Les plantilles d´assegurances mereixen mesures suficients que compensin la inflació: l´Observatori de Banca obre el camí


Com recordareu, el 14/11/2022 des de CCOO -conjuntament amb UGT- hem reclamat formalment la convocatòria en dates immediates de l'Observatori sectorial del Conveni d'Assegurances i Mútues, amb l'objectiu d'abordar un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·liïn l'impacte ja conegut de la inflació per a les plantilles, que no s'està veient cobert amb caràcter general de manera suficient amb les quanties abonades a nivell d'empresa, per pacte o decisió unilateral.

- - - - - - -

Las plantillas de Seguros merecen medidas suficientes que compensen la inflación: El Observatorio de Banca abre el camino

Como recordaréis, el pasado 14/11/2022 desde CCOO -conjuntamente con UGT- hemos reclamado formalmente la convocatoria en fechas inmediatas del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.


L'Observatori de Banca, amb el conveni també vigent, obre el camí:

Divendres passat 18, després de mesos de reunions iniciades a iniciativa de CCOO, es van assolir conclusions compartides a l'Observatori del conveni col·lectiu sectorial de Banca , que sens dubte podrien ser anàlogues per al nostre sector: L'existència d'una situació econòmica excepcional que no era previsible en el moment de la signatura del Conveni i que difereix molt de la que existia a la seva negociació, l'impacte persistent de la inflació, la incertesa sobre la seva evolució fins al 31/12/23 (fi vigència conveni Banca), la desviació produïda entre l'IPC i els increments del Conveni i la necessitat d'emprendre una primera fase d'actuacions respecte a aquesta desviació, a més de les que siguin procedents en funció de la seva evolució futura. En base a les conclusions esmentades, s'acorda convocar el 29/11 la Comissió negociadora del Conveni, "amb el propòsit de negociar i, si escau, adoptar acords en matèria salarial, que puguin contribuir a atenuar la pressió que la inflació està exercint sobre els treballadors i treballadores del sector en el marc de la vigència del XXIV Conveni Col·lectiu de Banca".

En el cas del Conveni d'Assegurances i Mútues, després d'anys previs de moderació o fins i tot congelació salarial, aconseguim en el conveni anterior un diferencial positiu de la suma d'increments sobre la suma d'IPCs finals 2016-2020 (7,2%.vs. 4,2%). Un diferencial que, tot i això, s'ha vist completament absorbit i ha passat a negatiu el 2021, on l'increment pactat de l'1% ha quedat 5,5 punts per sota de l'IPC final (6,5%). I el que és pitjor: aquesta situació no prevista d'inflació desencadenada apunta a un IPC final del 2022 al voltant del 7% (5,56 punts per sobre de l'increment pactat, 1,44% després de correccions), i les previsions de creixement molt moderat del PIB per al 2023 i el 2024 ens orienten a increments de conveni entre l'1% i l'1,5%, per sota de les previsions d'IPC. Una situació, en definitiva, que ha de ser abordada a l'Observatori del conveni sectorial d'Assegurances, igual que el que fa referència a l'aplicació de l'Acord del sector públic a l'àmbit de les Mútues. Seguirem informant

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!


 

Las plantillas de Seguros merecen medidas suficientes que compensen la inflación: El Observatorio de Banca abre el camino

Como recordaréis, el pasado 14/11/2022 desde CCOO -conjuntamente con UGT- hemos reclamado formalmente la convocatoria en fechas inmediatas del Observatorio sectorial del Convenio de Seguros y Mutuas, con el objetivo de abordar un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto ya conocido de la inflación para las plantillas, que no se está viendo cubierto con carácter general de forma suficiente con las cuantías abonadas a nivel de empresa, por pacto o decisión unilateral.

El Observatorio de Banca, con convenio también vigente, abre el camino:

El pasado viernes 18, tras meses de reuniones iniciadas a iniciativa de CCOO, se alcanzaron conclusiones compartidas en el Observatorio del convenio colectivo sectorial de Banca , que sin duda podrían ser análogas para nuestro sector: La existencia de una situación económica excepcional que no era previsible en el momento de la firma del Convenio y que difiere mucho de la que existía en su negociación, el impacto persistente de la inflación, la incertidumbre sobre su evolución hasta el 31/12/23 (fin vigencia convenio Banca), la desviación producida entre el IPC y los incrementos del Convenio y la necesidad de acometer una primera fase de actuaciones respecto a esta desviación, además de las que procedan en función de su evolución futura. En base a dichas conclusiones, se acuerda convocar el 29/11 la Comisión negociadora del Convenio, "con el propósito de negociar y, en su caso, adoptar acuerdos en materia salarial, que puedan contribuir a atenuar la presión que la inflación está ejerciendo sobre los trabajadores y trabajadoras del sector en el marco de la vigencia del XXIV Convenio Colectivo de Banca".

En el caso del Convenio de Seguros y Mutuas, tras años previos de moderación o incluso congelación salarial, conseguimos en el anterior convenio un diferencial positivo de la suma de incrementos sobre la suma de IPCs finales 2016-2020 (7,2%.vs.4,2%). Un diferencial que, no obstante, se ha visto completamente absorbido y ha pasado a negativo en 2021, donde el incremento pactado del 1% ha quedado 5,5 puntos por debajo del IPC final (6,5%). Y lo que es peor: esta situación no prevista de inflación desatada apunta a un IPC final de 2022 en torno al 7% (5,56 puntos por encima del incremento pactado, 1,44% tras correcciones), y las previsiones de crecimiento muy moderado del PIB para 2023 y 2024 nos orientan a incrementos de convenio entre el 1% y el 1,5%, por debajo de las previsiones de IPC. Una situación, en definitiva, que debe ser abordada en el Observatorio del convenio sectorial de Seguros, al igual que lo relativo a la aplicación del Acuerdo del sector público en el ámbito de las Mutuas. Seguiremos informando.

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!