Mediació Assegurances Privades Comunicat 5 24/04/2023

Conveni de Mediació d´Assegurances Privades Negociació Capítols XIII, XV i XVII


El dia d'avui s'ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni de Mediació d'Assegurances Privades per tractar els articles relatius als capítols XIII Faltes i Sancions, XV Drets Sindicals i XVII Plans d'Igualtat i Comissió Paritària.

- - - - -

Convenio de Mediación de Seguros Privados Negociación Capítulos XIII, XV y XVII

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para tratar los artículos relativos a los Capítulos XIII Faltas y Sanciones, XV Derechos Sindicales y XVII Planes de Igualdad y Comisión Paritaria.


Des de CCOO hem exposat a la Patronal en aquestes matèries, el següent:

Capítol XIII – Faltes i Sancions

Proposem la modificació en el redactat de tot allò que té a veure amb el llenguatge de gènere inclusiu, així com les sigles que apareixen com a TRET proposem canviar-les per “Estatut dels Treballadors”.

Hem demanat que a l'art. 69 se separi la part que afecta Riscos Psicosocials i “Mobbing o Assetjament Moral” perquè vagi al capítol de Salut laboral i la part d'”Assetjament Sexual o per Raó de Sexe” que vagi al capítol d'Igualtat. També eliminar del redactat d'aquest article el paràgraf que diu “que l'empresa quedarà exonerada de la possible responsabilitat per vulneració de drets fonamentals”, com proposem suprimir “es posarà en coneixement immediat de la RLT la situació plantejada” i substituir-lo per “ aquest expedient i tot el procés es durà a terme des de la comissió instructora, sent aquesta paritària entre la representació de les persones treballadores i la representació de l’empresa”.

A més, volem afegir al redactat “…i a totes les persones que poguessin oferir informació que ajudi a aclarir els fets”, perquè se'ls doni tràmit d'audiència.

Capítol XV – Drets Sindicals

Hem proposat a l'art. 72.4, 73 i 74, actualitzar el redactat per qüestió del llenguatge de gènere ia l'art. 73.3 reduir de 175 a 150 treballadors per poder fer el nomenament d'un delegat o delegada LOLS com a Secció Sindical.

Capítol XVII - Plans d'Igualtat i Comissió Paritària

Hem proposat a l'art. 78.2 modificar el text ja que, avui dia, la legislació vigent en aquesta matèria obliga les empreses amb 50 o més persones treballadores a tenir un pla d'igualtat. Proposem també en aquest capítol incloure dos nous paràgrafs:

"L'elaboració i la implantació de plans d'igualtat serà voluntària per a les altres empreses, prèvia consulta als òrgans de representació unitària i sindical".

"Per a grups d'empreses o pluralitat d'empreses vinculades per raons organitzatives o productives i identificades nominativament en el seu àmbit d'aplicació, atendran preferentment i sempre que les circumstàncies ho aconsellin a negociar plans per a tot el grup".

També proposem al punt 4, incloure 3 apartats més:

j) Violència de Gènere.

k) Salut laboral amb Perspectiva de Gènere.

l) Comunicació.

Art.79 – Disposició Addicional Tercera. Víctimes de Violència de Gènere

En aquest apartat proposem entre d'altres:

 • Ajuda econòmica de 1.000 euros per a víctimes de violència de gènere, assistència jurídica i psicològica i ampliació de bestreta de fins a 5 mensualitats de nòmina.
 • S'establirà un permís retribuït per a assistència a òrgans administratius o judicials per a víctimes de violència de gènere.
 • Excedència especial: Ampliació a 12 mesos la reserva de lloc de treball per a víctimes de violència de gènere.
 • La persona treballadora víctima de violència de gènere acreditada tindrà dret a una reducció de jornada dins de la seva jornada ordinària, de fins a un 50 %, sense reducció de salari, durant els tres mesos següents a acreditar la seva condició de víctima de violència de gènere.
 • A la persona treballadora víctima de violència de gènere que es vegi obligada a abandonar el lloc de treball a la localitat on venia prestant serveis, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tindrà dret a un permís retribuït de 5 dies laborables per al trasllat.

