El XVIII Conveni col·lectiu estatal de Consultories, més a prop


L'AEC fa, finalment, un plantejament de tancament que realment s'acosta a les posicions sindicals

- - - - - -

El XVIII Convenio colectivo estatal de Consultorías, más cerca

La AEC hace, por fin, un planteamiento de cierre que realmente se acerca a las posiciones sindicales


Avui, després de més d´un mes d´espera i amb un calendari de mobilitzacions sindicals reiniciat al novembre, l´AEC ha presentat a CCOO i UGT una proposta de tancament, acostant-se a la darrera proposta que havíem presentat. UGT i CCOO valorem positivament aquest moviment, però plantegem la necessitat d'incloure endarreriments salarials des del 2022, una clàusula d'actualització salarial vinculada a l'SMI, i permanència de només 3 anys al nivell més baix de l'Àrea de Programació.

La proposta de tancament de l'AEC, que segons ens han insistit els negociadors, és el marge màxim al qual poden arribar, és la següent:

· Retribucions:

2022: Increment mitjà en taules del 5,5% [1], sense efectes retroactius.

2023: Increment salarial en taules del 2,5%.

2024: Increment salarial en taules del 2%.

· Quilometratge: Actualització a 0,25€ des de 1/1/2023 (actualment 0,17€).

· Dietes: Actualització a 55€ (actualment 52,06€).

· Classificació professional: Proposen 5 Àrees, una més que actualment. L'actual Àrea 3 passaria a dividir-se en una àrea de Programació i una àrea de Consultoria. Es crea una nova Àrea per als CAUs. A més, es mostren disposats a acordar un redactat dels grups professionals més d'acord amb les funcions que es realitzen a cada àrea.

· Teletreball: Regulació en el Conveni en desenvolupament de la legislació, garantint una compensació mínima de 17€/mes per a les despeses -llum, internet- (millorable per acord col·lectiu amb la RLPT a cada empresa).

Des de CCOO i UGT, valorant com a pas clau aquesta proposta de la Patronal, hem plantejat 3 qüestions que entenem són prioritàries per poder tancar un preacord:

· Increment salarial per a 2022: Endarreriments des de 2022.

· Clausula vinculada a l'SMI: De manera que es garanteixi sempre l'SMI al nivell mínim de les taules, i hi hagi un diferencial de 80€/any addicionals, entre cada nivell, per evitar que els altres nivells més baixos es vegin “comprimits” amb la mateixa quantia del SMI.

· Permanència de només 3 anys al nivell més baix de l'Àrea de Programació (nivell MII). Als 3 anys, es produiria el salt automàtic al nivell següent (nivell EI).

L'AEC s'ha compromès a valorar aquestes 3 qüestions per intentar concretar un principi d'acord abans de mitjans de gener. D'altra banda, UGT i CCOO també estudiarem les propostes que la Patronal ANIMES concreta per a la seva aplicació al subsector de Recerca de Mercat.

Seguirem informant.

 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI. AFÍLIA'T!

El XVIII Convenio colectivo estatal de Consultorías, más cerca

La AEC hace, por fin, un planteamiento de cierre que realmente se acerca a las posiciones sindicales

Hoy, tras más de un mes de espera y con un calendario de movilizaciones sindicales reiniciado en noviembre, la AEC ha presentado a CCOO y UGT una propuesta de cierre, acercándose a la última propuesta que habíamos presentado. UGT y CCOO valoramos positivamente este movimiento, pero planteamos la necesidad de incluir atrasos salariales desde el 2022, una cláusula de actualización salarial vinculada al SMI, y permanencia de únicamente 3 años en el nivel más bajo del Área de Programación.

La propuesta de cierre de la AEC, que según nos han insistido sus negociadores, es el margen máximo al que pueden llegar, es la siguiente:

 • Retribuciones:
  • 2022: Incremento medio en tablas del 5,5% [1], sin efectos retroactivos.
  • 2023: Incremento salarial en tablas del 2,5%.
  • 2024: Incremento salarial en tablas del 2%.
 • Kilometraje: Actualización a 0,25€ desde 1/1/2023 (actualmente 0,17€).
 • Dietas: Actualización a 55€ (actualmente 52,06€).
 • Clasificación profesional: Proponen 5 Áreas, una más que actualmente. El actual Área 3 pasaría a dividirse en un área de Programación y un área de Consultoría. Se crea un nuevo Área para los CAUs. Además, se muestran dispuestos a acordar un redactado de los grupos profesionales más acorde a las funciones que se realizan en cada área.
 • Teletrabajo: Regulación en el Convenio en desarrollo de la legislación, garantizando una compensación mínima de 17€/mespara los gastos -luz, internet- (mejorable por acuerdo colectivo con la RLPT en cada empresa).

Desde CCOO y UGT, valorando como un paso clave esta propuesta de la Patronal, hemos planteado 3 cuestiones que entendemos son prioritarias para poder cerrar un preacuerdo:

 • Incremento salarial para 2022: Atrasos desde 2022.
 • Clausula vinculada al SMI: De forma que se garantice siempre el SMI en el nivel mínimo de las tablas, y exista un diferencial de 80€/año adicionales, entre cada nivel, para evitar que los otros niveles más bajos se vean “comprimidos” con la misma cuantía del SMI.
 • Permanencia de únicamente 3 años en el nivel más bajo del Área de Programación (nivel EII). A los 3 años, se produciría el salto automático al siguiente nivel (nivel EI).

La AEC se ha comprometido a valorar estas 3 cuestiones, para intentar concretar un principio de acuerdo antes de mediados de enero. Por otro lado, UGT y CCOO también estudiaremos las propuestas que la Patronal ANIMES concreta para su aplicación en el subsector de Investigación de Mercado.

Seguiremos informando.

CCOO ES TU SINDICATO AHORA MÁS QUE NUNCA. AFÍLIA'T!

 

[1] Actualización media 2022 que varía en función de cada Área y nivel, oscilando entre el 3% y el 12%.