Signat el Conveni d´Assegurances, Reassegurances i Mútues


Firmado el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas

El texto, con una vigencia de 5 años, regula por primera vez cuestiones como el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada. Asímismo, el convenio introduce significativos avances en materia de igualdad y corresponsabilidad.

---------

El text, amb una vigència de 5 anys, regula per primer cop qüestions com el teletreball, el dret a la desconnexió digital i el registre de jornada. Així mateix, el conveni introdueix avenços significatius en matèria d'igualtat i coresponsabilitat.


Els Sindicats CCOO-Serveis i UGT, així com les patronals UNESPA, AMAT, Asecore i CEM han subscrit aquest matí el Conveni Col·lectiu Estatal d'Assegurances, reassegurances i Mútues, un acord que afecta a 74.000 persones i té una vigència de 5 anys (2020 -2024). Entre les qüestions pactades destaquen:

 

Increment Salarial:

 

• + 0,5 % el 2020, + 1 % el 2021 i + 1 % el 2022 (amb un increment addicional lligat a un IPC superior al 2 %)

• El 2023 i 2024 + 0,8 % al gener. En acabar l'any es revisarà l'increment prenent com a referència el PIB i l'IPC

• Import de compensació per dinar de 11,10 € diaris fins al 2022; 11,20 € el 2023 i 11,30 € el 2024

 

Teletreball, Desconnexió Digital i Drets Digitals:

 

Es considera teletreball desenvolupar a distància almenys el 30 % de la jornada laboral en tres mesos de referència. Limport per compensació de subministraments es fixa en 2 euros per dia treballat a temps complet des de casa. L'empresa haurà de dotar les persones dels mitjans necessaris per desenvolupar la seva tasca; incloent, com a mínim, un ordinador, tauleta, smart PC o similar. A més, les empreses podran acordar sistemes, compensacions i condicions de teletreball substitutius o complementaris als establerts al conveni sectorial.

 

S'estableix el dret a la desconnexió digital, l'educació digital i el dret davant la intel·ligència artificial i el dret a la intimitat en l'ús de dispositius digitals, sistemes de videovigilància, enregistrament de sons i geolocalització.

 

Igualtat i Corresponsabilitat:

 

La dona gestant tindrà dret a una reducció retribuïda del 25 % de la jornada laboral a partir de la setmana 30 de gestació. S'estableix igualment un permís retribuït pel temps necessari perquè el pare o la mare no gestant pugui acudir als cursos de preparació al part a partir del sisè mes de gestació i fins a un màxim de 10 hores. També s'atorgarà un permís d'un dia feiner retribuït en cas de naixement de nét, extensible a les situacions d'adopció o acolliment.

 

L’acord reforça i incorpora mesures de suport a les víctimes de violència de gènere. Les treballadores que es vegin en aquesta situació podran sol·licitar un ajut econòmic de fins a 1.000 euros per fer front a despeses de trasllat de domicili, assistència jurídica o ajut psicològic. Igualment, disposaran de permisos retribuïts per comparèixer pel temps que sigui necessari davant dels òrgans judicials i administratius.

 

Des de CCOO Servicios es vol destacar la voluntat negociadora de les parts que ha facilitat la consecució d'un acord que dóna estabilitat al sector i millora les condicions laborals de 74.000 persones, de les quals 22.000 presten serveis a les Mútues, a les quals són de aplicació totes les matèries del Conveni excepte el capítol de retribucions, que queda lligat al que preveuen les lleis de pressupostos per la seva inclusió en el sector públic estatal. Així mateix, el sindicat vol posar èmfasi en lesforç realitzat per adaptar les relacions laborals a les noves realitats tecnològiques. Finalment, es valora de manera molt positiva els avenços en matèria d'Igualtat, evidenciant un compromís ferm del sector amb aquesta matèria.

- - - - - - -

Firmado el Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas

El texto, con una vigencia de 5 años, regula por primera vez cuestiones como el teletrabajo, el derecho a la desconexión digital y el registro de jornada. Asímismo, el convenio introduce significativos avances en materia de igualdad y corresponsabilidad.

 

Los Sindicatos CCOO-Servicios y UGT, así como las patronales UNESPA, AMAT, Asecore y CEM han suscrito esta mañana el Convenio Colectivo Estatal de Seguros, reaseguros y Mutuas, un acuerdo que afecta a 74.000 personas y tiene una vigencia de 5 años (2020-2024). Entre las cuestiones pactadas destacan:

 

Incremento Salarial:

 

  • + 0,5% en 2020, + 1% en 2021 y + 1% en 2022 (con un incremento adicional ligado a un IPC superior al 2%)
  • En 2023 y 2024 + 0,8% en enero. Al finalizar el año se revisará el incremento tomando como referencia el PIB y el IPC
  • Importe de compensación por comida de 11,10€ diarios hasta 2022; 11,20€ en 2023 y 11,30€ en 2024

 

Teletrabajo, Desconexión Digital y Derechos Digitales:

 

Se considera teletrabajo desarrollar a distancia al menos el 30% de la jornada laboral en tres meses de referencia. El importe por compensación de suministros se fija en 2 euros por día trabajado a tiempo completo desde casa. La empresa deberá dotar a las personas de los medios necesarios para desarrollar su labor; incluyendo, como mínimo, un ordenador, tableta, smart PC o similar. Además, las empresas podrán acordar sistemas, compensaciones y condiciones de teletrabajo sustitutivos o complementarios a los establecidos en el convenio sectorial.

 

Se establece el derecho a la desconexión digital, a la educación digital y el derecho frente a la Inteligencia Artificial y el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales, sistemas de videovigilancia, grabación de sonidos y geolocalización.

 

Igualdad y Corresponsabilidad:

 

La mujer gestante tendrá derecho a una reducción retribuida del 25% de su jornada laboral a partir de la semana 30 de gestación. Se establece, igualmente, un permiso retribuido por el tiempo necesario para que el padre o la madre no gestante pueda acudir a los cursos de preparación al parto a partir del sexto mes de gestación y hasta un máximo de 10 horas. También se otorgará un permiso de un día laborable retribuido en caso de nacimiento de nieto, extensible a las situaciones de adopción o acogimiento.

 

El acuerdo refuerza e incorpora medidas de apoyo a las víctimas de violencia de género. Las trabajadoras que se vean en esta situación podrán solicitar una ayuda económica de hasta 1.000 euros para hacer frente a gastos de traslado de domicilio, asistencia jurídica o ayuda psicológica. Igualmente, dispondrán de permisos retribuidos para comparecer por el tiempo que fuese necesario ante los órganos judiciales y administrativos.

 

Desde CCOO Servicios se quiere destacar la voluntad negociadora de las partes que ha facilitado la consecución de un acuerdo que da estabilidad al sector y mejora las condiciones laborales de 74.000 personas, de las que 22.000 prestan servicios en las Mutuas, a las que le son de aplicación todas la materias del Convenio excepto el capítulo de retribuciones, que queda ligado a lo previsto en las Leyes de Presupuestos por su inclusión en el sector público estatal. Asímismo, el sindicato quiere poner énfasis en el esfuerzo realizado para adaptar las relaciones laborales a las nuevas realidades tecnológicas. Finalmente, se valora de forma muy positiva los avances en materia de Igualdad, evidenciando un compromiso firme del sector con esta materia.

CCOO Servicios