LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS DE SUPERMERCATS SOM ESSENCIALS PER A LA SOCIETAT


Sense respostes de la patronal.

La reunió prevista per al 8 d'abril passat es va suspendre, a petició de la patronal, al·legant-se falta de temps per poder preparar contestació a les propostes presentades per la part social.

- - - - -

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS SOMOS ESENCIALES PARA LA SOCIEDAD

Sin respuestas de la patronal.

La reunión prevista para el pasado 8 de abril se suspendió, a petición de la patronal, alegándose falta de tiempo para poder preparar contestación a las propuestas presentadas por la parte social.


La plataforma de la patronal està molt allunyada de les propostes sindicals ja que plantegen:

- Supressió del dia d’assumptes propis.

- Retall dels complements a càrrec de les empreses en situació d’Incapacitat Temporal. No volen pagar el 100% de les baixes a partir del 3r dia.

- Increment de l'1,3% per a cadascun dels anys sense revisió salarial.

- Unificar, a la regulació més desfavorable, assegurances d’accidents, permisos retribuïts, descansos durant la jornada, etc.

- Eliminar plus d'idiomes i transport a les províncies que està regulat.

CCOO plantegem una plataforma que dignifiqui les condicions de treball del sector i que valori les persones treballadores com a essencials que som. Per això proposem:

- Increment real que millori el poder adquisitiu dels salaris.

- Reconeixement com a persones treballadores essencials per a la societat.

- Baixes Seguretat Social i Mútua 100%.

- Unificar salaris i condicions de treball a les quatre províncies.

- Millora de la compensació econòmica i en descans per a la feina voluntària en diumenges i festius.

- Reconeixement professional.

- Millora de la contractació.

- Reducció de la jornada i garantia de descans en cap de setmana, almenys una vegada al mes.

- Millorar les normes de conciliació de la vida personal i familiar.

– Millora dels permisos retribuïts i vacances.

- Millora de la salut laboral, la formació i la igualtat.

 

La propera reunió està prevista per al proper dimecres 4 de maig de 2022.

 

Seguirem informant!

- - - - - - 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS SOMOS ESENCIALES PARA LA SOCIEDAD

Sin respuestas de la patronal.

La reunión prevista para el pasado 8 de abril se suspendió, a petición de la patronal, alegándose falta de tiempo para poder preparar contestación a las propuestas presentadas por la parte social.

La plataforma de la patronal está muy alejada de las propuestas sindicales ya que plantean:

- Supresión del día de asuntos propios.

- Recorte de los complementos a cargo de las empresas en situación de Incapacidad Temporal. No quieren pagar el 100 % de las bajas a partir del 3er día.

- Incremento del 1,3% para cada uno de los años sin revisión salarial.

- Unificar, a la regulación más desfavorable, seguros de accidentes, permisos retribuidos, descansos durante la jornada, etc.

- Eliminar plus de idiomas y transporte en las provincias que está regulado.

CCOO planteamos una plataforma que dignifique las condiciones de trabajo del sector y que valore a las personas trabajadoras como esenciales que somos. Por eso proponemos:

- Incremento real que mejore el poder adquisitivo de los salarios.

- Reconocimiento como personas trabajadoras esenciales para la sociedad.

- Bajas Seguridad Social y Mutua 100%.

- Unificar salarios y condiciones de trabajo en las cuatro provincias.

- Mejora de la compensación económica y en descanso para el trabajo voluntario en domingos y festivos.

- Reconocimiento profesional.

- Mejora de la contratación.

- Reducción de la jornada y garantía de descanso en fin de semana, al menos, una vez al mes.

- Mejora de las normas de conciliación de la vida personal y familiar.

- Mejora de los permisos retribuidos y vacaciones.

- Mejora de la salud laboral, la formación y la igualdad.

La próxima reunión está prevista para el próximo miércoles 4 de mayo de 2022.

¡Seguiremos informando!