En el marc de l´Observatori sectorial, juntament amb altres matèries

Conveni Assegurances i Mútues: CCOO reclama a les Patronals abordar mecanismes compensatoris de l\' impacte de la inflació


Al Conveni d'Assegurances, Reassegurances i Mútues 2020-2024 les parts preveiem de forma expressa el mecanisme per abordar les situacions i conjuntures que poguessin produir-se durant la seva vigència, incloent-hi la possibilitat de revisió del mateix, a través de la creació Observatori sectorial. Dins dels aspectes expressament previstos per tractar en el mateix es van concretar les situacions de subcontractació de serveis propis, el tractament de l´absentisme i el capítol sobre Classificació i Promoció professional.

- - - - - - - - -

En el marco del Observatorio sectorial, junto con otras materias

Convenio Seguros y Mutuas: CCOO reclama a las Patronales abordar mecanismos compensatorios del impacto de la inflación

En el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas 2020-2024 las partes previmos de forma expresa el mecanismo para abordar las situaciones y coyunturas que pudieran producirse durante su vigencia, incluyendo la posibilidad de revisión del mismo, a través de la creación de un Observatorio sectorial. Dentro de los aspectos expresamente previstos para tratar en el mismo se concretaron las situaciones de subcontratación de servicios propios, el tratamiento del absentismo y el capítulo sobre Clasificación y Promoción profesional.


És evident que el context inflacionista que esclata després de la consecució del preacord de conveni al juliol de 2021, amb situacions no previstes, tràgiques i intenses, està impactant de forma directa en els equilibris negocials pactats a nivell salarial, provocant una clara descompensació entre la bona marxa econòmica i del negoci del sector respecte als increments salarials de les seves plantilles el 2021 i el 2022, qüestió que des de CCOO entenem que ha de ser avaluada i tractada a l'esmentat Observatori sectorial en una primera fase, sens perjudici de la negociació i concreció de mesures via art. 86.1 2n ET.

Sobre això des de CCOO, conjuntament amb UGT, hem reclamat a les Patronals signants del conveni abordar a l'Observatori un diagnòstic compartit de la situació que es tradueixi en nous compromisos en forma de mecanismes compensatoris que pal·lien l'impacte de la inflació per a les plantilles, que evidentment no s'està veient cobert amb caràcter general ni tan sols amb alguns abonaments pactats en conveni o articulats de manera unilateral a nivell d'empresa.

Igualment, en relació amb les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social hem reclamat analitzar a l'Observatori la seva situació com a part del Sector Públic Estatal i l'aplicació del recent Acord per a l'Administració del Segle XXI, tant en termes salarials com de les condicions de treball, facilitant la implementació dels sistemes de revaloració retributiva i/o d'altres capítols, així com reduint les actuals dificultats i retards en la seva aplicació

Per això hem reclamat formalment la convocatòria de l'Observatori sectorial en dates immediates. Seguirem informant

 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!


 

En el marco del Observatorio sectorial, junto con otras materias

 

Convenio Seguros y Mutuas: CCOO reclama a las Patronales abordar mecanismos

compensatorios del impacto de la inflación

 

En el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas 2020-2024 las partes previmos de forma expresa el mecanismo para abordar las situaciones y coyunturas que pudieran producirse durante su vigencia, incluyendo la posibilidad de revisión del mismo, a través de la creación de un Observatorio sectorial. Dentro de los aspectos expresamente previstos para tratar en el mismo se concretaron las situaciones de subcontratación de servicios propios, el tratamiento del absentismo y el capítulo sobre Clasificación y Promoción profesional.

Es evidente que el contexto inflacionista que estalla tras la consecución del preacuerdo de convenio en Julio de 2021, con situaciones no previstas, trágicas e intensas, está impactando de forma directa en los equilibrios negociales pactados a nivel salarial, provocando una clara descompensación entre la buena marcha económica y del negocio del sector con respecto a los incrementos salariales de sus plantillas en 2021 y 2022, cuestión que desde CCOO entendemos que debe ser evaluada y tratada en el citado Observatorio sectorial en una primera fase, sin perjuicio de la negociación y concreción de medidas vía art. 86.1 2o ET.

En base a ello desde CCOO, conjuntamente con UGT, hemos reclamado a las Patronales firmantes del convenio abordar en el Observatorio un diagnóstico compartido de la situación que se traduzca en nuevos compromisos en forma de mecanismos compensatorios que palien el impacto de la inflación para las plantillas, que evidentemente no se está viendo cubierto con carácter general ni siquiera con algunos abonos pactados en convenio o articulados de forma unilateral a nivel de empresa.

Igualmente, en relación a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social hemos reclamado analizar en el Observatorio su situación como parte del Sector Público Estatal yla aplicación del reciente Acuerdo para la Administración del Siglo XXI, tanto en términos

salariales como de las condiciones de trabajo, facilitando la implementación de los sistemas de revalorización retributiva y/o de otros capítulos, así como reduciendo las actuales dificultades y retrasos en su aplicación

Para todo ello, hemos reclamado formalmente la convocatoria del Observatorio sectorial en fechas inmediatas. Seguiremos informando.

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT, ARA MÉS QUE MAIAFILIA-T’HI!