporarse el plus transporte al salario base lo percibirán en proporción a su jornada.

La primera propuesta no la aceptaron y respecto a la segunda propuesta la patronal nos presentó una contrapropuesta que viene a compensar el trabajo a tiempo parcial pero solo para los contratos  de más de 20 horas a la semana.

Por otro lado, en la tabla salarial que nos plantean, hay niveles retributivos que corresponden a diferentes niveles de responsabilidad, por lo que planteamos que se tendría que establecer un mayor salario a más responsabilidad.

En definitiva, a día de hoy la propuesta patronal está alejada de lo que las personas trabajadoras del sector comercio merecemos  y necesitamos.

La próxima reunión será el 5 de septiembre de 2023.

¡Seguiremos informando!