Les properes reunions han quedat fixades per als dies 8 i 23 de Maig.

Dels avenços de la negociació, seguirem informant puntualment.

És el moment que defensis les teves condicions laborals

Lluita pel teu Conveni Col·lectiu!

Afilia't a CCOO

- - - - - -

Convenio de Mediación de Seguros Privados Negociación Capítulos XIII, XV y XVII

En el día de hoy se ha reunido la Comisión Negociadora del Convenio de Mediación de Seguros Privados para tratar los artículos relativos a los Capítulos XIII Faltas y Sanciones, XV Derechos Sindicales y XVII Planes de Igualdad y Comisión Paritaria.

Desde CCOO hemos expuesto a la Patronal en estas materias, lo siguiente:

Capítulo XIII – Faltas y Sanciones

Proponemos la modificación en el redactado de todo lo que tiene que ver con el lenguaje de género inclusivo, así como las siglas que aparecen como TRET proponemos cambiarlas por “Estatuto de los Trabajadores”.

Hemos pedido que en el art. 69 se separe la parte que afecta a Riesgos Psicosociales y “Mobbing o Acoso Moral” para que vaya en el capítulo de Salud laboral y la parte de “Acoso Sexual o por Razón de Sexo” que vaya en el capítulo de Igualdad. También eliminar del redactado de este articulo el párrafo que dice “que la empresa quedará exonerada de la posible responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales”, al igual que proponemos suprimir “se pondrá en conocimiento inmediato de la RLT la situación planteada” y sustituirlo por “este expediente y todo el proceso se llevará a cabo desde la comisión instructora, siendo esta paritaria entre la representación de las personas trabajadoras y la representación de la empresa”.

Además, queremos añadir en el redactado “…y a todas las personas que pudieran ofrecer información que ayude al esclarecimiento de los hechos”, para que se les dé trámite de audiencia.

Capítulo XV – Derechos Sindicales

Hemos propuesto en el art. 72.4, 73 y 74, actualizar el redactado por cuestión del lenguaje de género y en el art. 73.3 reducir de 175 a 150 trabajadores para poder realizar el nombramiento de un delegado o delegada LOLS como Sección Sindical.

Capítulo XVII – Planes de Igualdad y Comisión Paritaria

Hemos propuesto en el art. 78.2 modificar el texto ya que, a día de hoy, la legislación vigente en esta materia obliga a las empresas con 50 o más personas trabajadoras a tener un plan de igualdad. Proponemos también en este capítulo incluir dos nuevos párrafos:

“La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a los órganos de representación unitaria y sindical”.

“Para grupos de empresas o pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente identificadas en su ámbito de aplicación, atenderán preferentemente y siempre que las circunstancias lo aconsejen a negociar planes para todo el grupo”.

También proponemos en el punto 4, incluir 3 apartados más:

Violencia de Género.

Salud laboral con Perspectiva de Género.

Comunicación.

Art.79 – Disposición Adicional Tercera. Víctimas de Violencia de Género

En este apartado proponemos entre otros:

  • Ayuda económica de 1.000 euros para víctimas de violencia de género, asistencia jurídica y psicológica y ampliación de anticipo de hasta 5 mensualidades de nómina.
  • Se establecerá un permiso retribuido para asistencia a órganos administrativos o judiciales para víctimas de violencia de género.
  • Excedencia especial: Ampliación a 12 meses la reserva de puesto de trabajo para víctimas de violencia de género.
  • La persona trabajadora víctima de violencia de género acreditada tendrá derecho a una reducción de jornada dentro de su jornada ordinaria, de hasta un 50% de la misma, sin reducción de salario, durante los tres meses siguientes a acreditar su condición de víctima de violencia de género.
  • A la persona trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a un permiso retribuido de 5 días laborables para el traslado.

Las próximas reuniones han quedado fijadas para los días 8 y 23 de Mayo.

De los avances de la negociación, seguiremos informando puntualmente.

Es el momento de que defiendas tus condiciones laborales

¡Lucha por tu Convenio Colectivo!

Afíliate a CCOO