Signat el conveni col·lectiu del comerç tèxtil de la província de Tarragona


Avui 13 de gener del 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO i UGT hem signat un nou conveni col•lectiu per al període 2022-2024.

-----

Firmado el convenio colectivo del comercio textil de la provincia de Tarragona

Hoy 13 de enero de 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO y UGT hemos firmado un nuevo convenio colectivo para el periodo 2022-2024.


Les novetats del nou conveni col•lectiu són les següents:

- Increment salarial del 4% per a l'any 2022, del 3% per a l'any 2023 i del 3% per a l'any 2024. S'estableix una clàusula de revisió salarial al final del període si la suma de l'IPC acumulat del període 2022-2024 supera l'increment salarial pactat, amb un topall del 2,3%.

- Es regulen nous drets laborals en matèria de registre de jornada, treball a distància i dret a la desconnexió digital.

- A partir del gener del 2023 les persones treballadores amb contracte a temps parcial tindran dret a consolidar el 50% del nombre d'hores realitzades en un període de dos anys sobre les inicialment contractades.

- Garantia d’activitat de 120 dies i un mínim de 20 hores a la setmana per a les persones treballadores amb contracte fix discontinu.

- S'especifica que les llicències retribuïdes es gaudiran en dies hàbils.

- Ampliació de la llicència retribuïda per mort de cònjuge, pare, mare i fill/a en un dia addicional.

- Establiment d'un permís de fins a vuit hores a l'any per assistència a metges especialistes del sistema sanitari públic.

- Establiment de fins a vuit hores a l'any per acompanyament al metge/essa per raons de malaltia de fills/es menors de dotze anys.

- Ampliació de 20.000 a 25.000 la quantitat a percebre en cas de mort o incapacitat derivada d'accident de treball.

- Possibilitat d'acollir-se a la reducció de jornada per guarda legal per a menors de 14 anys (abans 12 anys).

- S’estableix un nou complement salarial de 0,25€ per hora treballada per a les persones contractades a temps parcial.

– Excedència per cura de familiars amb reserva del lloc de treball.

- Establiment d’un permís sense retribució de fins a 60 dies per motius familiars.

- Nous drets per a les treballadores víctimes de violència de gènere

- Desenvolupament de nous drets sobre formació professional (permisos per concórrer a exàmens, dret a l’adaptació de la jornada, permisos de formació, etc.)

- Eliminació de nivells retributius més baixos: aprenent, ajudant d'ofici, ajudant de 2a i ajudant de 1a

- Promoció de “Dependent/a de 2a” a “Dependent/a de 1a” transcorreguts dos anys.

- Promoció de “Mosso/a” a “Mosso/a especialista” transcorreguts dos anys.

CCOO valorem de manera positiva l'acord, ja que amplia drets i millora condicions de treball, tant en matèria salarial, amb la incorporació de la clàusula de revisió (a l'anterior conveni no n'hi havia) com a la resta de matèries: permisos retribuïts, contractació, conciliació de la vida laboral i familiar i nous drets laborals.

 

Firmado el convenio colectivo del comercio textil de la provincia de Tarragona

 

Hoy 13 de enero de 2023, El Consell de Gremis-Comerç, Turisme i Serveis, CCOO y UGT hemos firmado un nuevo convenio colectivo para el periodo 2022-2024.

Las novedades del nuevo convenio colectivo son las siguientes:

- Incremento salarial del 4% para el año 2022, del 3% para el año 2023 y del 3% para el año 2024. Se establece una cláusula de revisión salarial al final del periodo si la suma del IPC acumulado del periodo 2022-2024 supera el incremento salarial pactado, con un tope del 2,3%.

- Se regulan nuevos derechos laborales en materia de registro de jornada, trabajo a distancia y derecho  a la desconexión digital.

- A partir de enero de 2023 las personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial tendrán derecho a consolidar el 50% del número de horas realizadas en un periodo de dos años sobre las inicialmente contratadas.

- Garantía de actividad de 120 días y un mínimo de 20 horas a la semana para las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo.

- Se especifica que las licencias retribuidas se disfrutaran en días hábiles.

- Ampliación de la licencia retribuida por fallecimiento de cónyuge, padre, madre e hijo/a en un día adicional.

- Establecimiento de un permiso de hasta ocho horas al año para asistencia a médicos especialistas del sistema sanitario público.

- Establecimiento de hasta ocho horas al año para acompañamiento al médico/a por razones de enfermedad de hijos/as menores de doce años.

- Ampliación de 20.000€ a 25.000€ la cantidad a percibir en caso de muerte o incapacidad derivada de accidente de trabajo.

- Posibilidad de acogerse a la reducción de jornada por guarda legal por menores de 14 años (antes 12 años).

- Se establece un nuevo complemento salarial de 0,25€ por hora trabajada para las personas contratadas a tiempo parcial.

- Excedencia por cuidado de familiares con reserva del puesto de trabajo.

- Establecimiento de un permiso sin retribución de hasta 60 días por motivos familiares.

- Nuevos derechos para las trabajadoras víctimas de violencia de género

- Desarrollo de nuevos derechos sobre formación profesional (permisos para concurrir a exámenes, derecho a la adaptación de la jornada, permisos de formación, etc.)

- Eliminación de niveles retributivos más bajos: aprendiz, ayudante de oficio, ayudante de 2ª y ayudante de 1ª

- Promoción de “Dependiente/a de 2ª” a “Dependiente/a de 1ª” transcurridos dos años.

- Promoción de “Mozo/a” a “Mozo/a especialista” transcurridos dos años.

CCOO valoramos de manera positiva el acuerdo, ya que amplia derechos y mejora condiciones de trabajo, tanto en materia salarial, con la incorporación de la cláusula de revisión (en el anterior convenio no había) como en el resto de materias: permisos retribuidos, contratación, conciliación de la vida laboral y familiar y nuevos derechos laborales.

CCOO Serveis Catalunya