19 de febrer. Dia Internacional contra l´Homofòbia en l´Esport


Deixem la LGTBIFòbia fora de joc, és un treball d’equip.

- - - - -

19 de febrero. Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte

Dejemos la LGTBIFobia fuera de juego, es un trabajo de equipo.


 

19 de febrer

Dia Internacional contra l’Homofòbia en l’Esport

 

Deixem la LGTBIFòbia fora de joc, és un treball d’equip.

 

El 19 de febrer de 1961 va néixer Justin Fashanu, el primer futbolista que es va declarar homosexual públicament en 1990. Justin va veure com la seva carrera va quedar trencada després de la seva sortida de l’armari i va ser víctima d’assetjament i insults fins que es va suïcidar l’any 1998.

 

En memòria de Justin, el 19 de febrer reivindiquem el dia internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport.

 

Avui dia el món de l’esport és encara molt heteronormatiu, i està molt tancat a la manifestació oberta i lluire de les orientacions sexuals de qui el practica. L’homosexualitat encara és un tema tabú i existeixen molts pocs referents.

 

És necessari posar noms i cognoms als i les esportistes o qualsevol persona relacionada amb l’esport que hagin patit o estiguin patint qualsevol discriminació o maltractament per la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere per acabar amb aquestes pràctiques.

 

L’esport és un dels àmbits on la LGTBIfòbia esta més present malgrat dels avanços socials al respecte. Així mateix, l’esport és un dels àmbits amb major influència per als i les joves i per això cal que a la activitat esportiva es reflecteixen valors com la igualtat, el respecte, el treball en equip i la erradicació de qualsevol discriminació.

 

CCOO manté el seu compromís de treball en la denúncia constant contra les situacions de discriminació que el col·lectiu ve patint i que es fonamenten en una societat que encara manté grans estereotips i prejudicis contra les persones LGTBI+.

 

CCOO Serveis Catalunya

19 de febrero

Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte

 

Dejemos la LGTBIFobia fuera de juego, es un trabajo de equipo.

 

El 19 de febrero de 1961 nació Justin Fashanu, el primer futbolista que se declaró homosexual públicamente en 1990. Justin vio cómo su carrera quedó rota después de su salida del armario y fue víctima de acoso y insultos hasta que se suicidó en 1998.

 

En memoria de Justin, el 19 de febrero reivindicamos el día internacional contra la LGTBIfobia en el deporte.

 

Hoy en día el mundo del deporte es todavía muy heteronormativo, y está muy encerrado en la manifestación abierta y libre de las orientaciones sexuales de quien lo practica. La homosexualidad es todavía un tema tabú y existen muy pocos referentes.

 

Es necesario poner nombres y apellidos a los y las deportistas o cualquier persona relacionada con el deporte que hayan sufrido o estén sufriendo cualquier discriminación o maltrato por su orientación sexual, identidad o expresión de género para acabar con estas prácticas.

 

El deporte es uno de los ámbitos donde la LGTBIfobia está más presente a pesar de los avances sociales al respecto. Asimismo, el deporte es uno de los ámbitos con mayor influencia para los y las jóvenes y por eso es necesario que en la actividad deportiva se reflejen valores como la igualdad, el respeto, el trabajo en equipo y la erradicación de cualquier discriminación.

 

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en la denuncia constante contra las situaciones de discriminación que el colectivo viene sufriendo y que se fundamentan en una sociedad que todavía mantiene grandes estereotipos y prejuicios contra las personas LGTBI+..

 

CCOO Serveis Catalunya