ASSOLIT UN PRINCIPI D´ACORD EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI D´ITV´S DE CATALUNYA


Avui 22 de desembre del 2022, ha tingut lloc una nova reunió per a la negociació del conveni col·lectiu d'empreses d'inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya.

En aquesta reunió, continuació de la celebrada ahir, CCOO, sindicat majoritari al sector i la patronal hem arribat a un principi d'acord en els termes següents:

- - - - - -

ALCANZADO UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE ITV’S DE CATALUNYA

 

Hoy 22 de diciembre de 2022, ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección Técnica de Vehículos de Catalunya.

En dicha reunión, continuación de la celebrada ayer, CCOO, sindicato mayoritario en el sector y la patronal hemos llegado a un principio de acuerdo en los siguientes términos:


 

En aquesta reunió, continuació de la celebrada ahir, CCOO, sindicat majoritari al sector i la patronal hem arribat a un principi d'acord en els termes següents:

Increments salarials: 3,5% per al 2022, 2,75% per al 2023 i 2,75% per al 2024.

Aquests percentatges s'aplicaran en tots els conceptes econòmics regulats al conveni col·lectiu.

Clàusula de revisió salarial: s'estableix una clàusula de garantia salarial que operarà si l'IPC real acumulat en el període 2022-2024 és superior a l'increment pactat del 9% per al període esmentat, amb el límit del 2% (9%+2%= 11%).

Respecte al 2% de revisió, un 1,5% operaria de manera automàtica i un 0,5% es vincula que es mantingui l'actual model d'autoritzacions o que hi hagi increment de tarifes, i s'abonarà en cas que es compleixi alguna de les dues condicions.

A més, en mantenir-se de manera íntegra la regulació dels triennis d'antiguitat, amb la progressió actual actual, l'increment mínim durant els tres anys de vigència, si es compleixen les variables, serà del 9% d’inici, més un 2% de la revisió, més el 5% corresponent al trienni.

Fixos discontinus: es regula un termini de preavís per a la crida de 15 dies naturals.

Es crearan Comissions de Treball per abordar temes de salut laboral, absentisme i classificació professional a fi de fer seguiment, anàlisi i propostes de millora en aquestes matèries.

CCOO, que ostenten 9 del total de 15 membres a la comissió negociadora, valorem de manera positiva el principi d'acord.

Portem 12 mesos de negociacions en un context complicat per a la negociació col·lectiva. Tot i així hem estat capaços d'aconseguir un bon acord econòmic amb clàusula de garantia salarial.

A més, l?acord permet deixar viu el conveni amb la creació de comissions de treball que es reuniran durant la vigència del conveni.

De CCOO depenia que hi hagués conveni col·lectiu d'aplicació general a la totalitat de treballadores i treballadors del sector en ser el sindicat majoritari, i la nostra aposta ha estat la de no deixar les persones treballadores sense increment salarial.

A més, CCOO no ha acceptat cap proposta de retallada de drets que plantejava la patronal: modificació dels períodes de vacances, retallades salarials en situació de baixa, retallades al complement d'antiguitat, etc., per la qual cosa la resta de condicions de treball i de drets es conserven de manera íntegra.

 

 

ALCANZADO UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE ITV’S DE CATALUNYA

 

Hoy 22 de diciembre de 2022, ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección Técnica de Vehículos de Catalunya.

En dicha reunión, continuación de la celebrada ayer, CCOO, sindicato mayoritario en el sector y la patronal hemos llegado a un principio de acuerdo en los siguientes términos:

Incrementos salariales: 3,5% para 2022, 2,75% para 2023 y 2,75% para el 2024.

Dichos porcentajes se aplicarán en todos los conceptos económicos regulados en el convenio colectivo.

Cláusula de revisión salarial: se establece una cláusula de garantía salarial que operará si el IPC real acumulado en el periodo 2022-2024 es superior al incremento pactado del 9% para dicho periodo, con el tope del 2% (9%+2%= 11%).

Respecto al 2% de revisión, un 1,5% operaría de manera automática y un 0,5% se vincula a que se mantenga el actual modelo de autorizaciones o a que haya incremento de tarifas, abonándose en caso de que se cumpla alguna de las dos condiciones.

Además, al mantenerse de manera íntegra la regulación de los trienios de antigüedad, con su progresión actual, el incremento mínimo durante los tres años de vigencia, si se cumplen las variables, será del 9% de inicio, más un 2% de la revisión, más el 5% correspondiente al trienio.

Fijos discontinuos: se regula un plazo de preaviso para el llamamiento de 15 dias naturales.

Se crearán Comisiones de Trabajo para abordar temas de salud laboral, absentismo y clasificación profesional en aras de hacer seguimiento, análisis y propuestas de mejora en dichas materias.

CCOO, que ostentamos 9 del total de 15 miembros en la comisión negociadora, valoramos de manera positiva el principio de acuerdo.

Llevamos 12 meses de negociaciones en un contexto complicado para la negociación colectiva. Aún y así hemos sido capaces de conseguir un buen acuerdo económico con cláusula de garantía salarial.

Además, el acuerdo permite dejar vivo el convenio con la creación de comisiones de trabajo que se reunirán durante la vigencia del convenio.

De CCOO dependía que hubiese convenio colectivo de aplicación general a la totalidad de trabajadoras y trabajadores del sector al ser el sindicato mayoritario, y nuestra apuesta ha sido la de no dejar a las personas trabajadoras sin incremento salarial.

Además, CCOO no ha aceptado ninguna propuesta de recorte de derechos que planteaba la patronal: modificación de los periodos de vacaciones, recortes salariales en situación de baja, recortes en el complemento de antigüedad, etc., por lo que el resto de condiciones de trabajo y de derechos se conservan de manera íntegra.