Esgotant temps o com fer possible el que és impossible


El 27 vam mantenir una nova reunió amb les patronals del sector i les empreses presents a la mesa negociadora.

- - - - - -

Agotando tiempos o cómo hacer lo imposible posible

El 27 mantuvimos una nueva reunión con las patronales del sector y las empresas presentes en la mesa negociadora.


Tot i que feia la sensació que teníem un acostament al mes de març, la patronal torna a insistir en el gran esforç que els suposa incrementar una proposta de pujada salarial per sobre del 3,75% i davant els nostres arguments ofereixen un 0,25% addicional, arribant al 4%.

L’esforç sindical és per entendre que el plantejament patronal no és una broma de mal gust. Amb unes previsions mitjanes d'IPC el 2023 al voltant del 4,6 % i l'objectiu d'un conveni curt des de CCOO els hem manifestat la nostra IMPOSSIBILITAT d'assumir una proposta tan allunyada com la que plantegen en tant que suposaria una pèrdua immerescuda de poder adquisitiu per a les plantilles.

En espera de data per a la propera reunió quedem pendent d'un impuls en la proposta patronal que com a mínim arribi al 4,25% i permeti una actualització salarial immediata i digna per al personal del sector.

 

PENDENTS DE PROPERA DATA

Seguirem informant

 

 

Agotando tiempos o cómo hacer lo imposible posible

 

El 27 mantuvimos una nueva reunión con las patronales del sector y las empresas presentes en la mesa negociadora.

Aunque daba la sensación que teníamos un acercamiento en el mes de marzo, la patronal vuelve a insistir en el gran esfuerzo que les supone incrementar una propuesta de subida salarial por encima del 3,75% y ante nuestros argumentos ofrecen un 0,25% adicional, llegando al 4%.

El esfuerzo sindical es para entender que el planteamiento patronal no es una broma de mal gusto. Con unas previsiones medias de IPC en 2023 entorno al 4,6 % y el objetivo de un convenio corto desde CCOO les hemos manifestado nuestra IMPOSIBILIDAD de asumir una propuesta tan alejada como la que plantean en tanto que supondría una pérdida inmerecida de poder adquisitivo para las plantillas.

A la espera de fecha para la próxima reunión quedamos pendiente de un impulso en la propuesta patronal que como mínimo alcance el 4.25% y permita una actualización salarial inmediata y digna para el personal del sector.

PENDIENTES DE PRÓXIMA FECHA

Seguiremos informando