SIGNAT EL CONVENI COL?LECTIU PER AL SECTOR DEL COMERÇ DE LA PELL DE BARCELONA I PROVÍNCIA


Avui divendres 5 de maig del 2023 s'ha signat el conveni col•lectiu per part de CCOO, UGT i Foment del Treball Nacional per als anys 2022, 2023 i 2024.

- - - - - -

FIRMADO EL CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DEL COMERCIO DE LA PIEL DE BARCELONA Y PROVINCIA

Hoy viernes 5 de mayo de 2023 se ha firmado el convenio colectivo por parte de CCOO, UGT y Foment del Treball Nacional para los años 2022, 2023 y 2024.


El conveni col·lectiu va finalitzar el 31 de desembre del 2021 i no es va poder negociar durant l'any 2022 en desaparèixer les associacions patronals sectorials que negociaven el conveni.

Finalment, a inicis d'aquest any, vam poder iniciar les negociacions amb Foment del Treball Nacional i arribar a un acord que es materialitza avui amb la signatura.

Les novetats del nou conveni col·lectiu són les següents:

1r.- Vigència de 3 anys (de l'1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2024).

2n.- Jornada: 1.807 hores de treball efectiu per a 2023 i 2024 (anteriorment era de 1.815 hores).

3r.- Aplicació de l'Acord sobre ZGAT com a legislació de caràcter supletori amb el text següent: “En allò no regulat en els acords entre la representació legal de les persones treballadores i l'empresa, cal atenir-se al que disposa el punt 3 de l' Acord social per a l'obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius a la zona turística del terme municipal de Barcelona” de data 21 de febrer de 2022”. Aquesta aplicació subsidiària de l'Acord decaurà totalment i automàticament el 31 de desembre de 2024, data de finalització de la vigència inicialment pactada del present Conveni Col·lectiu.

4t.- Possibilitat de realitzar contractes fixos-discontinus a temps parcial. Es crea una comissió per estudiar l'ús i la incidència d'aquest contracte durant la vigència del conveni. Un cop finalitzat el conveni, les parts valoraran la conveniència o no de regular aquest tipus de contractes a temps parcial.

5º.- Inclusió noves matèries tals com a registre horari, dret a la intimitat i a la desconnexió digital, treball a distància i teletreball i adaptació de la jornada per a la conciliació de la vida personal i laboral.

6è Igualtat de drets entre els matrimonis i les parelles de fet.

7è.- Iniciar les llicències retribuïdes el primer dia laborable per a la persona treballadora.

8º.- Increments salarials:

2022: 2,5%.

2023: 4%.

2024: 3,25%.

9é.- Creació d'un permís de 12 hores/any retribuït i no recuperable per a visites mèdiques de la persona treballadora i per a acompanyament a familiars.

10é.- Acumulació mensual de les hores de representació dels Comitès d'Empresa i Delegats de Personal pertanyents al mateix sindicat.

Valorem positivament el fet d'haver pogut negociar el conveni col·lectiu després de més d'un any des de la finalització. També hem pogut regular nous drets per a la conciliació de la vida laboral i personal com la reducció de la jornada, l'ampliació de les llicències retribuïdes, el treball en diumenges i festius, etc.

En definitiva, regulem nous drets i salvem aquesta unitat de negociació.

Continuem avançant, continuem informant!

 

FIRMADO EL CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DEL COMERCIO DE LA PIEL DE BARCELONA Y PROVINCIA

Hoy viernes 5 de mayo de 2023 se ha firmado el convenio colectivo por parte de CCOO, UGT y Foment del Treball Nacional para los años 2022, 2023 y 2024.

El convenio colectivo finalizó el 31 de diciembre de 2021 y no se pudo negociar durante el año 2022 al desaparecer las asociaciones patronales sectoriales que negociaban el convenio.

Finalmente, a inicios de este año, pudimos iniciar las negociaciones con Foment del Treball Nacional  y llegar a un acuerdo que se materializa hoy con su firma.

Las novedades del nuevo convenio colectivo son las siguientes:

1º.- Vigencia de  3 años (del  1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024).

2º.- Jornada: 1.807 horas de trabajo efectivo para 2023 y 2024 (anteriormente era de 1.815 horas).

3º.- Aplicación del Acuerdo sobre ZGAT como legislación de carácter supletorio con el siguiente texto: “En lo no regulado en los acuerdos entre la representación legal de las personas trabajadoras y la empresa, se estará a lo dispuesto en el punto 3 de l’Acord social per a l’obertura dels Establiments comercials en diumenges i festius en la zona turística del terme municipal de Barcelona” de fecha 21 de febrero de 2022”. Esta aplicación subsidiaria del Acuerdo, decaerá total y automáticamente el 31 de diciembre de 2024, fecha de finalización de la vigencia inicialmente pactada del presente Convenio Colectivo.

4º.- Posibilidad de realizar contratos fijos-discontinuos a tiempo parcial. Se crea una comisión para estudiar el uso e incidencia de este contrato durante la vigencia del convenio. Una vez finalizado el convenio,  las partes valorarán la conveniencia o no de regular este tipo de contratos a tiempo parcial.

5º.- Inclusión nuevas materias tales como registro horario, derecho a la intimidad y a la desconexión digital, trabajo a distancia y teletrabajo y adaptación de la jornada para la conciliación de la vida personal y laboral.

6º Igualdad de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho.

7º.- Iniciar las licencias retribuidas el primer día laborable para la persona trabajadora.

8º.- Incrementos salariales:

2022: 2,5%.

2023: 4%.

2024: 3,25%.

9º.- Creación de un permiso de 12 horas/año retribuido y no recuperable para visitas médicas de la persona trabajadora y para acompañamiento a familiares.

10º.- Acumulación mensual de las horas de representación de los Comités de Empresa y Delegados de Personal pertenecientes al mismo sindicato.

Valoramos positivamente el hecho de haber podido negociar el convenio colectivo después de más de un año desde su finalización. También que hemos podido regular nuevos derechos para la conciliación de la vida laboral y personal  como la reducción de la jornada, la ampliación de las licencias retribuidas, el trabajo en domingos y festivos, etc.

En definitiva, regulamos nuevos derechos y salvamos esta unidad de negociación.

¡Seguimos avanzando, continuamos informando!

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/