22 de febrer. Dia Internacional per la Igualtat Salarial


PER LA IGUALTAT REAL, CONTRA LA BRETXA SALARIAL

Des de CCOO proposem accions per l’erradicació de la bretxa salarial de gènere.

- - - - - - - -

"Por la igualdad real, contra la brecha salarial"

22 de febrero. Día Internacional por la Igualdad Salarial

Desde CCOO proponemos acciones para erradicar la brecha salarial de género

 

 


22 de febrer

Dia Internacional per la Igualtat Salarial

 

Des de CCOO proposem accions per l’erradicació de la bretxa salarial de gènere

 

LA BRETXA SALARIAL

Segons dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial, a Espanya, la bretxa salarial és del 24 %, el que significa que el salari mitjà de les dones hauria d’augmentar un 24 % per igualar-se amb el salari dels homes. A Catalunya, la bretxa salarial és del 26 %.

 

L’enfoc d’anàlisi no és neutral per dimensionar el problema de la bretxa, ni per conscienciar ni per poder actuar sobre les seves causes. S’han d’establir metodologies per la recollida de dades que no produeixin biaixos de gènere en el seu càlcul. Que la bretxa salarial hagi disminuït, no significa que les condicions laborals de les dones hagin millorat. La perspectiva de gènere no es pot limitar a la forma d’interpretar les dades, la perspectiva de gènere, hauria de participar en la creació d’aquestes dades.

 

Com resultat dels informes de CCOO sobre la bretxa salarial de 2022, tant a Catalunya com a Espanya, s’evidencia una disminució de la bretxa salarial en 2021. Aquesta bona notícia és deguda a:

 • La pujada del SMI
 • La implantació, cada vegada més generalitzada, dels plans d’igualtat a les empreses.

 

No obstant, la bretxa segueix molt elevada i ens demostra el seu caràcter estructural. Com s’explica aquesta bretxa avui dia?

 • La jornada parcial explica la meitat de la bretxa. El 25 % de les dones assalariades treballen a jornada parcial davant els homes que només ho fan en un 7 %.
 • Els complements salarials i la seva masculinització expliquen el 34 % de la bretxa.
 • La falta de valoració dels treballs de cura ocupats majoritàriament per dones. Aquests treballs considerats propis de dones estan precaritzats i pitjor valorats. (sector de serveis, activitats sanitàries, serveis socials, etc...)
 • La maternitat penalitza, salarialment, a les dones que tenen tendència a reduir la seva jornada laboral i a agafar les excedències per cura, perdent, durant aquest temps, oportunitats per la promoció.

 

Des de CCOO proposem accions per l’erradicació de la bretxa salarial de gènere:

 • La implantació de la reforma laboral augmentarà el salari de les dones subcontractades i en situació molt precària amb contractes temporals.
 • Seguir augmentant el SMI, mesura amb un gran impacte de gènere, especialment, beneficia a les persones amb contractació parcial, majoritàriament dones.
 • Mesures encaminades a aconseguir una major transparència retributiva mitjançant valoracions de llocs de treball, auditories salarials i plans d’igualtat.
 • Major transparència en els criteris de promoció i major implicació des dels plans d’igualtat.
 • Reforçar la coresponsabilitat en les tasques de cura. És necessària una organització del treball articulada entorn a una major productivitat i no al “presentisme”.
 • Augmentar els mínims de les pensions.

CCOO Serveis Catalunya

   

22 de febrero

Día Internacional por la Igualdad Salarial

 

Desde CCOO proponemos acciones para erradicar la brecha salarial de género

 

LA BRECHA SALARIAL

Según datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial, en España, la brecha salarial de género es del 24 % lo que significa que el salario medio de las mujeres tendría que aumentar un 24 % para igualarse con el salario de los hombres. En Catalunya, la brecha salarial de género es del 26 %.

 

El enfoque de análisis no es neutral para dimensionar el problema de la brecha salarial, ni para concienciar sobre él, ni para poder actuar sobre sus causas. Se han de establecer metodologías para la recogida de datos que no produzcan sesgos de género en su cálculo. Que la brecha salarial haya disminuido, no significa que las condiciones laborales de las mujeres hayan mejorado. La perspectiva de género no se puede limitar a la forma en la cual se interpretan los datos sino que, la perspectiva de género, debería participar en la creación de estos datos.

 

Como resultado de los informes de CCOO, tanto en Catalunya como en España, se evidencia una disminución de la brecha salarial en 2021. Esta buena noticia se debe a:

· La subida del SMI

· La implantación, cada vez más generalizada, de los planes de igualdad

 

 

Sin embargo, la brecha sigue muy elevada y nos demuestra su carácter estructural. ¿Cómo se explica esta brecha al día de hoy?

· La jornada parcial explica la mitad de la brecha. El 25 % de las mujeres con empleo asalariado tiene jornada parcial frente a sólo el 7 % de los hombres.

· Los complementos salariales y su masculinización explican el 34 % de la brecha.

· La falta de valoración de los trabajos de cuidados ocupados mayoritariamente por mujeres. Aquellos trabajos considerados propios de mujeres están precarizados y peor valorados. (sector de servicios, actividades sanitarias, servicios sociales, etc…)

· La maternidad penaliza, salarialmente, a las mujeres. Las mujeres tienden a reducir su jornada o acogerse a excedencias, y durante este tiempo pierden oportunidades para promocionar.

 

Desde CCOO proponemos acciones para erradicar la brecha salarial de género:

· La implantación de la reforma laboral aumentará el salario de las mujeres subcontratadas y en situación muy precaria con contrato temporal.

· Seguir aumentando el SMI, medida con gran impacto de género, especialmente, beneficia a las personas con contratación parcial, mujeres en su gran mayoría.

· Medidas encaminadas a conseguir una mayor transparencia retributiva a través de valoraciones de puestos de trabajo, auditorías salariales y planes de igualdad.

· Mayor transparencia en los criterios de promoción y mayor implicación desde los planes de igualdad.

· Reforzar, por todos los medios, la corresponsabilidad en las tareas de cuidados. Es necesaria una organización del trabajo adecuada que se articule en torno a una mayor productividad y no al “presentismo”

· Aumentar el mínimo de las pensiones.

 

CCOO Serveis Catalunya