La Patronal d´Estalvi ens aboca al conflicte  

CCOO, FINE i UGT anunciem que intensificarem el conflicte al sector


La Patronal de Ahorro nos aboca al conflicto

CCOO, FINE y UGT anunciamos que vamos a intensificar el conflicto en el sector


uni_p Els beneficis de la banca es queden a les cúpules i els accionistes, amb excuses com:

Que la pujada de tipus encara no ha impactat en els comptes de resultats (que ho preguntin a la clientela i a la plantilla que ha vist com revisaven els seus préstecs des del mes d'abril 0,5%, maig 0,7%, juny 1 ,2%, juliol 1,3% i 1,7% a l'agost, al setembre es preveu un 2,5% i l'estimació per a final d'any és que estiguin en un 2,5-3% més que fa un any), l'impost a la banca (com si clientela o plantilla haguéssim de pagar l'impacte fiscal sobre beneficis) o la imatge a la societat (no demostren pudor per apujar-se els seus salaris però sí els de les plantilles que som part i afectades per la pujada de tipus i l'encariment del cost de vida).

Mentre que les plantilles i la societat s'empobreixen, les cúpules directives s'enriqueixen pels mateixos motius.

Seria vergonyós que s'anunciïn als plans estratègics més repartiment de dividends sense revisar el salari de treballadors i treballadores.

La patronal no ha fet els seus deures, ens exigeixen agilitat, producció, resultats, però sembla que aquestes regles no valen per a ells quan no els interessa.

L'escenari quan vam signar el conveni sectorial era un:

Forta contracció econòmica, tipus d'interès i inflació en negatiu, previsions d'empitjorament de totes les xifres, anuncis de fusió i amortització de milers de llocs de treball, beneficis escassos i roses per sota del 6%.

I ara aquest escenari ha canviat:

La inflació del 2021 va ser d'un 6,5% i la del 2022 a l'agost ja és d'un 10,5%, amb previsions de tancament al voltant d'aquesta xifra i descontrol d'aquesta el 2023. Els tipus d'interès anunciats pel BCE són de l'1,25% amb l'objectiu d'arribar al 2% a curt termini; només per això es preveuen més de 3000MM d’ingressos addicionals a la banca. L'euríbor diari és al 2,1% en aquests moments. I els beneficis i els roes s'han disparat i les previsions apunten que s'assoliran dades positives històriques.

Tot això ens legitima:

Per demanar l’obertura de la taula de conveni i que s’actualitzi la revisió dels nostres salaris. Però l'avarícia no té límits i la patronal es permet dilatar la negociació i no complir les responsabilitats amb una plantilla. Una plantilla que ha mantingut dret aquest sector en unes condicions precàries, perquè l'amortització d'ocupació ha implicat pitjors condicions laborals fruit de la forta pressió per treure cada cop més feina amb menys persones.

No han donat resposta a cap dels nostres plantejaments, diuen haver de continuar analitzant (és increïble que les entitats financeres necessitin més de 3 mesos per analitzar les dades a què tots tenim accés diàriament).

Us recordem quines són les propostes que CCOO, FINE i UGT hem portat a l'Observatori:

1. Hem exigit l'obertura de la mesa negociadora del Conveni.

2. Hem proposat un possible esquema negociador en matèria salarial:

a) Recuperació de la part variable del plus conveni 2021 i 2022.

b) Recuperació salarial del 2021: mitjançant fórmula a negociar i concretar.

c) Recuperació salarial del 2022:

I. Amb revisió de taules salarials des de Gener 2022.

II. Inclusió d'una clàusula de revisió a final d'any segons l'indicador o amb la fórmula que es decideixi.

d) Clàusula de revisió per al 2023 sobre la base de l'indicador o amb la fórmula que es decideixi.

e) Revisió de dietes, quilometratge, teletreball, etc.

f) En tot cas, aquestes revisions i/o pagaments no seran compensables ni absorbibles.

3. Hem traslladat la petició cada cop més recurrent de les plantilles perquè hi hagi l'opció de préstecs d'empleats a tipus fix: noves operacions, novacions, en contracte privat.

Ja vam anunciar que si no reaccionaven a temps emprendrem accions. Ens han abocat al conflicte, si no volen atendre raons a la taula hauran de seguir escoltant els nostres arguments i reivindicacions fora d'ella.

Hem fixat la propera reunió pel 4 d'octubre. Us informarem de noves accions perquè en aquests moments s'ha trencat el clima d'entesa.

