XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)Este artículo se publicó originalmente en BLLAPAG (Serveis CCOO Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf) , s.financer (Sector Financer CCOO Serveis Catalunya) ,

XXIV Conveni Col·lectiu de Banca (2019-2023)

 

Resolució de 17 de març de 2021, de la Direcció general de Treball, per la qual es registra i publica el XXIV Conveni col·lectiu de sector de la banca.

Versió editada en PDF del Conveni de Banca (descarrega)

 

La durada del present Conveni s'estendrà des de l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2023. La seva entrada en vigor tindrà lloc el mateix dia de la seva publicació al BOE.

 

El terme de vigència a què es refereix el paràgraf anterior es prorrogarà tácitamente d'any en any, tret que el Conveni fos denunciat per qualsevol de les associacions empresarials o sindicats legitimats per a negociar, d'acord amb l'article 87 de l'Estatut dels Treballadors. En qualsevol cas, la denúncia haurà de ser efectuada en el període comprès entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de l'any en què acabi la seva vigència o la de qualsevol de les seves possibles pròrrogues.

 

XXIV Convenio Colectivo de Banca (2019-2023)

 

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXIV Convenio colectivo del sector de la banca.

Versión Editada en PDF del Convenio de Banca (descarga)

 

La duración del presente Convenio se extenderá desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. Su entrada en vigor tendrá lugar el mismo día de su publicación en el BOE.

 

El término de vigencia a que se refiere el párrafo anterior se prorrogará tácitamente de año en año, salvo que el Convenio fuera denunciado por cualquiera de las Asociaciones empresariales o Sindicatos legitimados para negociar, de acuerdo con el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores. En cualquier caso, la denuncia deberá ser efectuada en el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año en que termine su vigencia o la de cualquiera de sus posibles prórrogas.

 

CCOO Serveis Catalunya

Cuida del teu treball. Afilia’t a CCOO Serveis!