INFORME D´ACTUACIONS a juny 2023 Pensionistes Federació Serveis CCOO Catalunya


a) RECLAMACIONS DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, per cotitzacions anteriors a l'1.1.79

b) COMPLEMETS DE MATERNITAT/PATERNITAT.

a) RECLAMACIONES ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA, por cotizaciones anteriores al 1.1.79

b) COMPLEMETOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD.


https://www.ccoo-servicios.es/imagenes/catalunya/fed_serveis_b.png

InfoPENSIONISTES de CCOO Serveis

29/06/2023

INFORME D'ACTUACIONS

INFORME DE ACTUACIONES

a) RECLAMACIONS DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, per cotitzacions anteriors a l'1.1.79

 

Després de les dues assemblees realitzades a les seus de CCOO de Barcelona i Girona, al maig i juny, s'han atès totes les sol·licituds tant presencials com per @ que ens heu remès.

 

Presencialment hem atès més de 100 afiliats i afiliades, emplenat les sol·licituds de revisió de les seves declaracions de renda dels anys 2018 al 2021.

 

Alguns d?aquests companys i companyes ja han cobrat de l?Agència Tributària els anys reclamats + els interessos”.

 

Aquesta primera fase la donarem per finalitzada el proper dia 3 de Juliol, amb les darreres cites sol·licitades (a hores d’ara queden hores lliures)

 

Al setembre reprendrem les cites prèvies per resoldre dubtes i noves reclamacions dels anys 2019 al 2022, a més de donar les indicacions per incorporar els % de minoració ja reconeguts a les properes declaracions de renda.

 

Per sol·licitar cites a partir d'avui i pel mes de setembre podreu fer-ho al correu pensionistes.serveis@ccoo.cat

 

b) COMPLEMETS DE MATERNITAT/PATERNITAT.

 

Recordem novament que els treballadors que van formalitzar la pensió de jubilació del 1.1.2016 al 3.2.2021 poden sol·licitar el complement per fills (sempre a partir de 2 fills, en aquest període).

 

Hi ha una nova sentència del Tribunal Suprem que reconeix el complement compatible per als dos cònjuges al 100% cadascun.

 

La prescripció d'aquesta reclamació és de 5 anys a comptar des de desembre del 2019, per la qual cosa la data límit és desembre del 2024.

 

Dels 66 expedients que hem tutelat des de la Federació de Serveis, els companys ja han cobrat en endarreriments 232.309€ i queden pendents més de 10 recursos.

 

Per a aquests casos sol·licitar cita al Gabinet Jurídic 933 100 000. Sempre podeu consultar-nos a la següent adreça davant de qualsevol dubte o problema: reclamatucincoporcientoya@gmail.com.

 

Salutacions i bon estiu

 

(tornem a setembre)

 

a) RECLAMACIONES ANTE LA AGENCIA TRIBUTARIA, por cotizaciones anteriores al 1.1.79

 

Tras las dos asambleas realizadas en las sedes de CCOO de Barcelona y Girona, en Mayo y Junio, se han atendido todas las solicitudes tanto presenciales, como por @ que nos habéis remitido.

 

 Presencialmente hemos atendido a más de 100 afiliados i afiliadas, cumplimentado las solicitudes de revisión de sus declaraciones de renta de los años 2018 al 2021.

 

 Algunos de estos compañeros ya han cobrado de la Agencia Tributaria los años reclamados + los intereses.

 

Esta primera fase la daremos por finalizada el próximo día 3 de Julio, con las últimas citas solicitadas. (A esta hora quedan horas libres)

 

En Septiembre reanudaremos las citas previas para resolver dudas y nuevas reclamaciones de los años 2019 al 2022, además de dar las indicaciones para incorporar los % de minoración ya reconocidos a las próximas declaraciones de renta.

 

Para solicitar citas a partir de hoy y para el mes de septiembre podréis hacerlo al correo pensionistes.serveis@ccoo.cat

 

b) COMPLEMETOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD.

 

Recordamos nuevamente que los trabajadores que formalizaron la pensión de jubilación del 1.1.2016 al 3.2.2021, pueden solicitar el complemento por hijos (siempre a partir de 2 hijos, en este periodo).

 

Existe una nueva sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el complemento compatible para los dos cónyuges al 100% cada uno.

 

La prescripción de esta reclamación es de 5 años a contar desde Diciembre del 2019, por lo que la fecha tope es diciembre del 2024.

 

De los 66 expedientes que hemos tutelado desde la Federació de Serveis los compañeros ya han cobrado en atrasos 232.309 € y quedan pendientes+ de 10 recursos.

 

Para estos casos solicitar cita al Gabinete Jurídico 933 100 000. Siempre podéis consultarnos en la siguiente dirección ante cualquier duda o problema: reclamatucincoporcientoya@gmail.com.

 

Saludos y buen verano

 

(volvemos en setiembre)

pensionistes.serveis@ccoo.cat