PEL PODER ADQUISITIU DE LES PLANTILLES DEL SECTOR FINANCER


L'increment de salaris de les cúpules bancàries i la previsió de beneficis rècord el 2022 segueixen marcant les exigències de CCOO

- - - - -

El incremento de salarios de las cúpulas bancarias y la previsión de beneficios récord en 2022 siguen marcando las exigencias de CCOO

POR EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PLANTILLAS DEL SECTOR FINANCIERO


Ahir dijous 19 l'EBA (Autoritat Bancària Europea) va publicar el seu Informe d'alts ingressos al sector financer, reflectint que el 2021 hi va haver 221 directius de Banca a Espanya que es van repartir gairebé 500 milions € en salari, amb una mitjana de 2,16 milions €, cosa que els converteix en els més ben pagats d'Europa, només darrere d'Àustria i Liechtenstein. El nombre de directius de Banca a Espanya que va assolir un sou per sobre del milió va créixer un 72,6% entre el 2020 i el 2021, passant de 128 a 221. Això ho converteix al quart país europeu amb més directius en aquesta categoria.

En paral·lel, les entitats presentaran els seus resultats anuals de 2022 durant aquesta segona quinzena de Gener i la primera setmana de Febrer, anticipant-se una previsió de beneficis rècord al conjunt del sector, amb xifres disparades en algunes entitats.

Mentrestant, les entitats del conveni d'Estalvi i la seva patronal CECA segueixen sense convocar la mesa negociadora del conveni per pactar pujades salarials per sobre de les previstes tal com CCOO hem aconseguit als convenis de Banca i Rurals -on s'han actualitzat les taules un 4,5% el 2023, com a primera fase de mesures compensatòries de l'impacte de la inflació-. Si CECA no convoca la taula, CCOO ens mobilitzarem a la setmana de presentació de resultats, com ja hem anunciat.

A més, des de CCOO hem aconseguit, gràcies a les nostres reclamacions, que la pràctica totalitat d'empreses de Banca i Rurals garanteixin l'increment net del 4,5% -o, si escau, increments mínims garantits sense absorció- amb la significativa excepció del Banc Santander, on CCOO va convocar mobilitzacions el dia 12 passat (https://www.ccoo-servicios.es/santander/html/56537.html)

Des de CCOO, ja conegut l'IPC final del 2022 i un cop es publiquin els beneficis del sector, continuarem exigint durant el 2023 mesures compensatòries de la inflació i vinculades amb els resultats econòmics de les empreses, que incideixin de forma directa en el poder adquisitiu de les plantilles del sector financer. Unes mesures que poden i han d'incloure també negociacions en matèria de tipus d'interès de préstecs a les plantilles, davant l'evolució dels mateixos i en la mesura que incideixen directament en la renda disponible.

Unes plantilles que, ningú no ho oblidi, fan possible aquests beneficis rècord, l'increment de dividends i els augments de les remuneracions de les cúpules directives.

 

El incremento de salarios de las cúpulas bancarias y la previsión de beneficios récord en 2022 siguen marcando las exigencias de CCOO

POR EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PLANTILLAS DEL SECTOR FINANCIERO

Ayer jueves 19 la EBA (Autoridad Bancaria Europea) publicó su Informe de altos ingresos en el sector financiero, reflejando que en 2021 hubo 221 directivos de Banca en España que se repartieron casi 500 millones € en salario, con un promedio de 2,16 millones €, lo que los convierte en los mejor pagados de Europa, solo por detrás de Austria y Liechtenstein. El número de directivos de Banca en España que alcanzó un sueldo por encima del millón creció un 72,6% entre 2020 y 2021, pasando de 128 a 221. Esto lo convierte en el cuarto país europeo con más directivos en esta categoría.

En paralelo, las entidades van a presentar sus resultados anuales de 2022 durante esta segunda quincena de Enero y la primera semana de Febrero, anticipándose una previsión de beneficios récord en el conjunto del sector, con cifras disparadas en algunas entidades.

Mientras tanto, las entidades del convenio de Ahorro y su patronal CECA siguen sin convocar la mesa negociadora del convenio para pactar subidas salariales por encima de las previstas tal y como CCOO hemos conseguido en los convenios de Banca y Rurales -donde se han actualizado las tablas un 4,5% en 2023, como primera fase de medidas compensatorias del impacto de la inflación-. Si CECA no convoca la mesa, CCOO nos movilizaremos en la semana de presentación de resultados, como ya hemos anunciado.

Además, desde CCOO hemos conseguido, gracias a nuestras reclamaciones, que la práctica totalidad de empresas de Banca y Rurales garanticen el incremento neto del 4,5% -o, en su caso, incrementos mínimos garantizados sin absorción- con la significativa excepción del Banco Santander, donde CCOO convocó movilizaciones el pasado día 12 (https://www.ccoo-servicios.es/santander/html/56537.html)

Desde CCOO, ya conocido el IPC final de 2022 y una vez se publiquen los beneficios del sector, vamos a seguir exigiendo durante 2023 medidas compensatorias de la inflación y vinculadas con los resultados económicos de las empresas, que incidan de forma directa en el poder adquisitivo de las plantillas del sector financiero. Unas medidas que pueden y deben incluir también negociaciones en materia de tipos de interés de préstamos a las plantillas, ante la evolución de los mismos y en la medida en que inciden directamente en su renta disponible.

Unas plantillas que, nadie lo olvide, hacen posible estos beneficios récord, el incremento de dividendos y los aumentos de las remuneraciones de las cúpulas directivas.