La resposta de les plantilles a les mobilitzacions força l´AEC a retirar la seva proposta de treballar 12 hores diàries


Ahir, dijous 22 de setembre, va tenir lloc una nova reunió de la taula negociadora del conveni de Consultoria i, tot i que cal ser cauts, per fi es comença a veure un canvi d'actitud a l'AEC.

- - - - -

La respuesta de las plantillas a las movilizaciones fuerza a la AEC a retirar su propuesta de trabajar 12 horas diarias

Ayer, jueves 22 de septiembre, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de consultoría y, aunque hay que ser cautos, por fin se comienza a ver un cambio de actitud en la AEC.


Les mobilitzacions dutes a terme aquesta primavera, i que van derivar en la primera vaga de la història del sector, van provocar aleshores que desistissin en la seva proposta de treballar gratis els dissabtes i han fet que ahir anunciessin la retirada de la seva jornada màxima de 12 hores diàries i que comencin a parlar tímidament de pujades salarials.

Des de CCOO volem agrair la vostra alta implicació en les protestes, ja que és l'empenta provocada pel vostre suport el que ha fet sentir la pressió a la patronal i entendre que no continuaríem tolerant la precarització de les nostres condicions de treball.

D'altra banda, malgrat la retirada d'aquestes condicions inacceptables, la patronal insisteix a poder contractar persones, altament qualificades i amb formació superior, amb salaris de 14.350€ bruts anuals.

A més, les dietes porten congelades des de fa 14 anys i l'import per quilometratge és el mateix des de l' any 2001 i no pot seguir així.

A això cal sumar-hi que, amb una inflació per sobre del 10%, la patronal ha proposat incrementar les taules en un 1,7% i un 1,4% per al 2023 i 2024 respectivament i vincular la pujada al Plus de Conveni, és a dir, que no apliqui sobre el complement d'antiguitat, i descarten la inclusió d' una clàusula de revisió salarial. Tenint en compte els beneficis "rècord" de les empreses del sector, considerem que aquesta pujada és completament insuficient.

D'altra banda, des de CCOO hem presentat una sèrie de propostes entre les quals destaquen:

  • La definició d'una classificació professional ben acotada, que permeti distingir clarament la categoria que et pertoca.
  • Unes taules salarials concordes a la formació i responsabilitats exigides a les seves plantilles i que tingui en compte la inflació actual.
  • La inclusió d'una clàusula de revisió salarial anual.
  • Una revisió a l'alça de les dietes i del plus de quilometratge per adequar-los al cost de la vida.
  • Regulació del teletreball (és inacceptable que encara hi hagi empreses que no compensin les despeses derivades d' aquest).

Tot i que l'AEC s'ha presentat amb un tarannà més obert a negociar, les postures estan encara molt allunyades, per la qual cosa el calendari de mobilitzacions programat es mantindrà fins que es comencin a veure millores considerables en les condicions de treball.

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR

Recorda que pots continuar contribuint a que retirin la seva proposta signant aquesta petició a "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes?

I no oblidis donar màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI.  AFÍLIA'T!

- - - -

La respuesta de las plantillas a las movilizaciones fuerza a la AEC a retirar su propuesta de trabajar 12 horas diarias

Ayer, jueves 22 de septiembre, tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio de consultoría y, aunque hay que ser cautos, por fin se comienza a ver un cambio de actitud en la AEC.

Las movilizaciones llevadas a cabo esta primavera, y que derivaron en la primera huelga de la historia del sector, provocaron entonces que desistieran en su propuesta de trabajar gratis los sábados y han hecho que ayer anunciasen la retirada de su jornada máxima de 12 horas diarias y que empiecen a hablar tímidamente de subidas salariales.

Desde CCOO queremos agradecer vuestra alta implicación en las protestas, pues es el empuje provocado por vuestro apoyo el que ha hecho sentir la presión a la patronal y entender que no íbamos a continuar tolerando la precarización de nuestras condiciones de trabajo.

Por otro lado, a pesar de la retirada de estas condiciones inaceptables, la patronal insiste en poder contratar a personas, altamente cualificadas y con formación superior, con salarios de 14.350€ brutos anuales.

Además, las dietas llevan congeladas desde hace 14 años y el importe por kilometraje es el mismo desde el año 2001 y no puede seguir así.

A esto hay que sumarle que, con una inflación de más del 10%, la patronal ha propuesto incrementar las tablas en un 1,7% y un 1,4% para 2023 y 2024 respectivamente, y vincular la subida al plus de convenio, es decir, que no aplique sobre el complemento de antigüedad, y descantan la inclusión de una cláusula de revisión salarial. Teniendo en cuenta los beneficios “récord” de las empresas del sector, consideramos que esta subida es completamente insuficiente.

Por otro lado, desde CCOO presentamos una serie de propuestas entre las que destacan:

  • La definición de una clasificación profesional bien acotada, que permita distinguir claramente a que categoría perteneces.
  • Unas tablas salariales acordes a la formación y responsabilidades exigidas a sus plantillas y que tenga en cuenta la inflación actual.
  • La inclusión de una cláusula de revisión salarial anual.
  • Una revisión al alza de las dietas y del plus de kilometraje para adecuarlos al coste de la vida.
  • Regulación del teletrabajo (es inaceptable que todavía haya empresas que

no compensan los gastos derivados de éste).

Aunque la AEC se ha presentado con un talante más abierto a negociar, las posturas están aún muy alejadas, por lo que el calendario de movilizaciones programado se mantendrá hasta que se comiencen a ver mejoras considerables en las condiciones de trabajo.

ESTA VEZ NOS VAN A ESCUCHAR

Recuerda que puedes continuar contribuyendo a que retiren su propuesta firmando esta petición en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, ¿te apuntas?

Y no olvides dar máxima difusión en redes sociales #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC

CCOO ES TU SINDICATO AHORA MÁS QUE NUNCA. ¡AFÍLIATE!