Apropament de posicions a la negociació del XX Conveni d´Enginyeries


A la reunió de la mesa negociadora celebrada el 14 de setembre s'han produït avenços suficients per entreveure un acostament de postures entre la posició de la patronal i les nostres reivindicacions.

- - - - - -

Acercamiento de posiciones en la negociación del XX Convenio de Ingenierías

En la reunión de la mesa negociadora celebrada el 14 de septiembre se han producido avances suficientes para vislumbrar un acercamiento de posturas entre la posición de la patronal y nuestras reivindicaciones.


A la reunió repassem els punts principals pendents d'acostament i concreció:

 • Pujades en taules salarials i Plus Conveni.
 • Contractació en pràctiques.
 • Períodes de prova als contractes
 • Contractació eventual
 • Classificació professional
 • Quilometratge
 • Drets sindicals
 • Contractes Fixos Discontinus

En aquests punts hem vist voluntat per part de la patronal a apropar-se a les nostres pretensions: D'una banda, quant al plantejament de pujades en taules salarials (3,1% el 2022, 2023 i 2024 escala progressiva vinculada a IPC amb un màxim del 3,5%) i plus conveni (2% cada any: 2022, 2023 i 2024). D'altra banda, quant a contractació en pràctiques (6 primers mesos al 60%, 6 següents al 75%), períodes de prova (2-3 mesos) i ampliació de durada màxima contracte per circumstàncies de la producció (9 mesos). I, finalment, quant a classificació professional i quilometratge (en aquest darrer punt la seva proposta és 0,28 €/km).

Com un dels principals punts de discrepància subsisteix allò relatiu al període màxim d'inactivitat dels contractes Fixos Discontinus de contracta/subcontracta, que la Llei marca en 3 mesos i la Patronal vol ampliar a 6. A CCOO pensem que s'ha de garantir la percepció d'ingressos durant el període d'inactivitat per part de les persones treballadores acollides a aquest model de contractació, ajustant per això la durada d'aquests períodes en funció del període d’activitat continuat previ.

En qualsevol cas, malgrat les discrepàncies sobre aquest punt, des de CCOO creiem que s'ha fet un pas important en la negociació del XX Conveni d'Enginyeries i Oficines Tècniques i esperem que es concreti en un acord que millori la situació de les treballadores i treballadors del Sector.

Si necessiteu ampliar informació o necessiteu algun aclariment sobre les negociacions del XX Conveni Nacional d'Empreses d'Enginyeries i Oficines d'Estudis Tècnics no dubteu a posar-vos en contacte amb la delegada o delegat de CCOO al vostre centre de treball o escriure a l'adreça de correu electrònic catalunya@serveis.ccoo.cat

Compromesos amb tu!

Continuarem informant!


uni_pAcercamiento de posiciones en la negociación del XX Convenio de Ingenierías

 

En la reunión de la mesa negociadora celebrada el 14 de septiembre se han producido avances suficientes para vislumbrar un acercamiento de posturas entre la posición de la patronal y nuestras reivindicaciones.

En la reunión repasamos los puntos principales pendientes de acercamiento y concreción:

 • Subidas en tablas salariales y Plus Convenio.
 • Contratación en prácticas.
 • Periodos de prueba en los contratos
 • Contratación eventual
 • Clasificación profesional
 • Kilometraje
 • Derechos sindicales
 • Contratos Fijos Discontinuos

En estos puntos hemos visto voluntad por parte de la patronal en acercarse a nuestras pretensiones: Por un lado, en lo relativo a su planteamiento de subidas en tablas salariales (3,1% en 2022, 2023 y 2024 escala progresiva vinculada a IPC con un máximo del 3,5%) y plus convenio (2% en cada año: 2022, 2023 y 2024). Por otro lado, en lo relativo a contratación en prácticas (6 primeros meses al 60%, 6 siguientes al 75%), periodos de prueba (2-3 meses) y ampliación duración máxima contrato por circunstancias de la producción (9 meses). Y, finalmente, en lo relativo a clasificación profesional y kilómetraje (en este último punto su propuesta es 0,28 €/km).

Como uno de los principales puntos de discrepancia subsiste lo relativo al periodo máximo de inactividad de los contratos Fijos Discontinuos de contrata/subcontrata, que la Ley marca en 3 meses y la Patronal quiere ampliar a 6. En CCOO pensamos que se debe garantizar la percepción de ingresos durante el periodo de inactividad por parte de las personas trabajadoras acogidas a este modelo de contratación, ajustando para ello la duración de estos periodos en función del periodo de actividad continuado previo.

En cualquier caso, a pesar de las discrepancias sobre este punto, desde CCOO creemos que se ha dado un importante paso en la negociación del XX Convenio de Ingenierías y Oficinas Técnicas y esperamos que se concrete en un acuerdo que mejore la situación de las trabajadoras y trabajadores del Sector.

Si necesitas ampliar información o necesitas alguna aclaración sobre las negociaciones del XX Convenio Nacional de Empresas de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos no dudes en ponerte en contacto con la delegada o delegado de CCOO en tu centro de trabajo o escribir a la dirección de correo electrónico catalunya@serveis.ccoo.cat

¡Comprometidos contigo!

¡Seguiremos informando!