Més de 2.500 persones treballadores del sector de l´hostaleria en ERTO, afectades per l´impagament de la prestació al mes de novembre


Más de 2.500 personas trabajadoras del sector de la hostelería en ERTO, afectadas por el impago de la prestación en el mes de noviembre

CCOO alerta de que el impago, por parte del SEPE, de la nómina de noviembre dejará a muchas familias en situación de vulnerabilidad y exige el ingreso urgente antes de finalizar el año

- - - - - -

CCOO alerta que l’impagament, per part del SEPE, de la nòmina de novembre deixarà moltes famílies en situació de vulnerabilitat i exigeix l’ingrés urgent abans d’acabar l’any.


Un error en el tràmit administratiu de la pròrroga dels ERTO com a mesura d’ajuda a les empreses i a l’ocupació, ha deixat sense cobrar la prestació a moltes persones treballadores arreu del país. El fet d’haver de donar de baixa i iniciar de nou el procés per les empreses sol·licitants ha endarrerit el pagament de les prestacions.

Malauradament, aquest cop econòmic arriba en un moment de llarg desgast per part de les persones afectades, que han vist reduïda la seva capacitat adquisitiva.

A Catalunya els sectors més afectats són l’hostaleria i el turisme, entre altres i es calcula en aquests moments que hi ha més de 2.500 persones afectades, però la xifra pot ascendir a 7.000 treballadors i treballadores. També s’han vist afectades persones treballadores d’altres sectors com la indústria que des dels inicis de la crisi sanitària han tingut greus problemes en la gestió de les prestacions per part del SEPE en casos d’ERTO.

Cal dir que el personal de reforç del SEPE, que es va contractar durant la pandèmia (unes 1.500 persones a tot l’Estat), no s’ha renovat tot i el gran volum de gestió dels ERTO i de prestacions.

Aquest endarreriment del cobrament de la nòmina de novembre recau en persones que porten molts mesos en ERTO, sense capacitat d’estalvi, fent perillar l’accés a les necessitats més bàsiques per viure.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya reclama:

-El pagament immediat de la nòmina de novembre abans de final d’any i no ajornar-la a gener de 2022.

-Més personal i més recursos a les oficines per tal d’oferir els serveis a la ciutadania en diligència i efectivitat.

-Dotar els equipaments i oficines del SEPE, amb la seva obertura immediat, amb totes les mesures de seguretat contra la COVID-19, per atendre a les persones vulnerables que pateixen bretxa digital.

-Salvar les rendes de les llars de l’extrema precarietat i de la incertesa, perquè ha de ser una prioritat.

- - - - - -

Más de 2.500 personas trabajadoras del sector de la hostelería en ERTO, afectadas por el impago de la prestación en el mes de noviembre

CCOO alerta de que el impago, por parte del SEPE, de la nómina de noviembre dejará a muchas familias en situación de vulnerabilidad y exige el ingreso urgente antes de finalizar el año

Un error en el trámite administrativo de la prórroga de los ERTO como medida de ayuda a las empresas y al empleo, ha dejado sin cobrar la prestación a muchas personas trabajadoras en todo el país. El hecho de tener que dar de baja e iniciar de nuevo el proceso por las empresas solicitantes ha retrasado el pago de las prestaciones.

Desgraciadamente, esta vez económico llega en un momento de largo desgaste por parte de las personas afectadas, que han visto reducida su capacidad adquisitiva.

En Cataluña, los sectores más afectados son la hostelería y el turismo, entre otros y se calcula en estos momentos que hay más de 2.500 personas afectadas, pero la cifra puede ascender a 7.000 trabajadores y trabajadoras. También se han visto afectadas personas trabajadoras de otros sectores como la industria que desde los inicios de la crisis sanitaria han tenido graves problemas en la gestión de las prestaciones por parte del SEPE en casos de ERTO.

Cabe decir que el personal de refuerzo del SEPE, que se contrató durante la pandemia (unas 1.500 personas en todo el Estado), no se ha renovado a pesar del gran volumen de gestión de los ERTO y prestaciones.

Este retraso del cobro de la nómina de noviembre recae en personas que llevan muchos meses en ERTO, sin capacidad de ahorro, haciendo peligrar el acceso a las necesidades más básicas para vivir.

Ante este escenario, CCOO de Catalunya reclama:

-El pago inmediato de la nómina de noviembre antes de fin de año y no aplazarla a enero de 2022.

-Más personal y más recursos en las oficinas para ofrecer los servicios a la ciudadanía en diligencia y efectividad.

-Dotar a los equipamientos y oficinas del SEPE, con su apertura inmediato, con todas las medidas de seguridad contra la COVID-19, para atender a las personas vulnerables que sufren brecha digital.

-Salvar las rentas de los hogares de la extrema precariedad y de la incertidumbre, porque debe ser una prioridad.

CCOO Serveis Catalunya

 

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!

https://afiliat.ccoo.cat/