#AvuiLluitem

11 de febrer. Dia internacional de la dona i la nena a la ciència


Si volem una millor ciència, necessitem també la mirada de les dones.

- - - - -

11 de febrero. Día de la mujer y la niña en la ciencia

Si queremos una mejor ciencia, necesitamos también la mirada de las mujeres.


11 de febrer.

Dia internacional de la dona i la nena a la ciència

 

Si volem una millor ciència, necessitem també la mirada de les dones.

 

L’11 de Febrer es celebra el Dia de la Dona i la Nena a la Ciència amb l’objectiu d’assenyalar la bretxa de gènere que segueix existint al camp científic.

 

Al món només el 30% de les persones investigadores en ciència són dones i a l’any 2020, quatre dones van ser premiades als Nobel sobre un total de dotze guardons. Només el 6% dels Premis Nobel han estat atorgats a dones.

 

Les universitàries són majoria, però desigualment repartides: 54,8% de les matrícules universitàries són dones, mentre que a Arquitectura i Enginyeries només són el 24,8% i en informàtica el 12%.

 

Hi ha una bretxa real a la Ciència entre dones i homes. La cultura promou la manca de confiança en sí mateixes, l’escassetat de models de dones científiques que cal seguir, la persistència dels estereotips de gènere, són algunes de les raons que apareixen com a causals d’aquesta bretxa.

 

Hem d’aconseguir que les dones i les nenes participin als àmbits de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques mitjançant la pràctica de la coeducació, el canvi de les normes socials, la promoció de models positius de dones científiques. També hem de fomentar la capacitació de les dones per dirigir i innovar en les instàncies més altes d’adopció de decisions. Necessitem lluitar perquè les polítiques i els programes en matèria d’igualtat de gènere siguin realment transformadors i incentivin les dones per avançar i prosperar en aquestes carreres.

 

CCOO Serveis Catalunya

11 de febrero.

Día de la mujer y la niña en la ciencia

 

Si queremos una mejor ciencia, necesitamos también la mirada de las mujeres.

 

El 11 de Febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de señalar la brecha de género que sigue existiendo en el campo científico.

 

En el mundo sólo el 30% de las personas investigadoras en ciencia son mujeres y en 2020, cuatro mujeres fueron premiadas en los Nobel sobre un total de doce galardones. Sólo el 6% de los premios Nobel han sido otorgados a mujeres.

 

Las universitarias son mayoría pero desigualmente repartidas: 54,8% de las matrículas universitarias son mujeres, mientras que en Arquitectura e Ingenierías sólo son el 24,8% y en informática el 12%.

 

Hay una brecha real en la ciencia entre mujeres y hombres. La cultura promueve la falta de confianza en sí mismas, la escasez de modelos de mujeres científicas a seguir, la persistencia de los estereotipos de género, son algunas de las razones que aparecen como causales de esta brecha.

 

Debemos conseguir que las mujeres y las niñas participen en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante la práctica de la coeducación, el cambio de las normas sociales, la promoción de modelos positivos de mujeres científicas. También debemos fomentar la capacitación de las mujeres para dirigir e innovar en las instancias más altas de adopción de decisiones. Necesitamos luchar para que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadores e incentiven a las mujeres para avanzar y prosperar en estas carreras.

 

CCOO Serveis Catalunya