Signat el conveni del comerç del moble de Catalunya


Ahir dia 15 de juny es va signar el nou conveni col·lectiu del comerç del moble de Catalunya per als anys 2023 i 2024.

- - - - -

Firmado el convenio del comercio del mueble de Catalunya

Ayer día 15 de junio se firmó el nuevo convenio colectivo del comercio del mueble para los años 2023 y 2024.


Entre les principals novetats del nou text destaquem les següents:

 • Incloem nou paràgraf que estableix que a les Zones Turístiques (Z1 i Z2) del terme municipal de Barcelona, serà d'aplicació “l'Acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius a la zona turística del terme municipal del Barcelona”, de data 21 de febrer del 2022.
 • Reducció de 8 hores de jornada (de 1.800 hores a 1.792 hores amb efectes del 2023).
 • Regulació de descans retribuït dins de la jornada de treball. Per a jornades ininterrompudes, com a mínim 5 hores, es disposarà d'un descans de 15 minuts. Per a jornades ininterrompudes superiors a 5 hores, el descans serà de 25 minuts. En tots dos casos, el descans tindrà la consideració de temps de treball efectiu.
 • Regulació de l’obligació de registrar la jornada.
 • S’estableix el descans setmanal de dos dies.
 • Regulem el dret a gaudir d’un cap de setmana complet cada 2 mesos.
 • Revisió del preu de l’hora treballada en diumenges i festius, de l’ajuda per fills/es amb discapacitat i dietes.
 • S'estableix un dia addicional d'assumptes propis per a les persones treballadores amb una antiguitat de 10 anys a l'empresa.
 • Per a l'any 2023 les taules salarials s'incrementaran un 4% amb efectes de l'1 de gener del 2023. Finalitzat l'any 2023, si l'IPC del 2023 fos superior al 4%, s'aplicarà un increment addicional, màxim de l'1% , amb efecte de 1 de gener de 2024.
 • Per a l'any 2024 les taules salarials s'incrementaran un 3% amb efectes de l'1 de gener del 2024. Finalitzat l'any 2024, si l'IPC del 2024 fos superior al 3%, s'aplicarà un increment addicional, màxim de l'1% , amb efecte de 1 de gener de 2025.
 • S’estableix un percentatge mínim de comissió per venda de l’1%.
 • Seran únicament absorbibles i compensables els augments concedits per les empreses a compte del present conveni a partir de l'1 de gener de 2021. En conseqüència, no seran compensables i absorbibles conceptes retributius percebuts abans de l'1/01/2023.
 • S’estableix un nou plus de neteja de roba, que tindrà naturalesa extra salarial, de 55€/any.
 • Regulació dels contractes de formació d'alternança
 • Dret de la persona treballadora a accedir a la jubilació parcial.
 • A partir de l'entrada en vigor del present conveni, el personal podrà consolidar, si voluntàriament ho desitja, el 25% de la quantitat mínima d'hores complementàries obligades que s'hagin repetit anualment durant dos anys continuats a partir de l'1/01/2023 – La consolidació començarà a produir-se a primers de gener de 2025.
 • Regulació del teletreball amb compensació de despeses a raó de 1,5€ per dia.
 • Regulació del dret a la desconnexió digital.

Des de CCOO, valorem de manera molt positiva l'acord. En matèria salarial reflectim allò acordat a l'Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col•lectiva i a més limitem la compensació i absorció i introduïm nous conceptes retributius.

Reduïm la jornada màxima anual i diària, millorem la conciliació de la vida personal i laboral amb els descansos setmanals i de caps de setmana, aspectes sobre contractació i accés a la jubilació parcial.

Continuarem informant!

Firmado el convenio del comercio del mueble de Catalunya

Ayer día 15 de junio se firmó el nuevo convenio colectivo del comercio del mueble para los años 2023 y 2024.

Entre las principales novedades del nuevo texto destacamos las siguientes:

 • Incluimos nuevo párrafo que establece que en las Zonas Turísticas (Z1 y Z2) del término municipal de Barcelona, será de aplicación “l’Acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius en la zona turística del terme municipal del Barcelona", de fecha 21 de febrero de 2022.
 • Reducción de 8 horas de jornada (de 1.800 horas a 1.792 horas con efectos de 2023).
 • Regulación de descanso retribuido dentro de la jornada de trabajo. Para jornadas ininterrumpidas, mínimo de 5 horas, se dispondrá de un descanso de 15 minutos. Para jornadas ininterrumpidas superiores a 5 horas, el descanso será de 25 minutos. En ambos casos, el descanso tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.
 • Regulación de la obligación de registrar la jornada.
 • Se establece el descanso semanal de dos días.
 • Regulamos el derecho a disfrutar de un fin de semana completo cada 2 meses.
 • Revisión del precio de  la hora trabajada en domingos y festivos, de la ayuda por hijos/as con discapacidad y dietas.
 • Se establece un día adicional de asuntos propios para aquellas personas trabajadoras con una antigüedad de 10 años en la empresa.
 • Para el año 2023 las tablas salariales se incrementarán un 4,00% con efectos del 1 de enero de 2023. Finalizado el año 2023, si el IPC del 2023 fuera superior al 4%, se aplicará un incremento adicional, máximo del 1%, con efecto de 1 de enero de 2024.
 • Para el año 2024 las tablas salariales se incrementarán un 3,00% con efectos del 1 de enero de 2024. Finalizado el año 2024, si el IPC del 2024 fuera superior al 3%, se aplicará un incremento adicional, máximo del 1%, con efecto de 1 de enero de 2025.
 • Se establece un porcentaje mínimo de comisión por venta del 1%.
 • Serán únicamente absorbibles y compensables los aumentos concedidos por las empresas a cuenta del presiente convenio a partir del 1 de enero de 2021. En consecuencia, no serán compensables y absorbibles conceptos retributivos percibidos antes del 1/01/2023.
 • Se establece un nuevo plus de limpieza de ropa, que tendrá naturaleza extra salarial, de 55€/año.
 • Regulación de los contratos de formación de alternancia
 • Derecho de la persona trabajadoras a acceder a la jubilación parcial.
 • A partir de la entrada en vigor del presente convenio, el personal podrá consolidar, si voluntariamente lo desea, el 25% de la cantidad mínima de horas complementarias obligadas que se hayan repetido anualmente durante dos años continuados a partir del 1/01/ 2023. La consolidación empezará a producirse a primeros de enero de 2025.
 • Regulación del teletrabajo con compensación de gastos a razón de 1,5€ por día.
 • Regulación del derecho a la desconexión digital.

Desde CCOO valoramos de manera muy positiva el acuerdo. En materia salarial reflejamos lo acordado en el “Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva” y además limitamos la compensación y absorción y introducimos nuevos conceptos retributivos.

Reducimos la jornada máxima anual y diaria, mejoramos la conciliación de la vida personal y laboral con los descansos semanales y de fines de semana, aspectos sobre contratación y el acceso a la jubilación parcial.

¡Seguiremos informando!