- - - - - - - -

La Patronal de Ahorro nos aboca al conflicto

CCOO, FINE y UGT anunciamos que vamos a intensificar el conflicto en el sector

Los beneficios de la banca se quedan en las cúpulas y los accionistas, con excusas como:

Que la subida de tipos aún no ha impactado en las cuentas de resultados (que se lo pregunten a la clientela y a la plantilla que ha visto como revisaban sus préstamos desde el mes de abril 0,5%, mayo 0,7%, junio 1,2%, julio 1,3% y 1,7% en agosto, en septiembre se prevé un 2,5% y la estimación para final de año es que estén en un 2,5-3% más que hace un año), el impuesto a la banca (como si clientela o plantilla tuviéramos que pagar el impacto fiscal sobre beneficios) o la imagen a la sociedad ( no demuestran pudor para subirse sus salarios pero sí los de las plantillas que somos parte y afectadas por la subida de tipos y el encarecimiento del coste de vida).

Mientras las plantillas y la sociedad se empobrecen, las cúpulas directivas se enriquecen por los mismos motivos.

Sería vergonzoso que se anuncien en los planes estratégicos más reparto de dividendos sin revisar el salario de trabajadores y trabajadoras.

La patronal no ha hecho sus deberes, nos exigen agilidad, producción, resultados pero parece que esas reglas no valen para ellos cuando no les interesa.

El escenario cuando firmamos el convenio sectorial era uno:

Fuerte contracción económica, tipos de interés e inflación en negativo, previsiones de empeoramiento de todas las cifras, anuncios de fusión y amortización de miles de puestos de trabajo, beneficios escasos y roes por debajo del 6%.

Y ahora ese escenario ha cambiado:

La inflación de 2021 fue de un 6,5% y la de 2022 en agosto ya es de un 10,5%, con previsiones de cierre en torno a esa cifra y descontrol de la misma en 2023. Los tipos de interés anunciados por el BCE son del 1,25% con el objetivo de llegar al 2% en el corto plazo; sólo por esto se prevén más de 3000MM de ingresos adicionales en la banca. El euríbor diario está en el 2,1% en estos momentos. Y los beneficios y roes se han disparado y las previsiones apuntan que se alcanzarán datos positivos históricos.

Todo esto nos legitima:

Para pedir la apertura de la mesa de convenio y que se actualice la revisión de nuestros salarios. Pero la avaricia no tiene límites y la patronal se permite dilatar la negociación y no cumplir con sus responsabilidades con una plantilla. Una plantilla que ha mantenido en pie este sector en unas condiciones precarias, porque la amortización de empleo ha implicado peores condiciones laborales fruto de la fuerte presión para sacar cada vez más trabajo con menos personas.

No han dado respuesta a ninguno de nuestros planteamientos, dicen tener que seguir analizando (es increíble que las entidades financieras necesiten más de 3 meses para analizar los datos a los que todos tenemos acceso diariamente).

Os recordamos cuales son las propuestas que CCOO, FINE y UGT hemos llevado al Observatorio:

1. Hemos exigido la apertura de la mesa negociadora del Convenio.

2. Hemos propuesto un posible esquema negociador en materia salarial:

a) Recuperación de la parte variable del plus convenio 2021 y 2022.

b) Recuperación salarial de 2021: mediante fórmula a negociar y concretar.

c) Recuperación salarial de 2022:

I. Con revisión de tablas salariales desde Enero 2022.

II. Inclusión de una cláusula de revisión a final de año en base al indicador o con la fórmula que se decida.

d) Cláusula de revisión para 2023 en base al indicador o con la fórmula que se decida.

e) Revisión de dietas, kilometraje, teletrabajo, etc.

f) En todo caso, estas revisiones y/o pagos no serán ni compensables, ni absorbibles.

3. Hemos trasladado la petición cada vez más recurrente de las plantillas para que exista la opción de préstamos de empleados a tipo fijo: nuevas operaciones, novaciones, en contrato privado.

Ya anunciamos que si no reaccionaban a tiempo emprenderíamos acciones. Nos han abocado al conflicto, si no quieren atender a razones en la mesa tendrán que seguir escuchando nuestros argumentos y reivindicaciones fuera de ella.

Hemos fijado la próxima reunión para el 4 de octubre. Os iremos informando de nuevas acciones porque en estos momentos se ha roto el clima de entendimiento.