Signatura del primer Conveni Sectorial de Marques de Restauració Moderna


El dia d'avui, 29 de setembre de 2022, hem procedit a la signatura del 1er. Conveni Col·lectiu Sectorial de Marques de Restauració Moderna, la vigència del qual serà fins al 31 de desembre de 2025.

- - - - -

Firma del primer Convenio Sectorial de Marcas de Restauración Moderna

En el día de hoy, 29 de septiembre de 2022, hemos procedido a la firma del 1er. Convenio Colectivo Sectorial de Marcas de Restauración Moderna, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2025.


Després de sis mesos de dures negociacions amb la patronal del sector, hem aconseguit ratificar un conveni que crea un nou marc sectorial, donant estabilitat a més de 50.000 persones treballadores.

Aquest nou sector engloba les empreses o grups de marques comercials de cadenes de restauració de gran implantació a nivell estatal, excloent-ne aquelles ubicades en entorns dedicats exclusivament al transport (aeroports i estacions de ferrocarril) i les que dediquen la seva activitat a l'hostaleria tradicional, restauració social i càtering i preparació daliments per a repartiment a domicili.

Els sindicats signants hem treballat en unitat d'acció sindical i hem aconseguit importants millores en matèria de contractació, jornada, planificació horària, nocturnitat, incapacitat temporal, descansos de qualitat, salaris, etc., amb què aconseguim dos objectius importants: establint les bases per evitar la precarització del sector, dignificant-lo i recuperant el valor del conveni d'empresa com a instrument de millora de les condicions laborals establertes en aquest conveni sectorial.

 

Firma del primer Convenio Sectorial de Marcas de Restauración Moderna

En el día de hoy, 29 de septiembre de 2022, hemos procedido a la firma del 1er. Convenio Colectivo Sectorial de Marcas de Restauración Moderna, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2025.

Tras seis meses de duras negociaciones con la patronal del sector, hemos conseguido ratificar un convenio que crea un nuevo marco sectorial, dando estabilidad a más de 50.000 personas trabajadoras.

Este nuevo sector engloba a las empresas o grupos de marcas comerciales de cadenas de restauración de gran implantación a nivel estatal, excluyendo aquellas ubicadas en entornos dedicados exclusivamente al transporte (aeropuertos y estaciones de ferrocarril) y las que dedican su actividad a la hostelería tradicional, restauración social y catering y preparación de alimentos para reparto a domicilio.

Los sindicatos firmantes hemos trabajado en unidad de acción sindical y hemos conseguido importantes mejoras en materia de contratación, jornada, planificación horaria, nocturnidad, incapacidad temporal, descansos de calidad, salarios, etc., con las que logramos dos objetivos importantes: sentando las bases para evitar la precarización del sector, dignificándolo y recuperando el valor del convenio de empresa como instrumento de mejora de las condiciones laborales establecidas en este convenio sectorial.